Affiche **DUPLICATE 272820**
 • 1 saisons
 • 8 épisodes
 • Début :
  2013
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de **DUPLICATE 272820**

S01E01 00/00/0000 Demet, k?z? Zeynep’e hem babal?k hem de annelik yapan fedakar bir kad?nd?r. Ancak, anne-k?z?n Gölyaz?’da kurduklar? mütevaz? ya?am, Demet’in i?letti?i dükkan?n iflas? ile altüst olur. Maddi s?k?nt?ya dü?en ve bu durumu Zeynep’ten saklayan Demet’e yard?m eli en yak?n arkada?? Jale’den gelir. Jale, ?stanbul’un en prestijli kolejlerinden biri olan Özel Sayer Koleji’nin müdürüdür. Demet’e ve Zeynep’e reddedemeyecekleri bir teklifte bulunur. Demet, ?stanbul’a gitme konusunda karars?zd?r. Üstelik Zeynep, gitmemek için ayak direr hatta evden kaçar. Jale’nin, en yak?n dostuna yard?m etmesinin alt?nda ise esas?nda y?llar önce yapt??? bir hatay? telafi etmek vard?r. ?stanbul’da yeni bir ba?lang?ç yapmaya haz?rlanan Demet de asl?nda tedirgindir. Çünkü k?z?ndan babas? ile ilgili gerçe?i y?llard?r saklamaktad?r. Jale, Demet’e k?z karde?inin yan?nda i? bulur. Fakat bu i?, Demet’e beraberinde hiç beklemedi?i büyük bir sürprizi de beraberinde getirir. Zorla geldi?i ?stanbul’a al??mak Zeynep için de kolay olmaz. Daha ilk günden okulda adeta kendi krall???n? ilan etmi? olan ??mar?k çocuk Kerem Sayer ile kar?? kar??ya gelirler. Zeynep, Kerem’in ekibi ile i?kence etti?i bir ö?renciyi onun zulmünden kurtar?r. Fakat bu kahramanl?k ona pahal?ya patlar. Okuldaki otoritesi sars?lan Kerem, Zeynep’ten herkesin içinde kendisinden özür dilemesini ister. Bunu kabul etmeyen ve ona meydan okuyan Zeynep’e destek Kerem’in karde?i kadar sevdi?i Bar??’tan gelir. Öte yandan Zeynep’in ko?udaki do?al yetene?i okulun beden e?itimi ö?retmeni Cihan’?n dikkatini çeker. Cihan bu yetenekli genç k?zla daha yak?ndan ilgilenmeye ba?lar. Fakat bu durum Cihan’?n ayn? okulda okuyan k?z? Melis’in hiç ho?una gitmez. Bu durum Melis’i iyice h?rsland?r?r ve a??k oldu?u Kerem’in gözüne girebilmek için, Zeynep’e iyi bir ders verme konusunda yard?m etmeyi teklif eder. Hocas?ndan ald??? tebrikle keyfi yerine gelen Zeynep’in bu mutlulu?u pek k?sa sürer. ?ntikam ate?i ile yanan Kerem, Zeynep’i tüm okula rezil edecek plan? iç
S01E02 00/00/0000 Kerem’i ve arabas?n? boya içinde b?rakan Zeynep, k?sa süreli bir zafer kazan?r. Genç k?z?n özür dilemek yerine kendisine kafa tutup bir de kar??l?k vermesi Kerem’in iyice ç?ld?rmas?na neden olur. Fakat bu kez ona unutamayaca?? bir ders vermeye kararl?d?r. Kerem’in gözüne girmek isteyen Melis, ona gönüllü yard?mc? olur. Demet’in diki?teki yetene?ini takdir eden Tülin, Melda’dan özellikle onu ister. Bu iste?e itiraz edemeyen Demet, Tülin’in galada giyece?i elbisenin provas? için onun evine gitmek zorunda kal?r. Bu onu hiç beklemedi?i bir durumla kar?? kar??ya getirir. Jale’nin sa?l??? da günden güne bozulmaktad?r. Bu durum Cihan Hoca’n?n dikkatinde kaçmaz. Birden bire Melis’in kendisine iyi davranmas?na ?a??ran Zeynep, onun samimiyetine inanmaz. Ancak Kerem’in tayfas? taraf?ndan ablukaya al?r. Üstelik aralar?nda Kerem’in elinden kurtard??? Sedat da vard?r. Zeynep’in yard?m?na Melis yeti?ir. Bar??’?n da Melis’in asl?nda iyi bir k?z oldu?unu savunmas? Zeynep’in Melis’e bir ?ans vermesine neden olur. Kerem ile Zeynep aras?ndaki çeki?meyi fark eden Cihan Hoca, bu konuya müdahale eder. Kerem’i kenara çeker ve hiç al???k olmad??? bir ?ekilde onu uyar?r. Okulda oldukça zor zamanlar geçiren Zeynep her f?rsatta onu zor durumdan kurtaran Bar??’a kar?? itiraf edemese de bir ?eyler hissetmeye ba?lar. Melis ile arkada?l??? ilerleten Zeynep ona güvenip kendi ile ilgili her ?eyi anlat?r. Okul ç?k??? Melis ile Lunapark’a giden ve annesine ak?am onlarda kalaca??n? söyleyen Zeynep, kar??s?nda Kerem ve ekibini göründü?ünde art?k çok geçtir. Kapal? alan korkusu olan Zeynep’i ba?lay?p korku tüneline kapatan Kerem, bu kez fazla ileri gider. ?kili aras?ndaki bu inatla?ma Zeynep’i hiç hesapta olmayan bir felaketle kar?? kar??ya b?rak?r. Alevler içindeki korku tünelinde kurtar?lmay? bekleyen Zeynep’in yard?m ç??l?klar? karanl?kta kaybolmaktad?r.
S01E03 00/00/0000 Kapal? alan korkusu olan Zeynep, bir lunaparkta korku tünelinde eli kolu ba?l? tuza?a dü?ürülmü?tür. Üstelik hesapta olmayan bir yang?n giderek yay?lmaktad?r. Lunapark kapal? oldu?u için Zeynep’in yard?m ç??l?klar?n? kimse duymaz. Tam ümidini kaybetmek üzere iken hiç beklemedi?i biri Zeynep’in hayat?n? kurtar?r. Ya?ad??? ?oku atlatmaya çal??an Zeynep, bunun sorumlusundan hesap sormaya kararl?d?r. Kerem’in evine gider ve onun kar??s?na dikilir. Fakat bu pek de iyi bir zamanlama de?ildir. Annesi ve babas? ile kötü bir tart??ma ya?ayan Kerem, çok öfkelidir. Kerem’in uyar?lar?na ald?rmayan Zeynep, onunla konu?abilmek için arabas?na biner. Son sürat arabay? kullanan Kerem, kendini de Zeynep’i de yine büyük bir tehlike ile kar?? kar??ya b?rak?r. Bar?? ise defalarca Kerem’e ula?amaya çal???r ama ba?aramaz. ?kiliden haber alamayan Bar??, Keremler’e gider. Cihan ise pe?inden ko?up cüzdan?n? vermeye çal??t??? ki?inin Demet oldu?undan ?üphelenir. Y?llar sonra kar??s?nda Demet’i görmenin ihtimali bile onu heyecanland?r?r. Cüzdan?n sahibinin kim oldu?una emin olmak zorundad?r. Bir gece içinde iki kez Kerem yüzünden ölümden dönen Zeynep, bu kez onunla ?s?s?z bir ormana dü?er. ?kili medeniyete dönmeye çal???rlarken, bu kez de pe?lerine köpekler tak?l?r. Ancak esas olay Kerem ile Zeynep’in ertesi gün birlikte okula gelmesi ile ya?an?r. Herkes bu duruma çok ?a??r?rken Melis çok k?skan?r. Üstelik ikili hakk?nda beklenmedik bir dedikoduda k?sa sürede kulaktan kula?a yay?l?r. Olay kontrolden ç?k?nca da Kerem kar??s?nda Cihan Hoca’y? bulur.
S01E04 00/00/0000 Kerem, Zeynep’i korudu?u için Cihan Hoca’ya takm??t?r ve onu okuldan att?rmak için elinden geleni yapar. E?er Cihan Hoca engelini ortadan kald?r?rsa Zeynep’e gününü göstermesi kolayla?acakt?r. Hemen annesi ile konu?up onu okuldan kovmas?n? ister. Aniden bay?lan Jale ise hastanededir. Durumunu herkes saklad??? için kimse ne oldu?unu anlamam??t?r. Zeynep, hemen Cihan Hoca’y? da arayarak Jale’nin sa?l?k durumu ile ilgili onu da bilgilendirir. Cihan da onu görmek için hastaneye do?ru yola ç?kar. Demet de en yak?n dostunun yan? ba??ndad?r. Fakat içine bir ku?ku dü?er. Evde buldu?u çok say?da ilaç hakk?nda hastanedeki doktoru ile konu?up gerçekte ne oldu?unu ara?t?rmaya ba?lar. Annesi taraf?ndan teklifi reddedilen Kerem, bu kez Cihan Hoca’y? kendi yöntemleri ile alt etmeye karar verir. Zeynep’in ise ilk yar??? vard?r gece gündüz bu yar?? için haz?rlanmaktad?r. Fakat Kerem yine onun siniri bozacak bir hamle yapmakta gecikmez. Bar??, ikilinin aras?na girer ve Zeynep’i yine kurtar?r. Bu durum Kerem ile Bar??’?n aras?nda ilk kez büyük bir gerginli?e neden olur. Kerem’in yanl?? yolda oldu?unu fark eden babas? Ahmet uzun zamandan sonra ilk kez o?lu ile ilgilenmeye ba?lar. Jale hastane doktoru ile konu?up, onu susmas? için ikna eder. Kerem, Bar??’?n gönlünü almak için Melis ile Behice Anneanneye gelir. Fakat orada Bar?? ve anneannesinin d???nda beklenmedik bir misafir daha vard?r. Zeynep’i bir türlü alt edemeyen üstelik Cihan Hoca’ya da istedi?i dersi veremeyen Kerem’in akl?na ba?ka bir fikir gelir. Ancak bu kez çok fazla ileri gider.
S01E05 00/00/0000 Cem’e yüzünü gözünü da??tt?ran Kerem, bunu Cihan Hoca’n?n yapt???n? iddia eder. Sevim Han?m, Cihan Hoca’y? okuldan göndermek zorunda kal?r. Cihan’? iftiraya u?ramaktan çok, k?z?n?n ve Tülin’in olaya verdi?i tepki üzer. Zeynep ise hemen, Cihan Hoca’y? geri getirmek içim imza kampanyas? ba?lat?r. Ancak Kerem taraf?ndan tehdit edilen ö?renciler imza atmaya çekinirler. Masan?n bir yan?nda Zeynep, di?er yanda Kerem’in çetesi kampanyay? baltalamak için beklerler. Zeynep ve kampanyas?na destek Bar??’tan gelir. ?lk imzay? atan Bar??, basketbol tak?m?n? da gaza getirir. Fakat Bar?? esas, Can’? s?k??t?r?r. Çünkü Kerem’in anlatt?klar?na inanmam?? ve i?in arkas?nda ba?ka bir i? oldu?unu anlam??t?r. Bar??’?n, kendisine inanmad???n? anlayan Kerem, onunla çok büyük bir kavga eder. Babas? ile Zeynep’in yak?nl???n? k?skanan Melis, Dilan ile i? birli?i yapar. Bir an önce Zeynep’i okuldan göndermeye çal??an Melis, onun geçmi?i ara?t?rmaya ba?lar. Ancak bu ara?t?rma onu hiç beklemedi?i bir gerçe?e götürecektir. Sedat’ta ise Cihan Hoca’y? temize ç?karacak bir görüntü vard?r. Görüntüyü diske kaydeden Sedat, bunun Bar??’?n eline geçmesini planlar. Ancak bir yanl??l?k sonuncu disk Bar??’?n yerine sürpriz bir isimin eline geçer. Cihan Hoca’y? okula geri döndürmek için bir an evvel o diski almak zorundad?rlar.
S01E06 00/00/0000 Bar??’?n yalan?n? ortaya ç?kard??? Kerem’i ailesi Amerika’ya göndermeye karar veriyor. Kerem de gitmeden önce Zeynep’e bir veda sürprizi haz?rl?yor. Kerem, söyledi?i yalan?n bu ?ekilde ortaya ç?kmas?n?n ?okunu ya?ar. Üstelik, anne - babas? onu Amerika’ya gönderme karar? al?rlar. Hiç beklemedi?i bu durum kar??s?nda Kerem, içindeki tüm öfkesini kusar. Anne – babas?n?, onu ba?lar?ndan atmakla suçlar ve evden ç?kar. ?lk hedefi, görüntüleri annesine veren Bar??’t?r. Melis ise ne yapaca??n? ?a??r?r. Sinirini önce annesinden ç?kart?r. Ard?ndan da babas?n?n okula dönmeme karar?n? destekler. Melis’teki bu ani de?i?ime Tülin ve Cihan hiçbir anlam veremezler. Demet, Jale’ye y?llar sonra Cihan ile olan kar??la?malar?n? anlat?r. Eve ç?kan Jale asl?nda hiç de iyi de?ildir ve bunu Demet’ten saklar. Demet’in çizimleri ile ilgili modaevinde sürpriz bir geli?me ya?an?r. Kimsenin kendisini sevmedi?ini dü?ünen Kerem, Amerika’ya temelli gitmeye karar verir. Ama gitmeden önce her ?eyin sorumlusu olarak gördü?ü Zeynep’in evine gider. Genç k?z? gece vakti zorla arabas?na bindirip ?ss?z bir yere götürür. Neye u?rad???n? ?a??ran ve çok korkan Zeynep, Kerem’in daha önce hiç görmedi?i bir yüzünü görür. Melis’i merak eden Bar?? onu arar ve sesi hiç de iyi gelmeyince yan?na gider. Gözya?lar?na bo?ulan Melis’i teselli etmeye çal??an Bar??, bir yandan da ne oldu?unu ö?renmeye çal???r. Kerem’in Amerika’ya gidece?i haberi ise okulda bomba etkisi yarat?r. Ancak bavullar? haz?rlanan Kerem ortalarda yoktur. Kendisine bir zarar vermesinden korkan Zeynep ve Bar?? birlikte Kerem’i ararlar. Cihan Hoca’n?n da devreye girmesi ile olaylar hiç beklenmedik bir ?ekilde geli?ir.
S01E07 00/00/0000 Okulda büyük de?i?im rüzgarlar? ya?anmaktad?r. Okula geri dönen Cihan Hoca kontrolü ele geçirmi?tir. Bütün ayr?cal?klar? elinden al?nan Kerem de bu duruma k?sa sürede uyum sa?lam?? görünmektedir. Üstelik Cihan Hoca’n?n bask?s? sonucu okulun basketbol tak?m?na da girmi?tir. Zeynep’le Kerem’in aras? da düzelmi?tir. Kerem’deki bu de?i?im Zeynep’in de çok ho?una gider. Ancak taktik de?i?tiren Kerem’in akl?nda bamba?ka planlar vard?r. Melis’e aç?lmaya karar veren Bar?? ise aç?k hava sinemas?na iki ki?ilik bilet al?r. Ancak sinema teklifi ?anss?z bir ana denk gelir. Reddedildi?ini dü?ünen Bar??’?n biletlerini Kerem al?r. Duydu?u konu?malar? yanl?? yorumlayan Ya?mur Zeynep’i gaza getirir. Romantik hayallere kap?lan Zeynep de Bar??’?n sinemaya kendisini götürece?ini dü?ünür. Demet’in i? yerine bir telefon gelir ve beden e?itimi hocas?n?n kendisi ile görü?mek istedi?i bildirilir. ??ten izin alan Demet okula gider. Ancak orada gördükleri kar??s?nda ?oka girer. Jale’nin neden yalan söyledi?ini bir türlü anlayamayan Demet, Gölyaz?’na dönmeye karar verir. Bavullar haz?rlanm??, annesinin karar?n? ö?renen Zeynep ise okulunu b?rakmak istemez. Ancak annesinin tepkisinden korkan Zeynep, geri dönü? karar?n? kabul etmek zorunda kal?r. Okula arkada?lar? ile vedala?amaya gelen Zeynep, ayr?l?k haberi ile herkesi ?a??rt?r, özellikle de Kerem’i. Bunu hiç beklemeyen Kerem, Zeynep’e engel olmak için ona hiç ummad??? bir ?ey aç?klar. Cihan ile kar??la?an Demet, onunla konu?unca asl?nda ne k?z? oldu?undan ne de Zeynep’in kim oldu?undan haberi olmad???n? anlar ve hesap sormak üzere Jale’ye gider.
S01E08 00/00/0000 Zeynep’ten tamamen kurtulmak isteyen Melis, ona tuzak kuruyor. Demet art?k her ?eyi ö?renir. Jale’nin bunu nas?l yapt???na inanamazken Cihan ç?ka gelir. Gölyaz?’ya dönmeleri ve Zeynep’in babas? hakk?nda sordu?u sorularla onu s?k??t?r?r. Kerem ise oyununa devam etmektedir. Zeynep’in babas?n?n arkada?? zannetti?i Salih’i okula getirtir. Ondan ald?klar? yeni bilgiler Zeynep’i daha da umutland?r?r. Bu arada Jale’nin sa?l?k durumunu da ö?renen Demet, arkada??n? b?rak?p gidemez. Zeynep’in okulda kald??? haberi çabucak yay?l?rken, Melis ise bu k?z? hayat?ndan nas?l ç?kartaca??n? kara kara dü?ünür. Zeynep bir yandan babas?n? ararken di?er yandan da Burhan Felek Spor Salonu’nda yap?lacak önemli atletizm yar???na haz?rlan?r. Bu yar?? ilerisi için ona çok daha büyük kap?lar açacakt?r. Ancak Bar?? ile bulu?an Melis, Zeynep’in bu yar??a gitmesini engelleyecek bir yalan söyleyerek ortal??? fena kar??t?r?r. Melis yüzünden Cihan Hoca ile Zeynep kar?? kar??ya gelirken, Kerem de oynad??? oyunu bitirmeye karar verir. Zeynep’i tekneleri ile babas?n?n orada oldu?unu haber ald?klar? Karadeniz’deki bir koya götürmek üzere yola ç?kart?r. Ancak teknede Melis de vard?r. Ve bu kez Zeynep’ten kurtulmaya kesin kararl?d?r. Zeynep, Melis’i görünce çok ?a??r?r. Ve bir süre sonra Zeynep son sürat giden teknede ortadan kaybolur.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série