Affiche City of Shadows
 • 2 saisons
 • 20 épisodes
 • Début :
  2008
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de City of Shadows

S01E01 Záchvat ?udskosti 11/04/2008 Uprostred noci neznámi páchatelia prepadnú ve?kosklad kvetín Stanislava Krekovi?a. Stre?bou zo samopalu zabijú štyroch ?udí a ukradnú nieko?ko miliónov korún. Masaker prežije len malé die?a. Na ONK v ten de? nastúpi nová?ik Tomáš Benkovský, ktorého na vlastnú žiados? preložili do hlavného mesta. Hne? v de? nástupu do práce ho o?akáva vyšetrovanie brutálnej masovej vraždy...
S01E02 Smrte?ný žart 18/04/2008 Vyšetrovate?a Ivana Tome?ka znepokojuje problémové správanie jeho dcéry, ktorá chodí poza školu a stýka sa s chuligánmi. Za?ína sa o ?u bá?. Drogového dílera Svätozára Sklenára niekto zavraždí v okamihu, ke? si chce uži? vášnivú noc s mladou ženou. Svedky?a vraždy však má zaviazané o?i, takže vraha nepozná. Nitky vedú smerom k narkomafii, ale odhalenie skuto?ného páchate?a je šokujúce...
S01E03 Chladnokrvne 28/04/2008 V m?tvom ramene sa nájde rozložená m?tvola, za?ažená železom a ková?skou nákovou. Identita zavraždeného prinesie množstvo otázok a takmer žiadnu odpove?. Napokon sa ukáže, že za chladnokrvným zlo?inom sa skrýva bezcitný a despotický vrah. Navyše polícia pri razii na nepovolenej technopárty zatkne dcéru Ivana Tome?ka. Ivan sa obáva, že jeho dcéra berie drogy.
S01E04 Koniec sveta I. 02/05/2008 Vyšetrovatelia nájdu m?tvolu utýraného bezdomovca, ktorý bol predtým vypoveda? na policajnej stanici a ?oskoro nadobudnú presved?enie, že za tým stojí organizovaná skupina. M?tvoly bezdomovcov pribúdajú a ich ?udia z ich komunity majú strach. Martin Benkovský sa pokúsi infiltrova? sa do komunity a pritom záhadne zmizne...
S01E05 Koniec sveta II. 09/05/2008 Tomáš Benkovský zmizol bez stopy a pátranie po ?om neprináša žiadne výsledky. Hlavný vyšetrovate? Ivan Tome?ek je pod ve?kým tlakom, pretože po?as vyšetrovania vraždy urobili nieko?ko vážnych chýb. Po nieko?kých d?och sa vyšetrovate?om podarí získa? informácie vedúce k Tomášovi, nie sú si však istí, ?i je stále nažive, pretože ho do rúk dostal netvor v ?udskej koži.
S01E06 Úmyselné nehody 16/05/2008 Vodi? nákladného auta prejde mladú ženu, no pri vyšetrovaní sa zistí, že v ?ase nehody už bola m?tva. Podozrivvým sa stáva bohatý a uspešný podnikate?, no ten tiež zomrie za záhadných okolností. Vyšetrovanie vedie do hlbokej minulosti a zárove? do najvyšších vrstiev spolo?nosti.
S01E07 Lúpež 23/05/2008 V malom meste?ku niekto prepadne poštu. Zastrelí pri tom miestneho policajta. K prípadu privolajú kriminalistov z hlavného mesta, ?o sa miestnym obyvate?om, bažiacim po pomste, vôbec nepá?i. Vyšetrovatelia z ONK narážajú pri práci na neochotu miestnych policajtov. Navyše sú obyvatelia meste?ka presved?ení, že vraha poznajú a chcú sa pomsti?. Vo vzduchu visí lyn?ovanie! Mladý kriminalista Tomáš Benkovský musí popri vyšetrovaní ?eli? osobnej tragédii...
S01E08 Únos 03/05/2008 V rodine manželov Gallovi?ovcov dôjde k tragédii. Z ich domu v noci zmiznú dve malé deti. Vyšetrovate?om je jasné, že musia kona? rýchlo. Navyše si nie sú istí, ?i ide o únos alebo o vraždu. Vyšetrovanie prinesie prekvapivé a otriasajúce výsledky.
S01E09 Sériový vrah 06/06/2008 V lese ne?aleko mesta sa nájde kostra mladej ženy. Kriminalisti majú podozrenie, že v ich meste vy?í?a sériový vrah. Vyšetrovate? Ivan Tome?ek ?elí reálnej hrozbe, že jednou z obetí je jeho vlastné die?a. Usved?i? páchate?a bude pre ONK ve?ký problém – vä?šina zavraždených je m?tva už vyše roka a na telách sa nenájdu takmer žiadne stopy.
S01E10 Nebezpe?né vz?ahy 13/06/2008 Na pohotovosti sa objaví mladá žena. Ukáže sa, že je to nezvestná Eva Tome?ková. Major Tome?ek sa rozhodne vzia? spravodlivos? do vlastných rúk a dostane sa do vážnych problémov. Svojím správaním sa pripraví o rešpekt a lojalitu Tomáša Benkovského.
S02E01 Zberate? 24/01/2012 Traumatické zážitky z ohrozenia rodiny zanechali následky – Ivan uvažuje, ?i sa po dovolenke vôbec vráti do práce, alebo ?i by si radšej nemal nájs? pokojnejšie zamestnanie. Do?asným vedením tímu je preto poverený Tomáš Benkovský, ktorý je novou funkciou spo?iatku poctený, no po ?ase zis?uje, že pre svojich kolegov rozhodne nie je takou autoritou ako Ivan. Navyše má na stole komplikovaný prípad, ktorý ho prinúti zamyslie? sa, ?i je možné, aby nedokonalý ?lovek spáchal dokonalý zlo?in...?
S02E02 Posledná prestávka 26/01/2012 Na gymnáziu nájdu znásilnenú a zavraždenú u?ite?ku. Medzi študentmi, rodi?mi aj pedagógmi zavládne panika. Pátranie odhalí nekalé praktiky vo vedení školy. Zabíjal vrah, pretože obe? nie?o vedela? Alebo to bol neznámy úto?ník, ktorý napadol študentku? Pravda je prekvapujúcejšia, ako ktoko?vek ?akal...
S02E03 Ve?ký hrá? 31/01/2012 V rekrea?nom stredisku prepadol neznámy úto?ník recepciu. Recep?nú zabil a jej kolegu ?ažko zranil. Napriek tomu, že je dávno po letnej sezóne, okruh podozrivých sa nezužuje ?ahko. Ke? už si polícia myslí, že našla stopu vinníka, násilník sa sám stane obe?ou. Ivan a jeho tím tak stoja pred zaujímavou otázkou - kto zabil vraha?
S02E04 Dotyk spravodlivosti 02/02/2012 Hoci sa telo našlo v bazéne, nemusí to znamena?, že sa nebohá utopila. Hoci sa nieko?ko dní po smrti hotelom rozliehajú vzlyky a úpenie zavraždenej, nemusia v tom ma? prsty duchovia...
S02E05 Dlhá noc 07/02/2012 V malej obci ne?aleko hlavného mesta ktosi zabil starenku. Podozrenie padá na suseda, ktorý nenávidel jej psa, ale aj na dvoch Rómov, na ktorých sa všetci pozerajú cez prsty. Najviac stôp však vedie k starenkinmu synovi. Mohol zabi? vlastnú matku? Ale pre?o si ni? nepamätá...?
S02E06 Pandorina skrinka 09/02/2012 V tajnom byte uprostred luxusnej štvrte sa nájde telo muža. Všetko nasved?uje tomu, že zomrel pri sexuálnych hrách. Vyšetrovanie sa zvrtne v okamihu, ke? polícia odhalí, že úspešný manažér a starostlivý otec rodiny udržiaval milenecký vz?ah s mužom! Okruh podozrivých sa tak rozširuje na celú homosexuálnu komunitu. A prekvapenie na seba nenechá dlho ?aka?...
S02E07 Vl?ia krv 14/02/2012 Ulicami Bratislavy otrasie ?alší výbuch. Pokus o vraždu mafiánskeho bossa Pe?ienku však nie je ani prvý, ani posledný... Ivan sa angažuje v prípade viac, ako by jeho kolegovia o?akávali. Vysvitne, že Ivan s Pe?ienkom sú kamaráti z mladosti! ?udia sa však menia, doba tiež - a niektoré priate?stvá môžu by? životu nebezpe?né...
S02E08 Sladká smr? 16/02/2012 V tichej štvrti hlavného mesta sa v ob?úbenej cukrárni nájdu m?tve telá jej majite?ov. Komu mohol prekáža? starší manželský pár? Výhražné esemesky v mobile, nespokojnos? bývalých zamestnancov ?i ochladnuté vz?ahy so synovou rodinou sved?ia o tom, že na prvý poh?ad neškodní manželia mali zrejme aj svojich nepriate?ov!
S02E09 Vražedná sie? 21/02/2012 Na jednom zo zabehnutých bratislavských sídlisk sa stane vražda – ktosi v byte za bieleho d?a zabije otca rodiny. Polícia ešte nestihne poriadne rozbehnú? vyšetrovanie a už je tu ?alšie m?tve telo – lekárka v zdravotnom stredisku. A takmer vzápätí pribudne pokus o vraždu miestneho k?aza. ?udom z okolia už te?ú nervy – kto mení ich pokojný domov na štvr? hrôzy? Jana sa blíži k odpovedi na túto otázku, no netuší, že jej vlastný život je v ohrození...
S02E10 Biele mäso 24/02/2012 Pri Seneckých jazerách sa nájde m?tvola ženy. Nik z okolia ju nepozná, nik ju vraj nikdy v živote nevidel... Polícia zistí, že išlo o prostitútku – a vyzerá to na zlo?in, ktorý presahuje hranice štátu! Ivanov tím preto za?ne spolupracova? s Vied?ou. Biele mäso, drogy a gangy sú však zrejme iba kulisou jedného oby?ajného ?udského neš?astia...

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série