Affiche Galip Derviş
 • 1 saisons
 • 56 épisodes
 • Début :
  0000
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Galip Derviş

S01E01 Ba?kana Suikast 21/03/2013
S01E02 Dervi? ve Medyum 28/03/2013
S01E03 Fil Hamdi 04/04/2013 Ünlü Savc? Lale Safrano?lu kendi evinde öldürülür. Olay esnas?nda güvenlik görevlileriyle yapt??? telefon görü?mesinde, eve giren ki?inin me?hur müteahhit ve bankac? Hamdi Dönmez (Ezel Akay), nam-? di?er Fil Hamdi oldu?unu söylemi?tir. Bir obez olan Fil Hamdi’nin gerçek katil oldu?unu, görgü tan?klar?n?n ifadeleri de desteklemektedir. Ancak Fil Hamdi, son on y?ld?r ne yata??ndan kalkm??, ne de evden d??ar? ç?km??t?r. Bu cinayeti onun i?lemesi neredeyse imkans?zd?r. Emniyettekiler olay? çözmek için Galip Dervi?’ten yard?m ister ancak, Dervi? ve Fil Hamdi aras?nda tats?z bir mazi vard?r. Dervi?’in merhum e?i Belgin’i, kendi aleyhinde yazd??? haber yüzünden dava eden Fil Hamdi, Dervi? ve Belgin’in evlerini kaybetmesine sebep olmu?tur. Fil Hamdi bu geçmi?i kullanarak Dervi?’i rahats?z edecek ancak, tüm engellere ra?men Dervi?, Fil Hamdi’yi kö?eye s?k??t?rmay? ba?aracakt?r.
S01E04 Deprem 14/04/2013
S01E05 Dervi? ve Televizyon Y?ld?z? 18/04/2013
S01E06 Dervi? ve Milyoner Soyguncu 22/04/2013 Eski Emniyet Müdürlerinden Engin Onparmak (Hakk? Ergök) ve sevgilisi Pelin’in yolu, gittikleri sineman?n ç?k???nda, eli b?çakl?, yüzü maskeli bir gaspç? taraf?ndan kesilir. Engin Onparmak kendini ve sevgilisini koruma refleksiyle, silah?n? çekip gaspç?y? gö?sünden vurur ve öldürür. Engin ve Pelin, ya?ad?klar? travmay? atlatmaya çal???rken; hadise, ölen gaspç?n?n Türkiye’nin hatta dünyan?n say?l? zenginlerinden Faruk Alt?yol oldu?unun ö?renilmesiyle bamba?ka bir hal al?r. Art?k bütün Türkiye’nin cevap bekledi?i soru ?udur; “Trilyoner bir adam, neden izbe bir sokakta, üç be? kuru? için gasp yapmaya kalk??s?n?”. Ba?komiser ?zzet’in bu soruya cevap bulabilece?ini dü?ündü?ü tek isim ise tabii ki Galip Dervi?’tir. S?radan bir gecede, s?radan iki cinayet i?lenir. Avukat Kerim Bey ve asistan? Selin, avukatl?k bürosunda ölü bulunmu?tur. Galip Dervi?, her zamanki gibi olay? incelemek için göreve ça?r?l?r. Katil zanl?lar?ndan biri yine s?radan bir adamd?r. Oldukça çarp?c? olup, Dervi?’in akl?n? ba??ndan alan detay, k?sa sürede esas zanl? haline gelen Leyla Han?m’d?r (Canan Ergüder). Kar?s?n?n ölümünden beri hiçbir kad?nla flört etmeyen Dervi?, Leyla Han?m’? görür görmez çarp?l?r. Ancak tüm i?aretler Leyla’n?n sonradan öldürülen di?er zanl? dahil, tam üç ki?inin katili oldu?u yönündedir. Dervi? kimselere itibar etmez, inad?na gidip Leyla’n?n evinde kal?r. Ancak Ba?komiser ?zzet, Leyla’n?n katil oldu?una neredeyse emindir.
S01E07 Dervi? ve Di?er Kad?n 22/04/2013
S01E08 Dervi? Evleniyor 02/05/2013
S01E09 Dervi? ve Çok Çok Ya?l? Adam 09/05/2013
S01E10 Dervi? ve Yeni Türkü 16/05/2012
S01E11 Dervi? ve Kirazl? Turta 23/05/2013
S01E12 Dervi? K?br?s'ta 30/05/2013
S01E13 Dervi?'in Kafa Gitti 10/06/2013
S01E14 Dervi? Okulda 00/00/0000
S01E15 Dervi? ve Bebek 13/06/2013
S01E16 Dervi? Kampta 13/06/2013
S01E17 Dervi? ??ten Kovuluyor 20/06/2013
S01E18 Dervi? ve Yeni Hem?ire 20/06/2013

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série