Affiche District Championship
 • 2 saisons
 • 16 épisodes
 • Début :
  2010
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

A comedy series of the rural environment which maps one football season of club Houslice SJ.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de District Championship

S01E01 Poh?eb 00/00/0000 Old coach Josef Hnátek die. Club must solve two issues. Who will be the new coach and how to deal with his wish to be distorted over pitch.
S01E02 Nábor 00/00/0000 Jeden z hrá?? se ne?ekan? zraní p?i sekání h?išt?. Bohužel za n?j neexistuje náhrada. Nový trenér Jirka Lu?ák má totiž k následujícímu utkání pouze deset hrá?? a fotbal se hraje v jedenácti. Funkcioná?i klubu se rozhodnou ud?lat malý lokální skauting. P?ehlídka místních talent? udiví je i nás.
S01E03 Fanynka 00/00/0000 P?i trénincích a na zápasech se za?ne pravideln? objevovat dívka Ilonka, kterou za?nou ?asem fotbalisté považovat za svou skalní fanynku. Díky její p?ítomnosti tým Slavoje p?estane bodovat, což roz?iluje celé vedení oddílu. Pravidelné fanynky ale nebude tak jednoduché se zbavit, nehled? na to, že Ilonka chystá hrá??m malé p?ekvapení.
S01E04 Jesle 00/00/0000 Nejlepší hrá? Slavoje Houslice, Jarda Kužel, již dlouhou dobu nehraje. Trápí ho ošklivé no?ní m?ry a on se díky tomu vyhýbá fotbalu i svým kamarád?m. Klubový léka? Adolf V?tvi?ka se Jardovi snaží pomoci s jeho trápením a s návratem na h?išt? opravdu netradi?ními metodami, ale nakonec je jeho snaha úsp?šná.
S01E05 Forbes 00/00/0000 Pokladník Ludvík Hovorka je bohužel gambler. Když se za dramatických okolností zjistí, že ve forbesu v místní hospod? skon?ila v?tšina pen?z nejen Hovorkových, ale i klubovních, nastává ?as k rázné akci.
S01E06 Lucka 00/00/0000 Jirka Lu?ák, kapitán a trenér Slavoje Houslice má dceru. Lucka hraje za Spartu a Jirka je na to pat?i?n? hrdý. Lucka tráví v?tšinu ?asu v Praze a dom? jezdí párkrát do m?síce. Tentokrát p?ijede s novinkou, která fatáln? zm?ní Jirk?v život...
S01E07 Kopa?ák 00/00/0000 Hraje se zápas s AS Hlístky. A Hlístky se pyšní tím, že mají propracovanou obranu, takže se jim nedá jen tak vst?elit gól. Jak si s tím poradí takticky Slavoj? A bude branká? Kája Vachopulos kone?n? jednou kopat vysn?ný pokutový kop?
S01E08 Sch?ze 00/00/0000 Polovina sezóny prob?hla a Slavoj drží krásnou druhou pozici v Okresním p?eboru. Je ?as na tradi?ní rekapitula?ní sch?zi, kde se bude pít, tancovat a kde bude také vyhlášen nejlepší hrá? uplynulé sezóny. P?ítomnost noviná?e z regionálního plátku rozpoutá skute?né vášn? o to, komu titul pat?í.
S01E09 Na váhu 00/00/0000 Nespokojenost hrá?? Slavoje s trenérskými praktikami Jirky Lu?áka vede k angažování nového trenéra. Je to profesionál, je to t?ída. Má celou zimní p?ípravu na to, aby dokázal Slavoj p?ipravit na boj o titul nejlepšího mužstva okresu. Nastane vojna jako ?emen a minulost s Lu?ákem najednou hrá??m nep?ipadá tak špatná...
S01E10 Jaro 00/00/0000 Nastane jaro. Krom? toho, že hrá?i Slavoje za?nou zase hrát mistrovská utkání, ude?í jaro také na p?edsedu oddílu Václava Orla a Antonii Hnátkovou. Jejich romantické sch?zky v kabinách však obt?žují hrá?e Slavoje, protože ti se nemají kde p?evlékat na trénink. Nehled? na to, že od p?edsedy o?ekávají, že bude dodržovat morální zásady hodné jeho postavení.
S01E11 Konvoj 00/00/0000 Slavoj hraje utkání v Újezd?. Jenže vinou Adolfa V?tvi?ky se porouchá klubový autobus a hrá?i Slavoje si budou muset poradit jinak, aby zápas stihli. A aby ho vyhráli. P?es urputný boj s technologií GPS se jim to nakonec poda?í.
S01E12 Láska 00/00/0000 Hrající trenér Jirka Lu?ák zjistí, že v týmu se vyskytuje jeden rušivý element. Dva z hrá?? Slavoje se do sebe totiž zamilují a tajn? se scházejí. Což o to jemu homosexuálové nevadí, ale zaprvé: nem?li by být v jeho týmu a zadruhé: jeden z nich by nem?l být jeho švagr.
S01E13 Inseminátor 00/00/0000 Adolf V?tvi?ka chodí s Ilonou. A krom? toho, že chodí s Ilonou, chodí taky s doktorkou Slepi?kovou ze st?ediska a s Jan?ou ze sámošky. Co se stane, když n?kdo z jeho harému ot?hotní? Ot?hotní alespo? ta správná osoba?
S01E14 Derby 00/00/0000 Slavoj Houslice hraje p?ímý zápas o postup s v??ným rivalem SK Kostomlaty. A krajští funkcioná?i na toto vyhrocené derby vyšlou toho nejhoršího rozhod?ího. Nejen, že špatn? píská, ale je také velmi háklivý na vaginální opisy.
S01E15 Svatba 00/00/0000 P?edseda Orel a Antonie Hnátková ohlásí svatbu. Slavoj Houslice poprvé ve své historii postoupí do krajské sout?že - a to dokonce dv? kola p?ed koncem sezony. Všichni by mohli být š?astni, ale nejsou. Zjistí se, bohužel, že existence Slavoje visí na kahánku a že ze svatby Václava a Antonie by mohl být (další) poh?eb.
S01E16 Návšt?va z kraje 00/00/0000 Slavoj se chystá na první zápas v krajské sout?ži. Všichni by se m?li radovat. Jenže Slavoj Houslice není již tím klubem, co býval. P?edseda Orel již není p?edseda a dokonce na fotbal zanev?el tak, že se vyhýbá svým kamarád?m. Novým p?edsedou se stal Ludvík Hovorka, což není v?bec žádná výhra. Do toho p?ijede inspekce z kraje zkontrolovat p?ipravenost oddílu na novou sezónu. Odvrátí n?kdo hrozící fiasko?
S00E01 28/03/2012
S00E02 00/00/0000
S00E03 00/00/0000
S00E04 00/00/0000
S00E05 00/00/0000
S00E06 00/00/0000
S00E07 00/00/0000