Affiche Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
 • 3 saisons
 • 96 épisodes
 • Début :
  2010
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

Behzat Ç. is a detective in the Ankara Police Department. He is the head of a unit of six people: Harun, Hayalet (English: Ghost), Akbaba (English: Vulture), Selim, Cevdet and Eda. They usually work together with the public prosecuter Esra. They chase criminals with perseverance and solve murders and other crimes that occur in Ankara. Behzat Ç. graduated from the Police academy in 1985. He does not care much about his superiors -not even laws in some cases; he only follows his inner conscience. This often brings him troubles: Even though he graduated from the Police Academy many years ago, he is still stuck in the same position for years unlike his colleagues who are at the peak of their career, because of numerous suspensions and reprimands he got. After an unsuccessful marriage, he is not confident with women. The only woman he seems to care about is his daughter Berna. He is shattered when his daughter is found dead which looks like a case of suicide at first glance. He and his team go on a mission to solve her murder. During the ordeal, he becomes close to his ex wife but she turns down the relationship. He gets in a relationship with a club singer Gönül and then becomes interested in public proescuter Esra. The main suspicion falls on a flamboyant mob boss and businessman Ercüment Çözer who is tracked down successfully by Behzat Ç but escapes abroad using his political connections. Traumas that he goes through in his private life affect his work directly. On the last episode of the first season Behzat Ç. found out that the murderer of his daughter is Sule, who has been living with Behzat for months. Sule also confessed to Behzat that he is her real father. Final episode of the first season has been considered the best season final of a TV show by the Turkish media.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

S01E01 Pilot 1 19/09/2010 Ankara Cinayet Bürosu Amiri Behzat Ç., telsizden duydu?u bir intihar vakas?na bakmak için olay yerine gider. Arkada?lar?yla do?um gününü kutlad?ktan sonra intihar etti?i san?lan genç k?z?n cesediyle kar??la??r. ?lk gelen ekipler, k?z?n üzerinden ç?kan 'intihar mektubunu' yeterli görüp olay?n üzerinde durmam??lard?r. Oysa Behzat Ç.'nin fark etti?i birtak?m gariplikler akl?na cinayet ihtimalini getirir. Olay mahallinde TEM'de (Terörle Mücadele Amirli?i) görevli birilerinin olmas? olay?n görünenin ötesinde, farkl? boyutlar? oldu?una da i?aret etmektedir.
S01E02 Pilot 2 26/09/2010 Behzat Ç. k?z?n?n intihar?ndan sonra hayata küsmü?, kendini toparlayamam??t?r. Bir süre sonra ya?ad??? sanr?lar mesle?ini olumsuz etkilemi?, sonunda ak?l hastanesine yat?r?lm??t?r. Behzat Ç. iki ayd?r hastanede tedavi görmektedir. Bahar dedesini hastaneye getirdi?i bir s?rada Behzat Ç.'yi görür. Bahar, Behzat Ç.'nin ilk a?k?d?r, evlenecekleri s?rada ayr?lm??lard?r. ?evket'in devreye girmesiyle y?llar sonra gerçekle?en bu bulu?ma hastane koridorlar?nda kalmayacakt?r. Bu s?rada cinayet büro ekibi böbrekleri al?nm?? bir çocu?un cesedini bulurlar. Cinayetin arkas?nda organ mafyas? vard?r. Emniyet te?kilat? organ mafyas?n?n pe?ine dü?er. Bir süre sonra mafyan?n elinde bir çocu?un daha oldu?u anla??l?r. Çocu?u kurtarmak için h?zl? hareket edilmesi gerekmektedir. Emniyet Müdürü bu i?i çözecek tek ki?inin Behzat Ç. oldu?una inan?r. Bu durumda Behzat Ç.'nin ak?l hastanesinden ç?kar?lmas? gerekmektedir. ?evket, Emniyet Müdürüyle konu?ur, karde?inin iyile?ti?ini söyler. Emniyet Müdürü, Behzat Ç.'yi soru?turman?n ba??na geçmesi için ikna eder. Behzat Ç. ak?l hastanesinden ç?k?p kaç?r?lan çocu?u kurtarmak için zamanla yar??maya ba?lar. Tabii kendi yöntemiyle...
S01E03 Gerçe?in Pe?inde 03/10/2010 Behzat Ç., Kurtulu? Park?'nda ya?anan çat??mada teslim olan bir adam? vurmu?tur. Bakanl?k bu olayla ilgili soru?turma açm?? ve olay? ayd?nlatmas? için iki müfetti? göndermi?tir. Soru?turma için gönderilen Mülkiye Müfetti?i di?li bir kad?nd?r ve olay? tüm yönleriyle ayd?nlatmaya kararl?d?r. Soru?turmada tüm ekip müfetti?ler taraf?ndan sorgulanacakt?r. Kemal taksiren adam öldürmek suçundan iki senedir yatt??? cezaevinden ç?kar ve ç?kt??? günArif ad?nda eski bir polis taraf?ndan öldürülür. Olay yerinde hiçbir ize rastlanmaz. Behzat Ç. Kemal'i öldüren ki?inin Arif olabilece?ini tahmin eder. Arif'in mesle?i b?rakmas?na sebep olan olay kar?s?n?n Kemal taraf?ndan öldürülmü? olmas?d?r. Arif, Kemal'i öldürmeden önce birtak?m bilgilere ula??r ve kar?s?n?n ölümünün basit bir cinayet olmad???n? anlar. Cinayete ba?kalar? da ortakt?r. Arif, kar?s?n?n ölümüne sebep olan kim varsa intikam için pe?lerine dü?er. Behzat Ç.,Arif'i durdurmaya çal??acakt?r.
S01E04 Görünenin Ard?ndaki S?r 10/10/2010 Behzat Ç. ve Bahar y?llar sonra tekrar yak?nla?maya ba?lam??lard?r. Bahar'?n o?lu Ula? bu durumu fark eder ve rahats?z olur. Ula?, Behzat Ç.'yle annesinin görü?mesine engel olmaya karar verir. Cinayet Büroda Behzat Ç.'yi Mülkiye Müfetti?i'ne ispiyonlayan ki?inin kim oldu?u merak edilmektedir. Bu ki?i sürpriz bir isim ç?kacakt?r. Di?er yandan Toygar ad?ndaki opera sanatç?s?, evinde k?l?çla öldürülür. Katil, evden ç?karken Toygar'?n kar?? kom?usu Metin'le kar??la??r ve onu da öldürerek olay yerinden h?zla kaçar. ?lk incelemeler cinayetlerin h?rs?zl?k amac?yla i?lendi?ini göstermektedir. Ancak Cinayet Büro ekibi soru?turmay? derinle?tirdikçe Toygar'?n basit bir h?rs?zl??a kurban gitmedi?ini anlayacakt?r.
S01E05 Kay?p Ya?amlar 17/10/2010 Behzat Ç. ve Bahar aras?ndaki yak?nla?ma devam etmektedir. Bu s?rada Bahar'?n eski e?i Ertan, aniden ziyaretlerine gelir. Ula? ve Zeynep babalar?n?n ziyaretine sevinirler. Behzat Ç. bu tablo kar??s?nda Bahar'dan uzak durmas? gerekti?ini dü?ünür. Harun'un babas? Yalç?n, emekli otobüs ?oförüdür. Emeklilik ya?ant?s?na adapte olamayan Yalç?n, mesle?ini özlemektedir. Harun babas?n?n ?srarlar?na dayanamaz ve her sabah onu belediye otobüs terminaline b?rak?r. Yalç?n, ?oförlerin i?lerine kar???p huzursuzluk ç?kartmaktad?r. Harun babas?n?n durumu için endi?elidir. Di?er yandan Refik ad?nda bir muhasebeci, otoparkta arabas?na binece?i s?rada s?rt?ndan b?çaklan?r ve kald?r?ld??? hastanede ölür. ?lk ara?t?rmalar?n sonucunda, Refik'in binmeye çal??t??? araban?n kendisine ait olmad??? anla??l?r. Behzat Ç. ve ekibi cinayeti ayd?nlatmaya çal??acaklard?r.
S01E06 Gecenin Gizledikleri 01/11/2010 Nazl? ad?nda genç bir pavyon ?ark?c?s? öldürülmü?tür. ?üpheli Gönül'dür. Behzat Ç. cinayeti Gönül'ün i?lendi?ine inanmaz ve gerçek katili ortaya ç?karmak için soru?turmay? derinle?tirir. Ancak elde edilen tüm bulgular, cinayeti Gönül'ün i?ledi?ine i?aret etmektedir. Her ?eye ra?men Gönül'ün masum oldu?una inanan Behzat Ç., ekibiyle birlikte cinayeti ayd?nlatmaya çal??acakt?r. Behzat Ç., Bahar'?n eski e?inin ani ziyaretinin ard?ndan Bahar'dan uzak durmaya ba?lam??t?r. Bahar, Behzat Ç.'yle görü?mek için evine gitti?inde Gönül'le kar??la??r. Büroda Harun ve Selim aras?ndaki sürtü?meler devam etmektedir. Selim cinayet büronun yeni eleman? Cevdet'le ayn? kefeye konmaktan rahats?zd?r. Ekibin geri kalan? taraf?ndan ciddiye al?nmad???n? dü?ünen Selim, Behzat Ç.'ye kendini kan?tlamaya çal??acakt?r.
S01E07 Kapanmayan Yaralar 08/11/2010 Behzat Ç. ve ekibi ald?klar? cinayet ihbar? üzerine olay yerine giderler. Leyla ad?nda genç bir k?z evinde tecavüz edilip, öldürülmü?tür. Cesedin üzerine tedavülden kalkm?? eski paralar at?lm??t?r. Leyla babas? Kamil taraf?ndan görücü usulü evlendirilmek istenmi?tir. Ömer ad?nda bir sözlüsü vard?r. Soru?turma s?ras?nda Leyla'n?n Sedat ad?nda bir sevgilisi oldu?unu ö?renirler. Sedat ve Ömer ?üpheli listesinin ba??nda gelmektedir. Soru?turma derinle?tikçe ?üpheli say?s? da artar. Behzat Ç. cesedin üzerinde bulduklar? tedavülden kalkm?? eski banknotlar?n anlam?n? çözmeye çal???rken görünenin ard?nda büyük bir hesapla?man?n yatt???n? anlar. Harun'un babas? Yalç?n, kaç?rd??? belediye otobüsü nedeniyle yüklü bir para cezas?na çarpt?r?l?r. Ceza makbuzunu alan Harun, gördü?ü tutar kar??s?nda ne yapaca??n? ?a??r?r. Harun bir yandan bu yüklü para cezas?n? nas?l ödeyece?ini dü?ünürken, bir yandan da babas?n?n otobüs saplant?s?na bir çözüm aramaktad?r. Çaresiz kalan Harun, annesinin hocaya gitme önerisini kabul etmek zorunda kal?r. Ula?'?n okudu?u lisede Serkan adl? bir ö?retmen, okulun otopark?nda sald?r?ya u?rar. A??r yaral? halde hastaneye kald?r?lan Serkan, kendisine sald?ran ki?iyi görmemi?tir. Polis, olay?n çete i?i oldu?unu dü?ünmektedir. Ula?'?n da bu çetede ad? geçmektedir. O?lu için endi?elenen Bahar, Behzat Ç.'den yard?m etmesini ister. Behzat Ç. Bahar'?n ricas? üzerine olayla ilgilenmeye ba?lar.
S01E08 Geçmi?in Gölgesi 15/11/2010 Behzat Ç. ve ekibi ald?klar? cinayet ihbar? üzerine olay yerine giderler. Ayla ad?nda genç bir kad?n evinde öldürülmü?tür. Yap?lan ilk incelemeler, genç kad?n?n darp sonucu öldü?ünü gösterir. Polise ihbarda bulunan ki?i, Ayla'n?n ikiz karde?i Asl?'d?r. Tek yumurta ikizi olmalar?na ra?men, Ayla ve Asl? aras?nda fiziksel benzerlik d???nda bir ortak yön yoktur. ?ki karde?, anne babalar?n?n ayr?lmas?n?n ard?ndan uzun süre görü?memi?ler; farkl? çevrelerde büyümü?lerdir. Soru?turma ilerledikçe Ayla'n?n yak?n zaman önce i?inden kovuldu?u ve uyu?turucu kulland??? ortaya ç?kar. Maddi durumu iyi olan Asl?, karde?i Ayla'ya parasal destekte bulunmu?tur. Behzat Ç. ve ekibi, cinayeti ayd?nlatmak üzere Sar? Ahmet lakapl? uyu?turucu sat?c?s?n?n pe?ine dü?erler. Sar? Ahmet, Ayla'y? canl? olarak gören son ki?idir. Bahar, Behzat Ç.'yi görmek için cinayet büroya gider. Behzat Ç. bir cinayet ?üphelisini sorgulamaktad?r. Bahar, Behzat Ç.'nin sorgulama yöntemine istemeden ?ahit olur. Behzat Ç.'nin ?üpheliye att??? tokatlar Bahar'a geçmi?inde polis ?iddetine maruz kald??? zamanlar? hat?rlat?r. Üniversitede birlikte mücadele etti?i solcu arkada?lar?n? bulur. Bir dergi ç?karmaktad?rlar.
S01E09 Taban Girmek 23/11/2010 Behzat Ç. ve ekibi ald?klar? ihbar üzerine gittikleri evde y?ld?z futbolcu Oktay Eren'in cesedini bulurlar. Oktay'?n cesedi yata?a kelepçelenmi? bir haldedir. Oktay'?n baca?? k?r?lm?? ve gö?süne ald??? sert bir darbe sonucu öldürülmü?tür. Oktay'?n babas? Fevzi o?lunun bir komploya kurban gitti?ini iddia eder. Oktay yüzünden uzun zamand?r yedek kalan Tar?k,sorunlu ni?anl?s? Pelin, ad? ?ike iddialar?na da kar??m?? olan menajeri ?lker ?üphelilerin ba??nda gelmektedir. Behzat Ç., cinayetin arkas?ndaki s?r perdesini aralamak üzere, ekibiyle birlikte harekete geçer. Hayalet'in ve kom?ular?n?n evi gecekondu oldu?u gerekçesiyle y?k?m ekiplerince y?k?l?r.Hayalet'in kom?usu Feride, küçük o?lu ile birlikte sokakta kal?r. Hayalet, Feride ve o?luna yard?m etmek ister; onlar? al?p Gönül'e yerle?tirir.Bahar, arkada?lar?n? görmek için dergiye u?rar. Dergi çal??anlar? memur eyleminde gözalt?na al?nan arkada?lar? için eylem yapacaklard?r. Eyleme Bahar da kat?l?r. Behzat Ç. ile Bahar kar?? kar??ya gelirler.
S01E10 Karanl?k Koridorlar 30/11/2010 Önder Özcan illegal dergi da??t?m? gerekçesiyle gözalt?na al?nm??, götürüldü?ü karakolda bir süre sonra ölmü?tür. Önder'in ölüm sebebi polis kay?tlar?na intihar olarak geçmi?tir. Öte yandan Önder'in intihar etti?ine inanmayan yak?nlar?n?n suç duyurusunda bulunmas? üzerine, konuyla ilgili adli ve idari soru?turma aç?lm??t?r. Mülkiye Müfetti?i konuyu ayd?nlatmas? için Behzat Ç.'yi görevlendirir. Behzat Ç. bu görevin kendisine verilmesinin alt?nda ba?ka hesaplar yatt???n? anlar. Soru?turman?n ilerlemesiyle Önder'in ölmeden k?sa bir süre önce ölüm tehditleri ald??? ortaya ç?kar. Ailesi, Önder'in gözalt?na al?nmad???n?, kimli?i belirsiz birtak?m ki?iler taraf?ndan kaç?r?l?p i?kenceyle öldürüldü?ünü iddia etmektedir. Behzat Ç.'nin olay? çözmek için att??? her ad?m emniyet içindeki dengeleri bozmaya ba?layacakt?r. Bu durum emniyetin baz? birimleriyle cinayet büroyu kar?? kar??ya getirecektir.
S01E11 Cevaps?z Sorular 12/12/2010 Behzat Ç., Bahar'?n evlilik teklifini reddetmesinin ard?ndan psikolojik bir çöküntü ya?amaktad?r. Bu konu yüzünden ?ule ile tart???r. Tart??man?n ard?ndan ?ule evi terk eder. Gülin Ta?ç? ad?nda bir üniversite ö?rencisi, ?ss?z bir yol kenar?nda ölü bulunur. Yap?lan ilk incelemeler Gülin'in yüksek bir yerden dü?mü? veya at?lm?? oldu?una i?aret etmektedir. Gülin'in kay?tl? oldu?u bir sosyal payla??m sitesinden elde edilen foto?raflar, ?üphelilerin belirlenmesinde etkili olur. Soru?turman?n ilerlemesiyle Gülin'in uyu?turucu kulland??? ortaya ç?kar. Bunun yan? s?ra, Behzat Ç.'nin intihar ederek ya?am?n? yitiren k?z? Berna'n?n da, Gülin'le arkada? oldu?u ö?renilir. Bu bilgi Behzat Ç.'nin soru?turmay? ?ahsi bir mesele olarak ele almas?na neden olur. Behzat Ç. ekibiyle birlikte cinayeti ayd?nlatmaya çal???rken, bir yandan da k?z?n?n ölümüne dair cevab?n? veremedi?i sorularla bo?u?acakt?r.
S01E12 Geride Kalanlar 19/12/2010 Behzat Ç., Teras Bar'?n kar??s?ndaki binada bir güvenlik kameras?n?n teras? gördü?ünü fark eder. Kameran?n Berna'n?n intihar an?n? da çekmi? olabilece?ini dü?ünen Behzat Ç., kamera kayd?n?n pe?ine dü?er. ?ule, Behzat Ç.'nin oturdu?u mahalleye ta??nan Tayyar ile arkada? olur. Behzat Ç. aniden ortaya ç?kan bu gizemli adam?n, ?ule'nin etraf?nda dola?mas?ndan rahats?z olmu?tur. Ya?ar adl? bir t?r ?oförü evinde ölü bulunmu?tur. Behzat Ç. ve ekibi ald?klar? cinayet ihbar? üzerine olay yerine giderler. Yap?lan ilk incelemeler maktulün, sert bir cisimle kafas?na ald??? darbeler sonucu öldü?ünü ortaya koyar. Cinayet silah? olay yerinde bulunamam??t?r. Evden çal?nan ziynetler olay?n h?rs?zl?k kaynakl? oldu?unu gösterir, ancak Behzat Ç., Ya?ar'?n tan?d??? biri taraf?ndan öldürüldü?ünü dü?ünmektedir. Soru?turman?n ilerlemesiyle, Ya?ar'?n mahalleden Cevat ad?nda bir kahveci ile aras?nda husumet oldu?u ö?renilir. Öte yandan öldürülmesinden bir gün önce, Ya?ar'?n, çal??t??? nakliye i?inden ayr?ld??? ortaya ç?kar. Nakliye ?irketinin patronu olan Cüneyt, Ya?ar'?n uzaktan akrabas?d?r.
S01E13 Yar?m Kalm?? Hesaplar 26/12/2010 Tayyar, Behzat Ç.'den intikam almak için ?evket'i kaç?rm??t?r. Behzat Ç. ?evket'in kaç?r?ld???n? ö?renince ç?lg?na döner. Abisini kurtarmak için harekete geçer. Behzat Ç. ?evket'i bulmaya çal???rken Tayyar'?n neden kendisinden intikam almak istedi?ine de cevap arayacakt?r. Ünlü sinema oyuncusu Gül yeni sinema filminin çekimleri için Ankara'dad?r. ?? dünyas?n?n tan?nm?? simalar?ndan *Ercüment Çözer, Gül'ün eski sevgilisidir. Bir i? için Ankara'ya gelmi?tir. Bu s?rada Gül'ün Emre ad?nda genç bir i? adam?yla birlikte oldu?unu ö?renir. Ercüment, Gül'ün Emre'yle birlikte olmas?n? kabullenemez, bunun üzerine Emre'yi öldürür. Cinayet Büro ekibi film setine giderek çal??anlar? sorgular. Gül'e destek olmak için sürekli yan?nda bulunan Ercüment, Behzat Ç.'nin dikkatini çeker. Soru?turma ilerledikçe Behzat Ç.'nin Ercüment'e yönelik ?üphelerini iyice artar. Behzat Ç. ekibiyle birlikte cinayeti ayd?nlatmaya çal???rken, ?evket'in Tayyar taraf?ndan kaç?r?ld???n? ö?renir ve abisini kurtarabilmek için zamana kar?? yar??maya ba?lar.
S01E14 Tehlikeli ?li?kiler 01/02/2011 Hakan'?n ölümü Behzat Ç.'yi derinden etkiler. Behzat Ç. Hakan'?n, Müste?ar'?n kar?s? Aynur ile ilgili söylediklerini ara?t?rmaya ba?lar. Arif'in kar?s?n?n öldürüldü?ü günlerde Müste?ar'?n yerine atanmas? planlanan Yener Üstün adl? bir bürokrat?n da öldü?ünü ö?renir. Yener bir araba kazas?nda ölmü?tür. Tüm bu cinayetlerin ard?nda Aynur'un oldu?unu dü?ünen Behzat Ç., olaylar? ayd?nlatmak amac?yla Müste?ar'la Sevim'in (Arif'in kar?s?) gizlice kaydedilmi? olan sevi?me görüntülerinin pe?ine dü?er. Öte yandan Emre Giray cinayeti hakk?nda edinilen bilgiler cinayet ekibinin Ercüment Çözer(Nejat ??ler) hakk?ndaki ?üphelerini giderek artt?r?r. Behzat Ç. hem Ercüment'in hem de Müste?ar'?n pe?indeyken Osman Yüzer adl? bir araba tamircisi, in?aat alan?nda ölü bulunur. Yap?lan ilk incelemeler Yüzer'in telle bo?ularak öldürüldü?ünü göstermektedir. Soru?turman?n derinle?mesiyle birlikte, Osman Yüzer'in bürokrat Yener Üstün'ün ölümüyle ba?lant?s? oldu?u ortaya ç?kar. Behzat Ç. ve ekibi, Müste?ar'?n etraf?nda dönen bu kanl? ili?kiler a??n? çözmeye çal???rken, Ercüment'le Müste?ar'?n yak?nl???na da tan?k olacakt?r.
S01E15 Karanl?kta Kalanlar 09/01/2011 Behzat Ç.'nin rü?vet ald??? iddias? bas?nda yer alm??t?r. Hakk?nda soru?turma aç?l?r. Behzat Ç. kendisine komplo kuran?n Ercüment oldu?unu dü?ünür, gerçe?i ö?renmek için haberi yapan gazetecinin pe?ine dü?er. Mankenlik ajans? sahibi Esma, kald??? otel odas?nda bilekleri kesilmi? bir halde bulunur. Yap?lan inceleme sonucunda Esma'n?n intihar süsü verilmi? bir cinayete kurban gitti?i anla??l?r. Cinayetin i?lendi?i otelde büyük bir defile gerçekle?ti?i ö?renilir. Esma'n?n ajans?na ba?l? mankenlerden biri olan Gizem, ya?ad??? i? kazas?n?n ard?ndan Esma taraf?ndan i?ten kovulmu?tur. Defilenin sahibi Cavit, Esma'n?n eski kocas?, konuklar, mankenler, cinayet ekibi taraf?ndan ara?t?r?l?r. Esma moda dünyas?nda, disiplini ve ac?mazl??? ile ün yapm?? bir kad?nd?r. Behzat Ç., ekibiyle birlikte bir yandan cinayeti ayd?nlatmaya çal???rken di?er yandan kendisine rü?vet komplosu kuran ki?ilerin pe?ine dü?er.
S01E16 Güvercinin Tedirginli?i 16/01/2011 Profesör Bar?? Öncü, bir banka önünde kimli?i belirsiz bir genç taraf?ndan kur?unlanarak öldürülür. Behzat Ç. cinayetin siyasi boyutu oldu?una inan?r. Bar?? Hoca tan?nm?? bir akademisyendir; Az?nl?klar ve Ermeni meselesiyle ilgili çal??malar? olmu?tur. 301'den yarg?lanm??t?r. Milliyetçi kesimlerden tehditler ald??? bilinmektedir. Görgü tan?klar?, ?üpheli ?ahs?n beyaz bir bere takt???n? ve cinayeti i?ledikten sonra taksiye binerek olay yerinden uzakla?t???n? ifade ederler. Behzat Ç. ve ekibi Beyaz Bereli ?ahs?n pe?ine dü?erler. Olay? ayd?nlatmaya çal??an Behzat Ç., zanl?y? yakalama a?amas?nda birtak?m engellerle kar??la??r. Ancak esas mücadeleyi, çocuk ya?taki zanl?n?n yakalanmas?n?n ard?ndan, suikast?n gerçek sorumlular?n? bulmaya çal???rken ya?ayacakt?r. Öte yandan rü?vet meselesinin pe?ini b?rakmayan ?evket, çevresini kullanarak Behzat Ç.'ye komplo kuran ki?inin kimli?ine ula?m??t?r. Behzat Ç. kendisine rü?vet teklif eden adamla yüzle?ecek ve olay?n arkas?ndaki ki?iyi ö?renecektir.
S01E17 Diken Üstünde 23/01/2011 Feride karakola teslim olup, kocas?n? öldürdü?ünü itiraf etmi?tir. Olay yeri ekipleri cesedi gömüldü?ü yerden ç?kartmak üzere Feride'nin eski mahallesine giderler. Ceset Feride'nin gösterdi?i yerde bulunamaz ama cesedin sar?l? oldu?u battaniyenin bir parças? bulunur, incelenmek üzere kriminale gönderilir. Behzat Ç. ve Hayalet Feride'nin ifadesini al?rlar. Feride i?ledi?i cinayeti Hayalet'e itiraf ettikten sonra vicdan azab?na dayanamam??t?r. Hayalet, Feride'nin cezaevine girmesini istemedi?inden ifadesini de?i?tirir. Savc?, Feride'nin ifadesini de?i?tirmesinden ?üphelenir. Feride'yi kendisi sorgulayarak olay?n iç yüzünü ayd?nlatmaya çal??acakt?r. Harun, Eda'n?n kendisini reddetmesinden sonra da??lm??t?r. Ekipten ayr? tak?lmaya ba?lar. ?çmek için girdi?i bir pavyonda Larissa ad?nda bir k?zla yak?nla??r. Latife ad?nda genç bir kad?n bir parkta ölü bulunmu?tur. Cinayet ekibi olay yerine gider. Yap?lan ilk incelemeler genç kad?n?n kafas?n?n sert bir cisimle ezildi?ini gösterir. Latife'nin öldürülmeden bir gün önce oturdu?u mahallenin karakoluna giderek, kendisini dövdü?ü gerekçesiyle kocas? Mehmet'ten ?ikayetçi olmu?tur. Latife'nin çal??t??? kuaförün sahibi Meral'in ifadesine göre Latife kocas?ndan sürekli olarak ?iddet görmektedir. Öte yandan Latife'nin eski ni?anl?s? Erhan da, Mehmet ile Latife aras?nda husumet sebebidir.
S01E18 Kay?p Zamanlar 30/01/2011 Selami Aydo?du sahibi oldu?u oyuncakç? dükkan?nda ölü bulunur. Cesedin üzerinde bir demet nergis çiçe?i bulunmu?tur. Dükkan?n yak?nlar?ndaki esnaf cinayet ekibi taraf?ndan sorgulan?r. Selami'nin ölmeden birkaç saat önce, ç?ra?? Orhan'? kendisinden para çald??? gerekçesiyle döverek i?ten kovdu?u ö?renilir. Ayr?ca maktulün damad? Erdi ile de aras?n?n bozuk oldu?u ortaya ç?kar. Soru?turma ilerledikçe Selami'nin oyuncakç? dükkan?n? paravan olarak kulland???, gümrükten vergisiz olarak soktu?u mallar? el alt?ndan i?portaya satt??? anla??l?r. Öte yandan soru?turma sürerken i?lenen yeni bir cinayet, olay?n geçmi?te kalm?? bir hesapla?man?n devam? oldu?unu i?aret eder. Behzat Ç., ekibi ile birlikte olay? ayd?nlatmaya çal???r. Hayalet, Feride'nin durumu için endi?elenmektedir. Feride'yi cezaevinde ziyarete gider. Harun'un Akbaba'yla aras? bozuktur. Ekipten ayr? hareket eder. Larissa'yla daha fazla vakit geçirmeye ba?lar. Bahar, ?evket'in iste?iyle Re?at'a yeniden ders vermeye ba?lar. Bahar ders vermek için al??veri? merkezine gider. Burada Re?at'la ilgili bir olaya tan?k olur. Bahar, söz konusu olayla ilgili Behzat Ç.'nin yard?m?na ba?vuracakt?r.
S01E19 Hesapla?ma 06/02/2011 Ercüment Çözer, Müste?ar ile anla?ma yapt??? ihalede sorun ç?kt???n? ö?renmi? ve Ankara'ya dönmü?tür. ?brahim Akça adl? bir i? adam?, her türlü bask?ya ra?men ihaleden çekilmemektedir. Ercüment, ?brahim'i ihaleden çekilmesi için ikna etmekte kararl?d?r. Öte yandan Ercüment, kendisine sayg?s?zl?k yapan bir ki?iyi daha öldürür. Cinayet ekibi olay? ara?t?rmaya ba?lar. Tüm kan?tlar Cemil adl? bir ?üpheliye i?aret etmektedir; ancak Behzat Ç., cinayeti Ercüment'in i?ledi?ine emindir. Behzat Ç. ekibiyle birlikte Ercüment'i yakalayabilmek için somut kan?t aray???na girer. Harun s?k s?k pavyona giderek Larissa ile vakit geçirmektedir. Ne kadar çok para harcad???n?n fark?nda olmayan Harun, kredi kart?na yüklü miktarda borcu oldu?unu ö?renir. Harun borcu ödeyebilmek için ekip arkada?lar?ndan yard?m ister; fakat toplad??? para borcu kapatmaya yetmez. Behzat Ç. durumdan haberdar olur. Harun'a yard?m edebilmek için elinden geleni yapacakt?r.
S01E20 Küçük Bal?k Büyük Bal?k 13/02/2011 Behzat Ç. ve ekibi Ercüment'in pe?ini b?rakmamaya kararl?d?r. Bu s?rada Feride mahkemede cinayet büro elemanlar?n? suçlar. Kocas?n?n cesedinin yerini kendisinden habersiz bir ?ekilde de?i?tirdiklerini söyler. Hayalet, Feride'nin ihaneti kar??s?nda y?k?l?r. Behzat Ç. bir yandan bu i?ten s?yr?lman?n yolunu ararken di?er yandan Ercüment'i yakalamaya çal??acakt?r. Kovalamaca Ankara ve ?stanbul sokaklar?nda devam eder.
S01E21 Ya?arken Ölmek 20/02/2011 Behzat Ç. adam?n dalga geçti?ini dü?ünür, ancak ?ükrü, elindeki hastane raporunu gösterir. ?ükrü zehirlenmi?tir, fazla ömrü kalmam??t?r. ?ükrü ölmeden önce, kendisini zehirleyen ki?inin bulunmas?n? ister. Behzat Ç. ve ekibi ?ükrü'nün 'katilini' aramaya ba?larlar. Soru?turmaya, ?ükrü'nün ö?len yemek yedi?i restorandan ba?lan?r. Ard?ndan di?er ?üpheliler sorgulan?r. Bu esnada durumu giderek a??rla?an ?ükrü, hastaneye kald?r?l?r. Behzat Ç. ekibiyle birlikte, ?ükrü ölmeden önce olay? ayd?nlatmaya çal??acakt?r.
S01E22 Dinmeyen Öfke 27/02/2011 Behzat Ç., Alp'in cezaevinden ç?kaca??n? ö?renir. Berna'n?n ölümünden Alp'i sorumlu tutmaktad?r. Behzat Ç. Alp'le hesapla??rken Berna'n?n durumuyla ilgili bilmedi?i baz? ?eyleri ö?renecek ve k?z?yla ya?ad?klar?n? yeniden sorgulayacakt?r. Turan Sar?kaya, sahibi oldu?u kuru temizlemeci dükkan?nda ölü bulunur. Olay yeri ekipleri maktulü yar? ç?plak halde bulurlar. Yap?lan ilk incelemeler cinayetin h?rs?zl?k maksatl? i?lenmi? olabilece?ini gösterir. Turan'?n silahla vurularak öldürüldü?ü anla??l?r. Cinayet ekibi ba?ta Turan'?n karde?i Ayhan olmak üzere, dükkanda çal??anlar? sorgular. Soru?turma derinle?tikçe Turan ile Ayhan aras?nda husumet oldu?u anla??l?r. Öte yandan mü?teri kay?tlar?nda rastlanan sahte bir isim, soru?turman?n beklenmedik noktalara uzanmas?n? sa?layacakt?r
S01E23 Yerdeki Kan 06/03/2011
S01E24 Zikzak Yaparak Kaçmak 13/03/2011 Siyahi bir erkek cesedi bo? bir arazide ölü bulunur. Yap?lan ilk incelemede gö?sünden vurularak öldürüldü?ü anla??l?r. Kimli?ine ula??lamam??t?r. Maktulün üzerinden sekiz paket kokain ç?kar. Olay uyu?turucu temelli bir hesapla?ma gibi görünmektedir. Ancak Behzat Ç., cinayetin gerçek sebebinin örtbas edilmeye çal???ld???n? dü?ünür, çünkü maktulün vücudundaki izler, ba?ka bir yerde öldürülüp bo? araziye ta??nd???n? göstermektedir. Soru?turman?n ilerlemesiyle maktulün ?rkç? tehditler ald???n? ö?renen Behzat Ç. ekibiyle birlikte cinayeti ayd?nlatmaya çal??acakt?r. Ercüment Çözer ve Memduh Ba?gan Ankara'ya gelmi?lerdir. Ercüment tipini ve soyad?n? de?i?tirmi?tir. Orta?? oldu?u vak?f üniversitesinde kalmaktad?r. Bahar ald??? sürpriz bir teklifle, ayn? üniversitede okutmanl?k yapmaya ba?lar. Ercüment Bahar'? elde etmeyi kafaya koymu?tur. Bahar ve arkada?lar?n?n ç?kard??? dergiye gider, kendini solcu gibi tan?t?r, onlarla birlikte protesto yürüyü?lerine kat?l?r. Öte yandan Memduh Ba?gan, Behzat Ç.'nin kendisini ara?t?rd???n? ö?renmi?tir. Behzat Ç.'yle Memduh Ba?gan hesapla??rken Ercüment, Bahar'? elde etmeye çal??acak, bir yerde hepsinin yollar? kesi?ecektir.
S01E25 ?ntihar ve Cinayet 20/03/2011 Aysun ad?nda genç bir kad?n, evinin mutfa??nda ölü olarak bulunur. Cesedi Aysun'un sevgilisi Batuhan bulmu?tur; cinayet ekibi Batuhan'? sorgular. Aysun'un bir müzik grubunda bateri çald??? ve o gece konseri yar?da b?rak?p mekandan ayr?ld??? ö?renilir. Olay intihar gibi gözükmektedir fakat soru?turma derinle?tikçe Behzat Ç. olay?n cinayet oldu?una ikna olur. K?sa süre içinde intihar gibi gözüken yeni cinayetler i?lenir. Behzat Ç. ekibiyle birlikte bu cinayet zincirini çözmeye çal??acakt?r. Eda ve Selim ni?anlanmak üzeredir. Yüzükleri Behzat Ç. takacakt?r. Harun umursam?yormu? gibi davranarak durumun üstesinden gelmeye çal???r. Behzat Ç. herhangi bir tats?zl?k ç?kartmamas? için Harun'u uyar?r. ?ule babas?n?n Ankara'ya kendisini ziyarete gelece?ini ö?renmi?tir. ?evket'le konu?an ?ule, Behzat Ç.'nin evinde kald???n? babas?ndan gizlemenin yolunu arar. Öte yandan Behzat Ç., Ercüment'in kaç?r?l???nda rol oynayan Selami ad?ndaki trafik polisinin pe?ine dü?er.
S01E26 S?hhiye Köprüsü 27/03/2011 Behzat Ç. ve ekibi arabayla S?hhiye Köprüsü'nün alt?ndan geçerken köprüden önlerine bir adam dü?er. Ekip araçtan inip adam?n yan?na gitti?inde ölmü? oldu?unu fark ederler. Harun maktulü tan?m??t?r, ad? Yavuz'dur. S?hhiye Köprüsünün alt?nda seyyar köftecilik yapmaktad?r. Yavuz köprüden at?lmadan önce b?çaklanm??t?r. Cinayet ekibi köprü civar?nda ?üpheli aramaya ba?lar. Bu esnada kendilerini uzaktan izlemekte olan bir ?ahs? fark edip pe?ine dü?erler. O gece ?üpheliyi ellerinden kaç?ran ekip ertesi gün i?i tüm detaylar?yla ele alacakt?r. Yavuz'un eski bir hükümlü oldu?u, adam öldürmekten hapis yatt??? ö?renilir. Behzat Ç. ekibiyle birlikte cinayetin iç yüzünü ayd?nlatmaya çal??acakt?r.
S01E27 Ad?n? Vermek ?stemeyen Dinleyici 03/04/2011 Onur bir radyoda DJ'lik yapmaktad?r. Onur, radyoda program yapt??? s?rada radyoyu arayan biri Onur'a k?z?n? kaç?rd???n? söyler. Onur'a k?z?n?n sesini dinletir. Telefondaki adam, Onur'dan çe?itli taleplerde bulunur. ?stediklerini yapmamas? halinde k?z?n? öldürmekle tehdit eder. Behzat Ç. kaç?r?lan k?z? bulmak için ortada -henüz- ceset olmamas?na ra?men cinayeti üstlenir. Küçük k?z?n kaç?r?ld??? esnada annesi Meltem ile birlikte oldu?u ö?renilir. Öte yandan Meltem ald??? darplar nedeniyle bay?lm??, k?z?n? kaç?ran ki?iyi görememi?tir. Ancak küçük k?z? kaç?ran ki?inin Onur'u tan?yan biri oldu?u anla??lmaktad?r. Onur, k?z?n? kaç?ran ki?iyle konu?tukça gizlemeye çal??t??? tüm s?rlar? ortaya dökmek zorunda kalacakt?r. Behzat Ç. ve ekibi küçük k?z? ad?n? vermek istemeyen dinleyici'nin elinden kurtarmak için yo?un bir mesai ya?ayacaklard?r.
S01E28 Kelebek Gibi Uçmak 10/04/2011 Cinayet ekibi bir gecekondu mahallesinden gelen ihbar üzerine harekete geçer. Olay yerine giden ekip, Erkan ad?nda bir adam?n, s?rt?ndan b?çaklanarak öldürülmü? oldu?unu görür. Ayr?ca maktulün vücudunda çok say?da darp izine rastlanm??t?r. Cesedi bulan ?ahin, Erkan'?n eski bir arkada??d?r. ?ahin, Erkan'?n boksör oldu?unu söyler. Ayr?ca Erkan'?n ya?ad??? hayattan s?k?ld???n?, yak?n zamanda paray? vurup yeni bir ya?ama ba?lamay? planlad???n? anlat?r. Birkaç ayd?r kiray? ödemeyen Erkan, ev sahibiyle de kavgal?d?r. Soru?turman?n ilerlemesiyle Erkan'?n ölmeden bir gün önce Fevzi ad?nda biriyle dövü?tü?ü ö?renilir. Fevzi'nin gece saatlerinde Erkan'?n evinin yak?n?nda görüldü?ü ortaya ç?kar. Öte yandan Behzat Ç., Erkan'?n bir çe?it yasad??? dövü? i?ine kurban gitmi? olabilece?ini dü?ünür. Behzat Ç. ve ekibi, cinayeti ayd?nlatabilmek için yeralt? dünyas?nda tehlikeli bir oyunun içine girecektir. Di?er yandan ?evket'in kar?s? Nesime Behzat Ç.'yi aray?p görü?mek ister. ?evket'le ilgili önemli bir mesele konu?mak istemektedir. Nesime, ?evket'in kendisini aldatt???ndan ?üphelenmektedir. Behzat Ç. kar??mak istemese de, kendini ?evket ve Nesime aras?nda geçen bir aile krizinin ortas?nda bulacakt?r.
S01E29 Ay?egül Arafta 17/04/2011 Çöp toplamakta olan belediye i?çileri, çöp konteyn?r?n?n yan?nda bir genç k?z cesedi ile kar??la??rlar. ?hbar üzerine olay yerine gelen cinayet ekibi, k?z?n bo?ularak öldürüldü?ünü tespit eder. Öte yandan kurban?n yüzündeki makyaj, üzerindeki giysiler ve vücudundaki ?eytan? simgeleyen dövme, genç k?z?n bir çe?it tarikat ile ilgisi olabilece?ini dü?ündürür. Kimlik tespiti yap?lan maktulün ismi Ay?egül'dür. Üniversite ö?rencisi oldu?u ö?renilen Ay?egül, çevresinde agresif tav?rlar?yla tan?nmaktad?r. Soru?turman?n ilerlemesiyle Ay?egül'ün ya?ant?s?ndaki karma??k ili?kiler a?? ortaya ç?kar. Behzat Ç. ve ekibi bu a?? çözüp katile ula?maya çal??acaklard?r.
S01E30 ?z B?rakanlar Unutulmaz 24/04/2011 Can Uçar ad?ndaki Emekli Albay evinde ölü olarak bulunur. Görünü?te Albay, üniformas?n? giymi?, beylik tabancas?yla ba??na bir kur?un s?karak intihar etmi?tir. Ancak cinayet büro ekibi, olay?n intihar gibi gösterilmeye çal???ld???n? dü?ünür. Emniyet Müdürü, Behzat Ç.'ye olay?n üzerine gitmesini, gereken her türlü deste?in kendisine verilece?ini söyler. Behzat Ç. Albay'?n öldürülmeden önce bir gazeteciyle konu?tu?unu ö?renir. ??in içinde ba?ka hesaplar oldu?unu anlayan Behzat Ç., gazeteciyi bulur ve emniyet içindeki birtak?m yap?lanmalar? da gün yüzüne ç?karacak bilgilere ula??r. Bu noktadan sonra art?k kendisi de tehlikededir.
S01E31 Gece Bask?n? 01/05/2011 ?skender Canda? adl? i? adam?, evinde ölü olarak bulunmu?tur. Yap?lan incelemede ?skender'in silahla vurularak öldürüldü?ü anla??l?r. Maktulün bedeninde çok say?da kur?un izi vard?r. ?skender'in cüzdan?ndan ç?kan siyasi parti kimli?i cinayetin siyasi boyutu olabilece?ini dü?ündürür. ?skender'in o?lu Cemil, babas?n?n yakla?an seçimler için milletvekili aday aday? oldu?unu; fakat adayl???n?n hizipçi rakipleri taraf?ndan engellendi?ini iddia eder. Fakat ?skender'in özel ya?am?ndaki kimi gizli ili?kiler soru?turman?n yürütülmesinde ve cinayetin çözülmesinde önemli rol oynayacakt?r. Bahar'a sürpriz bir ziyaret yapan Memduh Ba?gan, Ercüment'i ara?t?rmay? b?rakmalar?n? ve açacaklar? davadan vazgeçmelerini söyler. Durumu Bahar'dan ö?renen Ertan'?n, inatla i?in üzerine gitmesi, kendini büyük bir tehlikenin içine sürüklemesine neden olacakt?r.
S01E32 Ki?isel Geli?mek 08/05/2011 Ahmet Do?ru adl? ki?isel geli?im uzman? evinde ölü olarak bulunur. Ahmet bo?ularak öldürülmü?tür. Cesedi bulan kom?u, katili kap? deli?inden görmü?tür. Ba??nda motorcu kask? oldu?unu söyler. Cinayet ekibi Ahmet'in dan??manl?k yapt??? ki?ileri ara?t?r?r. Seda isimli bir kad?na ya?am koçlu?u yapt??? ö?renilir. ?fadesi al?nan Seda, Ahmet'in ölmeden önce verdi?i seminerden bahseder. Seminerin ard?ndan Ahmet'in apar topar gitti?ini anlat?r. Bununla birlikte yay?nc?s?ndan al?nan bilgiye göre Ahmet, yak?n zamanda ?stanbul'a gitmi? ve döndü?ünden beri tuhafla?m??t?r. Cinayet ekibi seminerin video kayd?n? izler. Görüntülerde Ahmet'in yan?ndan ay?rmad??? bir çanta oldu?unu görürler. Olay yerinde bulunan yeni bir delil, soru?turman?n seyrini de?i?tirir. Behzat ve Harun kendilerini ?stanbul'da bulurlar. ?stanbul'da ?üpheli olduklar? dü?ünülen Mecnun'la arkada?lar?n? toplay?p Ankara'ya getirirler. Behzat Ç. bir yandan cinayeti ayd?nlatmaya di?er yandan da içinde ne oldu?unu kimsenin bilmedi?i çantan?n s?rr?n? çözmeye çal??acakt?r.
S01E33 K?z?lcahamam 15/05/2011 Behzat Ç. ve Savc? Esra, hafta sonu tatili için K?z?lcahamam'a gelmi?lerdir. Ertesi sabah ?evket ve Nesime de ani bir sürprizle onlara kat?l?r. Behzat Ç. a?abeyinin yapt??? bu sürpriz ziyaretten hiç ho?lanmam??t?r. ?evket bir yandan beraber e?lenmenin planlar?n? yaparken bir yandan da ç?kaca?? domuz av? için heyecanlanmaktad?r. Behzat Ç.'nin kald??? otelde düzenlenecek olan nükleer enerji konulu sempozyumun konu?mac?lar?ndan Safiye, sempozyum sabah? ans?z?n kaybolur. Jandarma ekipleri k?sa sürede Safiye'nin cesedine ula??r. Safiye'nin av tüfe?i ile vuruldu?u tespit edilir. Behzat Ç. cinayeti çözmekte jandarma ekiplerine yard?mc? olacakt?r. Safiye'nin kocas? Sadettin ile aras?nda sorunlar oldu?u anla??l?r. Ayr?ca Safiye'nin sempozyuma kat?lan Ümit ad?ndaki konu?mac?ya önceden hakaret davas? açt??? ö?renilir. Balistik raporundan ise hiç beklenmedik bir sonuç ç?kar; Safiye'nin vücudundan ç?kan kur?un, ?evket'in avda kulland??? silahtan ç?km??t?r. Behzat Ç. A?abeyi ?evket'i kendi elleriyle adalete teslim etmek zorundad?r.
S01E34 Maziden Gelen 22/05/2011
S01E35 ?çimizdeki Cellat 29/05/2011
S01E36 Gece Uçu?u 05/06/2011
S01E37 Tekinsiz Yollar 19/06/2011
S01E38 Ba?lang?c?n Sonu 26/06/2011 Ercüment, Behzat Ç.'ye teklifini yapm??t?r; kendisini birkaç gün korursa k?z?n?n katilinin kim oldu?unu söyleyecektir. Behzat Ç. Berna'n?n katilini ö?renmek için Ercüment'i korumaya karar verir, ancak Ercüment'i korurken bir yandan da onu bitirecek bir plan yapar. Berna'y? kimin öldürdü?ünü ö?rendikten sonra Ercüment'in kaçmas?n? engellemeye çal??acakt?r. Harun, Meliha ile nikah masas?na oturmak üzeredir, ancak Eda ile Selim'in ayr?ld???ndan habersizdir. Cinayet büro ekibi Harun'la Meliha evlenene kadar Eda-Selim ayr?l???ndan bahsetmeme karar? al?r. Harun kendisinden gizlenen bu durumu dü?ünü s?ras?nda ö?renecek ve orada karar?n? vermek zorunda kalacakt?r.
S02E01 TBA 13/11/2011 K?z?n?n katilini bulan Behzat Ç.'yi yeni dönemde de büyük sürprizler bekler.
S02E02 TBA 20/11/2011 Behzat Ç. sessizli?ini bozar ama halisülasyonlardan kurtulamaz... Tutuksuz yarg?lanmak üzere serbest b?rak?lan Behzat Ç. resmi olarak görevine dönmemi?tir. Ancak adliye binas?n?n önünde suikasta u?rayan Murat I??k'?n katilini yakalamaya kararl?d?r. Çünkü Tekin'in neden öldürüldü?ünü bu sayede ö?renece?ine inan?yordur. Suikast yerinde yap?lan incelemede bir görgü tan???n?n oldu?u ö?renilir. Behzat Ç. olay?n pe?ine dü?er. Di?er yandan Mogan Gölü'nde yakla??k bir haftad?r suda oldu?u anla??lan ya?l? bir erkek cesedi bulunur. Adam?n üzerinden kimli?i ç?kmam??t?r. Ekip maktulün kim oldu?unu ö?renip katilini ararken bu cinayet Hayalet'in geçmi?inde bir ?eyleri hat?rlamas?na neden olacakt?r
S02E03 Kesik Parmak 27/11/2011 Cevdet, evinin posta kutusunda bir CD bulup Cinayet Büro'ya getirir. CD'de korkunç bir cinayetin görüntüleri vard?r. Katil, bir adama önce i?kence yap?yor, ard?ndan da parma??n? kesip öldürürüyor. Maktulün kimli?ini bulmaya çal??an Cinayet Büro ekibi on be? y?l önce de benzer cinayetler i?lendi?ini fark ederler. Behzat Ç., Tahsin'in de önerisiyle emekliye ayr?lm?? olan eski Cinayet Büro ba?komiseri Aziz'le konu?maya karar verir. Savc? Esra, adliye binas?na giderken takip edildi?ini fark eder. Ard?ndan gizemli bir ses telefonda Savc? Esra'ya önemli bir konuda konu?mak istedi?ini söyler. Telefon eden ki?iye ula?maya çal??an Savc? Esra ile Behzat Ç.'nin kar??s?na hiç ummad?klar? biri ç?kacakt?r.
S02E04 Yüzünü Arayan Kad?n 04/12/2011 Behzat Ç., kesik parmak cinayeti için yard?m istedi?i Aziz'in parma??n?n neden kesildi?ini anlayamamaktad?r. Kendi parma??n? kesen Aziz'in ise ba?ka planlar? vard?r. Aziz, katilin kendisi ile bir meselesi oldu?unu söyleyerek soru?turmaya dahil olmaya çal???yor. Bu s?rada parma?? kesilerek öldürülen Ömer'in bir uyu?turucu çetesiyle ba?lant?s? oldu?u bilgisine ula?an cinayet büro elemanlar?, narkotik büro ba?komiseri Suna ile beraber çal??maya karar verirler. ?ule hastaneye geri dönmek istememektedir. Hiçbir ?eyden haberi olmayan ?evket de ?ule'in Behzat Ç.'de kalmas? için ?srar eder. ?ule'nin Behzat Ç.'nin evinde kalmaya ba?lamas? Behzat Ç. ve ?ule'nin hem birbirleriyle hem de geçmi?leriyle hesapla?malar?n?n ba?lang?c? olacakt?r ayn? zamanda.
S02E05 Kara'd?r ?u Baht?m... 11/12/2011 ?ule tekrar Behzat Ç.'nin evine dönmü?tür. ?ule'nin eve dönü?ü birbirleriyle hesapla?malar?n?n ba?lang?c? olacakt?r. Kesik Parmak cinayetini ayd?nlatmak için bas?lan evin bo? ç?kmas? cinayet büro ve narkotik büro aras?nda gerginlik yarat?r. Operasyonun sonuçsuz kalmas?ndan dolay? iki büro da birbirini suçlar. Di?er yandan Behzat Ç. göreve resmi olarak dönmü?tür. Sokakta ya?ayan bir kad?n?n?n cinayetini ayd?nlatmak için görevinin ba??na geçer. Herkesin Kara diye bildi?i kad?n?n gerçek ad?na dahi ula??lamaz. Olay? ayd?nlatmaya çal??an cinayet büro elemanlar? Kara'n?n cinayetinin alt?nda ba?ka i?ler yatt???n? görür ve sonuna kadar gitmeye karar verirler.
S02E06 Benim Annem Cumartesi! 18/12/2011 ?ule, Behzat Ç.'nin evine yerle?mi? ama bu durum ili?kilerini daha da karma??k bir hale getirmi?tir. Tekin ba?komiserin cinayetini ara?t?rmaya devam eden cinayet büro elemanlar?, suikaste ad? kar??an birinin adres bilgilerine ula??r. Adam?n pe?ine dü?en cinayet büro elemanlar? hiç beklenmedik bir durumla kar???la??rlar. Di?er yandan cinayet büroya gelen bir Cumartesi annesi, Behzat Ç.'den otuz y?l önce gözalt?nda kaybedilen o?lunun katillerini bulmas?n? ister. Behzat Ç. bu durum kar??nda nas?l hareket edece?ini bilemez ama yine de Cumartesi annesine yard?m etmeyi kabul eder.
S02E07 Büyük Hesapla?ma / Filler Tepi?irken 25/12/2011 Cevdet'in vurulmas? ekipte ?ok etkisi yaratm??t?r. Bütün cinayet büro Cevdet'i vuranlar? yakalamak için seferber olur. Oysa Cevdet'i vuran tetikçiye cinayet büro elemanlar?ndan önce ula?an biri vard?r; Memduh Ba?gan. Ercüment'i korumak u?runa üstleriyle ili?kileri bozulan Memduh Ba?gan'?n tetikçilere ula?ma nedeni, Ercüment yüzünden bozulan ili?kilerini yeniden düzeltmek istemesidir. Üstleri her ne kadar yeni yap?lanmalar?nda Memduh Ba?gan'a yer olmad???n? dü?ünseler de Memduh Ba?gan'?n bütün çabas? de?i?en bu yeni yap?da kendine yeni bir yer edinmektir. Bunun için Cevdet'i vuran tetikçiyle ba?lant? kuran Memduh Ba?gan'?n planlar? Behzat Ç. ve ekibinin Memduh'un Ankara'da oldu?unu ö?renmesi ile altüst olur. Memduh Ba?gan kendisini örgüte yamamaya çal???rken Behzat Ç. ile aralar?nda müthi? bir aksiyon ya?anacakt?r. Di?er yandan, Kesik Parmak cinayetlerinde cinayet büro ile çal??an Emekli ba?komiser Aziz, eline geçirdi?i bütün ipuçlar?n? de?erlendirerek daha önce ula??lmayan bir bilgiye ula??r. Bütün bu ko?u?turman?n içerisinde bo?ulan Behzat Ç. ve cinayet büro elemanlar? bir yandan da i?lenen bir lise cinayetini ayd?nlatmaya çal??maktad?r.
S02E08 Kandaki Mesaj 08/01/2012 Akbaba'n?n evinde bir kavanoz kan bulunur. Olay?n kesik parmak cinayetiyle ilgisi oldu?unu dü?ünen cinayet büro elemanlar? kan? b?rakan?n pe?ine dü?erler. Ceyda, ?ule'nin yaln?z kalmas?n? istemedi?i için onu kendi evine götürür. Fakat bu durum i?leri daha karma??k hale getirecektir. Di?er yandan, Cinayet büro elemanlar? Harun'un eski mahallesinde öldürülen genç bir k?z?n cinayetini ayd?nlat?lmaya çal???rlar. Olay yerine giden Harun büyük bir sürprizle kar??la??r; eski ni?anl?s? Meliha öldürülen genç k?z?n yak?n arkada??d?r.
S02E09 Çürümü? bir ?eyler var Ankara'da 15/01/2012 Kesik parmak cinayetleriyle ilgisi oldu?u dü?ünülen R?za'n?n Ankara'da oldu?unu ö?renen cinayet büro ve narkotik büro ekipleri R?za'n?n pe?ine dü?erler. Aziz ise kesik parmak cinayetlerini i?leyen katilin b?rakt??? yeni CD'de görüntüleri olan Sabiha'n?n pe?indedir. Sabiha, geçmi?inde hiç kimseye zarar vermedi?ini, bu yüzden katilin hedefi olamayaca??n? dü?ünmektedir. Di?er yandan turne için Ankara'ya gelen bir tiyatro ekibinin Hamlet'i oynayan oyuncusu, Hamlet oyununun finalindekine benzer bir ?ekilde öldürülmü?tür. Behzat Ç. ve ekibi bir yandan da Hamlet'in katilini bulmaya çal???rlar.
S02E10 Kalbim Babama Ait 22/01/2012 Ankara'n?n i?lek olmayan bir yol kenar?nda travesti cesedi bulunur. Travestinin ad? Çi?dem'dir. ?lk bulgularda Çi?dem'in öldürülmeden önce dövüldü?ü de anla??l?r. Katilin pe?ine dü?en Behzat Ç. ve cinayet büro elemanlar?, olay?n s?radan bir cinayet olmad???n?, Çi?dem'in öldürülmesinin emniyet içinde de uzant?lar? bulunan çok daha karma??k bir olay oldu?unu anlayacaklard?r. Behzat Ç. bir yandan Çi?dem'in cinayetini ayd?nlatmaya çal???rken di?er yandan da eski kar?s? Ceyda'n?n neden oldu?u problemleri çözmeye çal??maktad?r. Bu yüzden ?ule ile de çat??maya ba?layacakt?r.
S02E11 Kesik Parmak Cinayetinde Yeni Geli?meler 29/01/2012 R?za'y? vurdu?u için Suna hakk?nda soru?turma aç?lm??t?r. Suna, aç?lan soru?turmadan rahats?zd?r. ?fadesinde R?za'n?n silah?na davrand???n?, bu yüzden de ate? etmek zorunda kald???n? söyler. Fakat Savc? Suna'n?n daha önceki vukuatlar?n? da bildi?inden soru?turmay? derinle?tirmek istemektedir. Aziz, Kesik parmak cinayetleriyle ilgili gönderilen görüntülerde gördükleri Sabiha'y? kendi yöntemleriyle korumaya alm??t?r. Bir yandan da Sabiha'ya belli etmeden kesik parmak cinayetleriyle nas?l bir ba?lant?s? oldu?unu ara?t?rmaktad?r. Di?er yandan Seyfi adl? birisi evinde ölü olarak bulunmu?tur. Behzat Ç. ve ekibi banka kredileriyle ba?? belada olan Seyfi'nin ölümünün ard?ndaki s?rr? ayd?nlatmaya çal???r.
S02E12 Ekip, karikatürist katilinin pe?inde! 04/02/2012 Sabiha'n?n kaç?r?lmas? tüm emniyet birimlerini harekete geçirmi?tir. Emniyet birimleri Sabiha'y? ararken Harun'un evine kesik parmak cinayetleri ile ilgili yeni bir CD gelir. Di?er yandan Ankara'da bulanan bir karikatür dergisinin bürosu bas?larak karikatüristlerden biri öldürülür. Cinayet ihbar?n? alan Behzat Ç. ve ekibi bir yandan kesik parmak cinayetinin ipuçlar?n? ayd?nlatmaya çal???rken di?er yandan da karikatüristin katilini bulmaya çal???rlar
S02E13 Tekin Ba?komiser'in k?z? kaç?r?l?r 11/02/2012 Bir gecekonduda vurularak öldürülen maktul, Ercüment Çözer'in adamlar?ndan biridir. Behzat Ç., ?ule'nin babas? olarak da gelen adam? görür görmez tan?r. Behzat Ç. ve ekibi cinayeti çözmeye çal???rken, Behzat Ç.'nin öldürülen arkada?? Tekin ba?komiserin k?z? kaç?r?l?r. ?ki olay?n birbiriyle ba?lant?l? olabilece?ini dü?ünen Behzat Ç. olaylar?n üzerine gittikçe i?ler içinden ç?k?lmaz bir hal almaya ba?lar.
S02E14 BÜLENT POLAT BEHZAT Ç.'DE 19/02/2012 Bülent Polat, Behzat Ç.'de ba?ar?s?z bir roman yazar? olan Nurettin karakteri ile izleyicinin kar??s?nda olacak. Ünlü boksör evinde ölü bulunur! Savc? ve Tahsin, Memduh Ba?gan'? yakalamak için gereken her ?eyi yapmaya kararl?d?r. Behzat Ç. ise çabalar?n?n bo?a gidece?ini dü?ünür. Savc? ve Tahsin, Behzat Ç.'nin neden vazgeçti?ini dü?ünürken Tekin'in kar?s? Ayten'in, k?z?n?n kaç?r?ld???n? inkar etti?i haberi gelir. Di?er yandan, ünlü bir boksör bir otel odas?nda öldürülmü? olarak bulunur. Öldürülmeden önce feci ?ekilde dövülen boksör ile Mersin'de evinin küvetinde bilekleri kesilmi? olarak öldürülen bir kad?n aras?nda ilginç bir ba?lant? vard?r. Behzat Ç. ve ekibi ipuçlar?ndan yola ç?karak üçüncü bir cinayet i?lenece?ini fark eder. Cinayet büro, katilin izini sürerek üçüncü cinayet i?lenmeden katili yakalamaya çal???r.
S02E15 Büyük Tezgah! 26/02/2012 Behzat Ç., Aziz'in serçe parma??n? kendisinin kesti?ini ö?rendikten sonra onu soru?turmadan uzak tutmak ister. Aziz ise tek ba??na da olsa cinayetleri çözmekte kararl?d?r. Di?er yandan, Songül adl? bir doktor evinde ölü olarak bulunur. ?lk bak??ta kad?n?n eve giren bir h?rs?z taraf?ndan öldürüldü?ü dü?ünülür. Fakat Behzat Ç. ve cinayet büro ekibi doktorun öldürülmesinin planl? bir cinayet oldu?unu fark ederler. Olay yerindeki delilleri takip eden Behzat Ç. ve ekibi k?sa sürede cinayetin büyük bir plan?n parças? oldu?unu fark edeceklerdir.
S02E16 Veterinerin s?r ölümü! 04/03/2012 Aziz, Suna'y? yeni bir cinayet i?lemeden engellemeyi ba?arm??t?r. Suna'n?n öldürmek üzere oldu?u Tacettin hastaneye kald?r?l?r. Behzat Ç. ve cinayet büro ekibi bir ?eyler ö?renebilmek için a??r yaral? olan Tacettin'in kendisine gelmesini beklemek zorundad?rlar. Di?er yandan i?yerinde ölü olarak bulunan bir veterinerin katilini bulmaya çal??an Behzat Ç. ve ekibi, veterinerin birçok hayvan?n ölümüne neden oldu?unu ö?renirler.
S02E17 Geçmi?le Yüzle?mek 11/03/2012 ?ule, Sava?'la eve ç?kmaya kararl?d?r. ?ule'ye kar?? duygular?nda karars?z olan Behzat, ?ule'nin eve ç?kma karar?n? duyunca Savc? ile aras? aç?l?r. Asl?, Larissa konusunu kafas?n? takm??, Cevdet'in de kendisine yeterli bilgi vermedi?ini dü?ünerek Larissa'y? ara?t?rmak için Eda'dan yard?m istemi?tir. Eda ise, Harun'a kar?? kendini kötü hissederek durumu Harun'a aktar?r. Di?er yandan Behzat Ç. ve Cinayet büro elemanlar? öldürülen bir ma?aza müdürünün katilini bulmaya çal???rlar.
S02E18 Behzat Ç. ?ule'nin yan?ndan ayr?lmas?n? istemez! 18/03/2012 Behzat Ç., ?ule'nin evden ayr?lma karar?na öfkelidir. ?ule'yi k?z? olarak kabul edemese de yan?ndan ayr?lmas?n? da istemedi?ini fark eder. Bu durum içinde birtak?m çeli?kilere yol açacakt?r. Di?er yandan, kenar bir mahallenin d???nda genç bir adam cesedi bulunur. Olay? ara?t?rmaya ba?layan Behzat Ç. ve ekibi öldürülen adam?n, üç arkada??yla birlikte yüklü miktarda bir para ele geçirdiklerini ö?renirler. Dört genç paray? payla?ma konusunda ayr?l??a dü?mü?lerdir. Soru?turmay? derinle?tiren Behzat Ç., olay?n basit bir soygun olmad???n? fark edecektir.
S02E19 Geçmi?in Arkandan Gelecektir! 25/03/2012 Harun, Larissa'y? adalete teslim ederken Behzat, ?ule konusunda karars?zd?r. Suna, k?z karde?inin intikam?n? alarak kendi yöntemleriyle adaleti sa?larken Aziz, kendini kesik parmak cinayetlerinin katilini bulmaya adam??t?r. Di?er yandan, cinayet büro ekibi, av s?ras?nda vurularak öldürülen ya?l? bir adam?n katilini bulmaya çal???r. Cinayetin tek tan??? ise geçmi?ini hat?rlamayan bir adamd?r.
S02E20 Ba??m Belada 01/04/2012 ?shak ad?nda bir adam ak?am saatlerinde sokak ortas?nda s?rt?ndan vurularak öldürülür. ?shak'?n cebinden bir adres ç?km??t?r. Adrese giden Behzat Ç. olayda kullan?lan silah? bulur. Silah?n sahibi pavyonlarda cümbü? çalarak geçimini sa?layan Emin ad?nda biridir. ?shak ve Emin aras?nda kan davas? vard?r. Behzat Ç. ise y?llarca töreden kaçan Emin'in birden bire neden cinayet i?ledi?ini anlamaya çal??maktad?r. Di?er taraftan ?ule'nin kendi k?z? oldu?unu Savc?ya söyleyen Behzat Ç. hayat?yla ilgili önemli kararlar e?i?indedir.
S02E21 Derin ?li?kiler 08/04/2012 Yap?lacak olan bir ihaleye girmek isteyen iki ?irketin çeki?mesine Memduh Ba?gan da dahil olur. Kendisinin destekledi?i ?irketin içine s?zan muhbiri ö?renen Memduh Ba?gan, muhbirden bilgi almak ister. Ancak i?ler istedi?i gibi gitmeyince adam öldürülür. Behzat Ç. ve ekibi cinayeti ayd?nlatmaya çal???rken kendilerini beklemedikleri bir ?irketler aras? güç sava??n?n içinde bulurlar. Üstelik çeki?menin di?er taraf?nda ?evket'in de ba?l? oldu?u ?irketin ad? geçmektedir.
S02E22 Çalg? Çengi Behzat Ç.'de! 15/04/2012 Çalg? Çengi filminin Ankaral? iki karakteri Salih ve Gürkan Behzat Ç.'ye konuk oluyor. ?stanbul'da ba?lar? beladan kurtulmayan ikili, mafyadan kaç?p Ankara'ya gelmi?tir. Bir süredir Sincan'da ya?ayan Salih ve Gürkan geçimlerini mahalle dü?ünlerinde müzisyenlik yaparak sa?lamaktad?rlar. Ancak Ankara'da da ba?lar? beladan kurtulmaz. Müzik yapmaya gittikleri bir dü?ünde damat ortadan kaybolur. Dü?ün yar?da kesildi?i için paralar?n? alamayan ikili evin yolunu tutarlar. Gece dü?ünden kaçan damad?n cesedine ula??l?r. Behzat Ç. ve ekibi cinayeti ara?t?rmaya ba?lar. Olay gecesi ya?ananlar ve birtak?m deliller Salih ve Gürkan'? ?üpheli durumuna dü?ürür. Salih ve Gürkan damad?n ölümüyle kendilerini trajikomik olaylar?n içinde bulurlar.
S02E23 Nikah Masas? 22/04/2012 Behzat Ç. ve Esra nikah haz?rl?klar?na ba?lam??t?r. Esra, gün içinde ko?tururken Behzat Ç., kendini psikolojik olarak evlili?e haz?rlamaya çal??maktad?r. Nikaha yakla?t?kça Ankara'da art arda i?lenen cinayetler Behzat Ç. ve ekibine nefes ald?rmamaya ba?lar. Bu evlilik öncesi Ankara adeta ?irazesinden ç?km??t?r. Bu arada Behzat Ç.'nin evleniyor olu?u, cinayet büro elemanlar?n?n hayatlar?nda da birtak?m de?i?ikliklerin miad? olacakt?r.
S02E24 Kentsel Bölü?üm 29/04/2012 Kesik Parmak cinayetinde beklenmedik geli?meler olur. Behzat Ç. ve ekibi Çiçek'in cesedine ula??r. Çiçek'in katil zanl?s? kimsenin beklemedi?i biri ç?kar. Di?er yandan, bir in?aat alan?n yak?n?nda bir müteahhidin cesedi bulunur. ?üpheliler, müteahhidin in?aatlar?n?n oldu?u bir gecekondu mahallesinin sakinleridir. Behzat Ç. ve ekibi cinayeti ara?t?r?rken olay?n göründü?ü kadar basit olmad???n? görürler.
S02E25 Behzat Ç. ve ekibi iz pe?inde! 06/05/2012 Savc?, Memduh Ba?gan hakk?nda yapt??? soru?turmay? derinle?tirmeye karar vermi? hatta Memduh Ba?gan aleyhinde tan?kl?k yapacak iki ki?i bulmu?tur. Memduh Ba?gan ise aleyhinde tan?kl?k yapacak adamlardan haberdar olmu? ve pe?lerine dü?mü?tür. Behzat Ç. de Memduh'un adamlar?n?n pe?ine dü?er. Di?er yandan bir araba kiralama firmas?nda çal??an Emre adl? genç i?yerinde öldürülmü? olarak bulunur. Behzat Ç. ve ekibi Emre'nin katilini bulmaya çal???rken Emre'nin savc?n?n karde?i Sava?'?n yak?n arkada?? oldu?u ortaya ç?kar.
S02E26 Bir Cinayetin Geçmi?i 13/05/2012 Harun, sald?r?dan sonra hastanede yatmaktad?r. Cinayet büro elemanlar? bir yandan Harun'un iyile?mesini beklerken di?er yandan da sald?r?y? kimin yapt???n? bulmaya çal???rlar. Bu arada mesle?inde çok ba?ar?l? olan bir doktor evinde ölü olarak bulunur. Doktorun katilini bulmak için harekete geçen Behzat Ç. ve ekibi doktorun hastalar? ve hastanedeki mesai arkada?lar? ile konu?ur. Doktor hakk?nda tek bir ki?i bile olumsuz bir ?ey söylemez. Bu durum cinayetin çözümünü daha da zorla?t?racakt?r.
S02E27 Kay?p Ceset 20/05/2012 Harun cinayet büroya dönmü?tür. Behzat Ç. ve cinayet büro elemanlar? Harun'a kimin sald?rd???n? bulmaya çal???rlard?r. Di?er yandan cinayet büroya gelen bir taksi ?oförü gördü?ü bir cinayeti ihbar eder. Bo?az?na tornavida saplanarak öldürülen adam?n gömüldü?ü yeri de görmü?tür ihbar? yapan. Behzat Ç. ve ekibi olay yerine gittiklerinde kaz?lm?? bir çukur görürler fakat içinde ceset yoktur.
S02E28 Behzat Ç’ye kötü sürpriz 27/05/2012 Memduh yine i? pe?inde! Behzat Ç. ve ekibi bulduklar? ipuçlar? sayesinde kesik parmak cinayetlerinde sona yakla?m??t?r. Suna da sona yakla??ld???n? bildi?inden kendince tedbirler almaya ba?lar. Di?er yandan Ankara giri?inde bir t?r ?oförünün cesedi bulunur. Yap?lan ilk ara?t?rmalarda ?oförün kulland??? t?r?n çal?nd??? ö?renilir. Behzat Ç. ve ekibinin ara?t?rd??? cinayet, s?radan bir h?rs?zl?k olay? de?ildir. Arkas?nda Memduh’un da oldu?u karma??k bir plan gizlidir. Behzat Ç. cinayeti ara?t?r?rken kendisi ile ilgili hiç beklemedi?i bir bilgiye ula?acakt?r.
S02E29 Sular Bulan?rken 03/06/2012 Behzat Ç. ve ekibi Hayalet’i aramaya devam ediyorlard?r. Hayalet’in telefonunun sinyalini takip ederek geldikleri yerde Kesik Parmak cinayetlerinin izleri bulunur ama Hayalet’ten iz yoktur
S02E30 Ercüment Çözer geri dönüyor! 10/06/2012 ?evket, Behzat Ç.’den annenin katilini bulana kadar görevde kalmas?n? ister. Behzat Ç. annesinin katilini bulmak için ekibi ile birlikte cinayeti soru?turmaya ba?lar. Bu s?rada Memduh Ba?gan, gerekli ko?ullar? sa?layarak Ercüment Çözer’i Ankara’ya getirmi?tir. Ercüment Çözer ihale sürecinde zorluk ç?karan Savc? Esra’y? devre d??? b?rakmaya çal???r. Behzat Ç., Ercüment Çözer’in Savc? Esra’y? tehdit etti?ini ö?renir ve onu yakalamak için pe?ine dü?er. Behzat Ç. ve Ercüment Çözer aras?nda amans?z bir mücadele ba?lar.
S02E31 Ak?nt?ya Kar?? 17/06/2012 Ercüment Çözer ve Memduh Ba?gan'?n kurdu?u tuzakla Savc? Esra cezaevine girmi?tir. Behzat Ç. Savc? Esra'y? cezaevinden ç?karmaya kararl?d?r ama bu iste?ini kolayca yerine getiremeyecektir. Savc? Esra'y? kurtarmak için att??? her ad?mda yeni bir engelle kar??la?acakt?r. Behzat Ç., Savc? Esra'y? kurtarmas?n?n önündeki en büyük engel olarak Ercüment Çözer'i görmektedir. Bu yüzden de ilk amac? Ercüment Çözer'e ula?makt?r. Di?er yandan Hayalet, Akbaba ile ilgili ö?rendikleri kar??s?nda karars?zd?r. Akbaba ise sevdi?i kad?nla birlikte kaçmay? planlamaktad?r.
S03E01 TBA 21/09/2012 Yepyeni karakterlerle ve yepyeni hikayelerle ekran fenomeni Behzat Ç. art?k Cuma geceleri Star’da. Savc? Esra’n?n ölümünün ard?ndan zor zamanlar geçiren Behzat Ç., s?k?lm?? bir yumruk gibi ayakta durmaya devam ediyor. Ancak Behzat Ç. için adaleti bulmak hiç bu kadar zor olmam??t?r. Üçüncü sezonunda da gerçek bir televizyon fenomeni olarak kar??m?za ç?kmaya devam edecek olan dizide, Behzat Ç. Ankara’n?n gecelerinde, sokaklar?nda ve meydanlar?nda adalet’i arayacak. Adalet’in kim için ve ne oldu?unu sorgulayacak. Koca binalardan geçecek, bazen h?zl? bazen yava? ad?mlarla hedefe ilerleyecek, bu birbirini tamamlayan dört adam?n hikayesi, kimilerimizin hikayelerinden olmaya devam edecek.
S03E02 TBA 28/09/2012 Savc? Esra’n?n katil zanl?s? Gökhan yakalanm??t?r. Behzat Ç. ise son anda Gökhan’? vurmaktan vazgeçmi?tir. Çünkü katilin Gökhan oldu?una inanmamaktad?r. Bu yüzden ara?t?rmalar?na devam eder. Behzat Ç.’nin suikastla ilgili bulaca?? her ipucu yeni bir soru do?uracakt?r.
S03E03 Kesi?me 05/10/2012 Behzat, Savc? Esra’n?n katilini bulmak için istemeden Eylül’ün yürüttü?ü uyu?turucu operasyonuna dahil olur. Behzat’?n Yeralt? dünyas?nda kimli?ini gizlemesi o kadar da kolay olmayacakt?r. Bir yandan kendi yöntemleriyle Savc?’n?n katilini bulmaya çal??an Behzat Ç.’nin Ercüment Çözer’le yollar? yeniden kesi?ir. Di?er taraftan, Akbaba savc?n?n suikast?na kar??an birini vurmu?tur. Akbaba, bast??? tetikle birlikte a??r bir psikolojik buhran?n içine dü?erken di?er yandan da müfetti?lere ifade vermek zorunda kalacakt?r.
S03E04 Son Düzlük 12/10/2012 Savc? Esra’n?n eski kocas?ndan gelecek bilgi Behzat Ç’yi yeniden harekete geçirir. Ercüment Çözer ve Behzat Ç., Esra’n?n gerçek katilinin kim oldu?unu ö?renmeye çal???rken, Bahri de bu süreçte onlara yard?m eder. Di?er yandan Akbaba, öldürdü?ü adam için müfetti?lerin kar??s?na yeniden ç?k?p ç?kmamay? dü?ünüyordur.
S03E05 Öteki... Bizden Olmayan... 19/10/2012 Çi?dem ad?nda bir genç k?z sabaha kar?? bir in?aat alan?nda ölü bulunur. ?n?aat alan? Çi?dem’in ya?ad??? mahallededir. Olay yerine biriken mahallelinin ?üpheliler listesinin ba??nda, in?aatta çal??mak için mahalleye gelmi? göçmen i?çiler vard?r. Mahallede gerilim yükselirken cinayet büro elemanlar? Çi?dem’in karde?i Murat’?n da kay?p oldu?unu ö?renirler. Cinayeti çözmeleri sand?klar? kadar kolay olmayacakt?r.
S03E06 Sakl? öfke… 02/11/2012 Bilal ad?nda bir adam evinde öldürülmü? olarak bulunur. Cinayet büro ekibi ilk ara?t?rmalar?nda Bilal’in sokak çocuklar?n? zorla çal??t?ran bir adam oldu?unu ö?renir. Peki sokaklarda bunca dü?man? olan ve bunca çocu?un ya?ad?klar?n?n sorumlusu olan Bilal’in katili kimdir? Vurulduktan sonra ya?ad??? sa?l?k sorunlar? yüzünden aylar sonra cinayet büroya yeniden dönen Behzat Ç. cinayeti ayd?nlatmak için yeniden i?inin ba??ndad?r.
S03E07 Bebek Gibi 09/11/2012 Nalan adl? bir kad?n, bir izbelikte öldürülmü? olarak bulunur. ?lk belirlemelerde kad?n?n maddi durumunun iyi oldu?u ve özel bir ?irkette t?bbi mümessil olarak çal??t??? belirlenir. Cinayeti ayd?nlatmak için çal??maya ba?layan Behzat Ç.’yi en çok etkileyen ?ey ise Nalan’?n hamile ve do?umuna çok az bir zaman kala öldürülmü? olmas?d?r. Di?er yandan ?evket, hastanede çal??maya ba?lam??t?r. Annesinin hastanede geçirdi?i son gecenin kamera kay?tlar?na ula?mak ister. Emniyetten bile saklanan görüntülere ula?may? ba?aran ?evket, hiç beklemedi?i ?eylerle kar??la?acakt?r.
S03E08 Gözler Kör Kulaklar Sa??r.. 16/11/2012 Hakk? Tunç adl? ya?l? bir adam, evinde öldürülmü? olarak bulunur. Behzat Ç. ve Cinayet Büro elemanlar? yapt?klar? ilk ara?t?rmada Hakk?’n?n evine girip ç?kanlar?n yaln?zca o?lu ve ara s?ra birlikte zaman geçirmeleri için küçük torununu ziyarete getiren, bak?c? k?z oldu?unu ö?renirler. Peki, bu kadar korunakl? bir alanda ya?am?n? sürdüren Hakk?’y? kim, niçin öldürmü?tür? Di?er yandan, Eylül, Behzat Ç.’nin dövdü?ü adamlar?n ?ikayetçi olduklar?n? ö?renir. Behzat Ç.’nin dü?tü?ü bu durumdan kendini sorumlu hisseden Eylül, durumu düzeltmek için bir ?eyler yapmaya karar verir.
S03E09 Evde 23/11/2012 Behzat Ç., ekibini Akbaba’n?n evinde toplam??t?r. Bu gece, herkes birbirine sormaktan çekindi?i ne varsa soracakt?r. Bu gece, herkes birbirine kar?? hem sorgulayan hem sorgulanand?r. Suçlamalar, itiraflar, tan?kl?klar... Gece uzun, mevzu derin, konu?acak konular çok... Cinayet büro ekibi bu hafta ete?indeki ta?lar? döküyor.
S03E10 Saatler... 30/11/2012 Emekli polis ?ener Kerten, bir park?n ortas?nda ensesinden tek kur?unla vurularak öldürülmü?tür. Cinayeti ara?t?rmaya ba?layan Behzat Ç. ve Cinayet Büro ekibi, ?ener Kerten’in geçmi?ini ara?t?rmaya ba?larlar. Behzat Ç., ?ener’i görev yapt??? zamanlardan da tan?yordur. ?ener’in geçmi?ine yolculuk, Behzat Ç.’nin de geçmi?ine yolculuktur ayn? zamanda. Di?er yandan sürpriz bir kararla Eda’y? ziyarete gelen annesi, Harun ve Eda’n?n zor anlar ya?amas?na neden olacakt?r.
S03E11 Cinayet Büro öldürülen üniversite ö?rencisinin izinde! 07/12/2012 Eren ad?nda bir üniversite ö?rencisi evinin bulundu?u sokakta öldürülmü? olarak bulunur. Behzat Ç. ve Cinayet büro ekibi yapt?klar? ara?t?rmada Eren’in üniversitede ve üniversite d???nda birçok eyleme kat?ld???n? ö?renirler. Eren’in öldürülmesinden hemen önce birlikte oldu?u arkada?lar? ise son kat?ld?klar? eylemde gözalt?na al?nm??lard?r. Behzat Ç., Eren’in öldürülmesi ile kat?ld??? eylemler aras?nda bir ba?lant? oldu?unu dü?ünmektedir. Di?er yandan Eylül’ün izini sürmekte olan Hayalet sonunda ona ula?may? ba?ar?r.
S03E12 Ar?iv 14/12/2012 Eylül’ün kim oldu?u bilgisine ula?maya çabalayan Hayalet, zincirin ilk halkas?n? çözmü?tür. Bu bilgiyle birlikte derin bir yolculu?a ç?kan Behzat Ç.’nin kalbindeki yaralar bir bir aç?lacak, hikayeleri bugüne erecektir. Behzat Ç. bugüne kadar ne kadar ?eyi görmezden geldiyse, o kadar ?ey birikmi?tir ?imdi kap?n?n ard?nda… ve içerden ç?kmak için o kap?y? açmak zorunda kalacakt?r.
S03E13 De?erli Ceset 21/12/2012 Metin Hal?c?, bir gece Keçiören’de bir parkta b?çaklanarak öldürülmü? olarak bulunur. Olay yeri ekipleri ve cinayet büro elemanlar? Metin’in peruk ve numaras?z gözlük gibi aksesuarlarla k?l?k de?i?tirdi?ini fark ederler. Adli t?bba otopsi için gönderilen Metin’in cesedinin pe?ine mafya dü?ünce, Barbaros da kendini bir anda bu karma??k olaylar?n içinde bulur. Eylül’ü bulman?n rahatl???yla kendini toparlamaya ba?layan Behzat Ç. ise, cinayeti ve mafyan?n neden cesedin pe?ine dü?tü?ünü çözmek için ekibinin ba??ndad?r.
S03E14 Emniyet Binas?nda ?nan?lmaz Cinayet! 18/01/2013 Assoc. Barkin Bayram is a physicist at his forties. When he entered the police building for license and passport operations he was killed without leaving a trace in front of everyone . Behzat thinks the killer is still in the building. Entrance and exit of the building closed down, and starts searching for the killer. It will not be easy to find the killer even though they are in the same building. Barkin's murder will become more complex than they expected.
S03E15 Saplant? 25/01/2013 Rüstem Çam, 55 ya??nda kendi halinde bir adamd?r. O?lu Umut’la birlikte ya?ayan Rüstem, kom?usu taraf?ndan evinde öldürülmü? olarak bulunur. Olay yerine intikal eden cinayet büro elemanlar?n? büyük bir sürpriz beklemektedir. Rüstem’in bir numaral? katil zanl?s?, Cinayet büro elemanlar?n?n yak?ndan tan?d??? birisidir. Cinayeti ara?t?rmaya ba?layan cinayet büro elemanlar?, kendilerini hiç beklemedikleri olaylar?n içinde bulurlar. Di?er yandan cinayeti ayd?nlatmaya çal???rlarken, Cevdet hayati bir karar vermek zorunda kalacakt?r.
S03E16 Evlat sevgisi… 01/02/2013 Cemre Bak?rc? onalt? ya??nda bir lise ö?rencisidir. Y?k?k dökük bir evde ölüdürülmü? olarak bulunur. Behzat Ç. ve cinayet büro ekibi cinayeti ara?t?r?rken, okuldaki bir grup arkada?? taraf?ndan ?iddet gören Cemre’nin, aile içi ?iddete de maruz kald??? ö?renilir. Di?er yandan Cevdet hala ya?ad??? olaylar?n etkisindeyken, Cinayet büro ekibi Behzat’?n nerede oldu?unu merak etmektedir. Behzat Ç. ise bu s?rada annesinin pe?ine dü?mü?tür.
S03E17 Kapanmayan Hesap 15/02/2013 Tufan Kemer, otuz üç ya??ndad?r. Bir gece cesedi battaniyeye sar?lm?? halde bulunur, s?rt?ndan b?çaklanarak öldürülmü?tür. Behzat Ç. ve ekibi olay? ayd?nlatmak için harekete geçer. Behzat Ç. cesedin Barbaros ve Muzaffer'le bir ilgisi oldu?unu fark eder. Behzat Ç. cinayeti çözmeye çal???rken Barbaros ve Muzaffer de kendilerini bu i?ten s?y?rman?n yolunu arayacaklard?r. Di?er yandan ?ule ve Emre ili?kisinde art?k birilerinin durumdan haberdar olma zaman? gelmi?tir. Eylül ise tehlikeli bir oyunun içine girmi?tir. Hayat?n?n art?k eskisi gibi olamayaca??n? fark edecektir.
S03E18 Senaristin Ölümü 01/03/2013 Selim Ermi?, dizi sektöründe senaryo yazar? olarak çal??maktad?r. Bir gece evinde ölü olarak bulunur. Behzat Ç. ve cinayet büro ekibi senaristin ölümünü ara?t?racak ve dizi dünyas?nda ya?anan baz? olaylara da tan?k olacak
S03E19 Kar???k Zamanlar 15/03/2013 Bir özel dedektiflik bürosunda cesedi bulunan Arif Özcan, tasmayla bo?ularak öldürülmü?tür. Olay yerine gelen Behzat Ç. ve Cinayet Büro ekibi, Arif’in yak?n zamanda ortakl???n? bitirdi?i arkada??ndan ?üphelense de olay?n iç yüzü çok ba?kad?r. Öte yandan Behzat Ç., annesine açt??? sava?? kazanabilmek ve Savc? Esra suikastinin yakla?an davas?nda gerçek failleri ortaya ç?kartmak için haz?rl?k yapmaya ba?lam??t?r. Kaç?n?lmaz sava?? Esra için kazanmak zorundad?r.
S03E20 Dava 22/03/2013 Savc? Esra cinayetinin dava süreci ba?lamak üzeredir. O güne kadar adaleti aramaktan vazgeçmeyen Behzat Ç. art?k her ?eyin sona yakla?t??? yerdedir. Katil zanl?s? Gökhan ?enay’?n mahkemede ne söyleyece?i önemlidir ama azmettiriciler dava sürecinde kirli oyunlar?na devam etmekten vazgeçmezler. Mahkeme ba?kan? olarak sürece dahil olan Barbaros’un babas? Hikmet nedeniyle, Barbaros ve Muzaffer de i?in içine girecektir. Behzat Ç. ve cinayet büro, bu süreçte yaln?z olduklar?n? bilirler. Dava sürecinin sonuna kadar Behzat Ç.’nin yan?nda olaca??n? bildi?imiz cinayet büro ise zamana kar?? yar??acak ve davan?n gidi?at?n? de?i?tirecek her türlü olas?l??? göz önünde bulunduracakt?r.
S03E21 Adalet 29/03/2013 Sonunda duru?ma günü gelip çatm??t?r. Savc? Esra’n?n ölümünden bugüne dek adaletin yerini bulmas?n? isteyen Behzat Ç. ve Cinayet Büro ekibi, duru?ma salonunda yerlerini alacakt?r. Savc? Esra suikast?n?n zanl?s? Gökhan ?enay, ailesi korunmaya al?nd??? halde duru?mada savc?y? kendisinin vurdu?unu söyleyerek Behzat Ç. ve ekibinin bütün çabas?n? bo?a ç?karacakt?r. Gökhan’?n yalan ifadesiyle adaletin terazisi bir kez daha ?a?acak ve suikast?n azmettiricileri tutuksuz yarg?lanacakt?r. Bütün bunlar ya?an?rken, “Adalet” kavram?n? mesele edinen Barbaros ve Muzaffer, Behzat Ç.’nin davas?na dahil olmaya karar verirler.
S03E22 E?itim Zayiat? 05/04/2013 Yirmi iki ya??ndaki Metin Karaba?l? 'n?n cesedi bir çöp konteyner?nda bulunur. Olay yeri inceleme ekibi incelemesini sürdürürken, Behzat Ç. ve Cinayet Büro ekibi Metin 'in askerli?ini Ankara 'da yapt???n? ve yeni terhis oldu?unu ö?renirler. Di?er yandan, Behzat Ç. bir yandan annesinin çevirdi?i i?leri anlamaya çal???rken di?er yandan da Ay?e 'nin foto?raflar?n? çeken ve Savc? Esra davas?n?n seyrini de?i?tiren ki?iyi bulmak zorundad?r.
S03E23 Orant?s?z Güçlüler 19/04/2013 Üniversite ö?rencileri kaliteli ve ucuz yemek yiyebilmek için üniversite kampüsünde protesto eylemi yaparlar. Eylem s?ras?nda güvenlik görevlileri eylemi engellemek için ö?rencilere orant?s?z güç kullan?r. Sezgin ad?nda bir ö?renci, gece beyin kanamas?ndan ölür. Behzat Ç. ve Cinayet Büro ekibi, Sezgin’in öldürülmesinin üniversitede ç?kan olaylarla ilgisi olup olmad???n? ara?t?r?r. Bu s?rada okulun güvenlik görevlilerinden biri de evinde öldürülmü? olarak bulunur. Behzat Ç. ve ekibi soru?turmay? derinle?tirmeye karar verir. Di?er yandan, Behzat Ç., Savc? Esra’n?n cinayetini ayd?nlatmaya çal???rken, annesi ile ilgili hiç beklemedi?i bir gerçekle daha kar??la??r.
S03E24 Behzat Ç., Emre’nin Pe?ine Dü?er! 26/04/2013 Sertan ad?nda bir genç, evindeki bir masa üzerinde, vücudu, ameliyat edilmi? gibi, kesiklerle dolu olarak bulunur. Cinayeti ayd?nlatmak için ipuçlar?n? takip etmeye ba?layan Behzat Ç. ve Cinayet Büro, benzer ?ekilde i?lenmi? yeni cinayetlerle kar??la?acakt?r. Di?er yandan Barbaros ve Muzaffer için olaylar içinden ç?k?lmaz bir hal almaya ba?lar. ?hsan’?n pe?ine dü?en Barbaros’u büyük bir sürpriz beklemektedir. Emre ile ?ule’nin sevgili oldu?unu ö?renen Behzat Ç. ise Emre’nin pe?ine dü?er.
S03E25 Yüksek Gerilim… 03/05/2013 Finale üç kala Behzat Ç. ve cinayet büro yo?un bir trafi?in içine dü?mü?tür. Çözülmesi gereken belki de en önemli dü?ümlerle kar?? kar??ya kalan ekip sonuna kadar Adalet aray???n? sürdürecektir. Behzat Ç. ve cinayet büro, s?n?rlar? zorlarken, kendi adaletlerini sa?lamak isteyen Barbaros ve Muzaffer ile yollar? kesi?ecektir. Bu kesi?menin sonuçlar? ise çok ?eyi de?i?tirecektir.
S03E26 Dönüm Noktas? 10/05/2013 Ekranlar?n sevilen polisiye dizisi Behzat Ç’de finale do?ru dü?ümler tek tek çözülüyor. Behzat Ç. final arifesinde, tüm kartlar?n? masaya seriyor. Cinayet mahalinde Behzat Ç.’ye yakalanan Muzaffer, son anda Barbaros'un müdehalesiyle yakalanmaltan kurtulur. Fakat as?l sorun ?imdi ne yapacaklar?d?r. Çünkü Behzat Ç., Muzaffer'i tan?m??t?r. Öte yandan Cinayet Büro, ?üpheli ifadelerine devam eden Zeynep Fidan ve Ne?e Gökova’y? çözmenin bir yolunu bulmu?tur. ?ule’nin katil oldu?unu bilen ve bunu aç??a ç?kartmak için u?ra?an Emre ise son hamlesini yapmak üzeredir.
S03E27 Son Hesapla?ma 17/05/2013 Behzat Ç., ?ule'nin aç??a ç?kmas?ndan sonra büyük bir ikilem ya?amaktad?r. ?ule, yapt?klar?n?n hesab?n? vermeye yakla?m??t?r ama Behzat Ç., k?z?n? yaln?z b?rakmak istememektedir. Cinayet Büro, Behzat'?n durumdan haberdar olup olmad???n? dahi bilmemektedir. Emre ise, ?ule'nin yakalanmas? için son hamlesini gerçekle?tirmek üzeredir. Di?er yandan, Barbaros ve Muzaffer, son ve büyük bir hamle yapmak üzere kollar? s?varm??lard?r. Önlerinde büyük ama zorlu bir hesapla?ma vard?r. Behzat Ç., bir yandan ?ule'yi korumaya çal???rken, di?er yandan Barbaros ve Muzaffer'i yakalamaya çal??acakt?r. Behzat Ç., bütün bu ko?u?turma içinde hiç beklemedi?i bir sona do?ru ilerlemektedir.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série