Affiche The Mystery of Conundrum
 • 1 saisons
 • 9 épisodes
 • Début :
  1969
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

Zahada hlavolamu (The Mystery of Conundrum) is one of the best Czech TV series for children and teenagers from the sixties. It is based on the novel of Jaroslav Foglar, legendary author of books for young boys and scout, whose books were forbidden for most of the communistic totality in Czechoslovakia. This TV series was also forbidden in seventies and eighties. Jaroslav Foglar wrote many books about the friendship, the truth, the adolescence. The most famous one is Zahada hlavolamu with the boy heroes - boy club Rychle Sipy (the Fast Arrows). These brave and clever boys really existed and Foglar realized many - both funny and serious - adventures in a form of comics. Zahada hlavolamu tells the fascinating story of the looking for the metal conundrum which contains a plan for "flying bicycle" by Jan Tleskac, young inventor. All the plot takes place in mysterious quarter Stinadla where the teenage boys call themselves "Vontove" (Vonts). They have their leader (the Great Vont), accurate structure and many rituals. The sign of the Great Vont is the conundrum called Jezek v kleci (the Caltrop in Cage), but it's in the hands of the phantom Sirokko. Rychle Sipy are not Vonts, but they are interesting in the mysteries of these events and try to help. Performances of children actors are great. They act very convincingly. The stylization of Stinadla is incredible and is emphasized by the black and white character of film. It is a place of shadows, dark walls, never-ending evening... Music of Jiri Sust in this film is the great work of this composer.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de The Mystery of Conundrum

S01E01 Episode 1 24/12/1969 V prvním dílu seriálu Záhada hlavolamu se seznámíme s partou kluk?, kte?í si ?íkají Rychlé šípy. Mirek Dušín, Jarka Metelka, Rychlonožka, ?ervená?ek a Jindra Hojer jsou zataženi do spletitých osud? tajemných Stínadel a jejich klukovských obyvatel.
S01E02 Episode 2 25/12/1969 Poté, co byli kluci z Rychlých šíp? ve Stínadlech zajati, dostali možnost vysvobodit se, pokud vniknou do jisté zahrady pro tajemné dokumenty.
S01E03 Episode 3 26/12/1969 Poté, co byli kluci z Rychlých šíp? ve Stínadlech zajati, dostali možnost vysvobodit se, pokud vniknou do jisté zahrady pro tajemné dokumenty. To se jim sice poda?ilo, ale pouze za cenu, že si Vontové ponechali ?ervená?ka jako rukojmí. Poprvé se setkali se záhadnou postavou v masce. Je to Širokko, který v dalším d?ji sehraje d?ležitou roli. Rychlé šípy se dozv?d?ly o tom, že ve Stínadlech soupe?í dv? party kluk?, Maž?ákovci a p?íznivci Losny. Zajatý ?ervená?ek byl vyslýchán samotným Maž?ákem. V t?etím dílu se kluci op?t vypraví do Stínadel a najdou tam Vontskou kroniku.
S01E04 Episode 4 27/12/1969 Rychlé šípy osvobodily ?ervená?ka ze zajetí, ten ale p?i út?ku ztratil svou pov?stnou ?ervenou ?epi?ku. Kluci se dozv?d?li, že podrobnosti o "ježkovi v kleci" zná kostelník ze Stínadel. Navštívili tedy znovu Stínadla a vypátrali Vontskou kroniku, ve které se do?etli vše o organizaci a historii Vont?. P?edevším o velkém boji, který kdysi svedly dv? nesmi?itelné party kluk? o v?d?í roli ve Stínadlech. Vojt?ch Vont usiloval o dohodu smírnou cestou, ale marn?. Ve ?tvrté ?ásti seriálu se dozvíte, pro? nosí kluci ze Stínadel v klop? žlutý špendlík, odhaleno bude, že ?ervená?ek Rychlé šípy nezradil, na scén? se op?t zjeví muž v masce. Dobrodružství party kluk? pokra?uje...
S01E05 Episode 5 28/12/1969 V p?edešlém dílu seriálu ?etly Rychlé šípy kroniku Vont? a dozvídaly se podrobnosti o boji dvou klukovských part, který skon?il smrtí jednoho z v?dc?. Jenže než kluci mohli kroniku do?íst, n?kdo se vloupal do jejich klubovny a ukradl ji. Kluci totiž netušili, že byli kýmsi sledováni. Nezbývá, než se znova do Stínadel vypravit. Na scén? se op?t objevuje záhadný muž v masce. V páté ?ásti seriálu se dozvíte, co vypov?d?l kostelník, kdo byl Jan Tleska? a jak s ním souvisí "ježek v kleci".
S01E06 Episode 6 29/12/1969 Kostelník od svatého Jakuba vypráv?l Rychlým šíp?m o Janu Tleska?ovi a o jeho hlavolamu "ježek v kleci". Kluci se dozv?d?li, že Jan Tleska? v kostele kdysi ministroval a zvonil na zvony. P?i vyzván?ní však jednou spadl ze zvonice a zabil se. Hlavolam se u n?ho po smrti nenašel a nenašel se ani jeho deník, který si velmi pe?liv? a podrobn? psal. P?i pátrání se ovšem Rychlé šípy prozradily - a Vontové je op?t pronásledují. V šesté ?ásti televizního seriálu se diváci dozv?dí, co Jan Tleska? ukryl do svého hlavolamu. Poprvé zazní zmínka o tajemném muži Em. Co se s kluky ve Stínadlech d?lo dál?
S01E07 Episode 7 30/12/1969 D?j p?edešlé ?ásti: Ve zvonici kostela našly Rychlé šípy zaprášený deník Jana Tleska?e a odnesly si ho do klubovny. Z deníku se kluci dozv?d?li o tajemném záme?nickém mistru Em, který Tleska?e pronásledoval a cht?l se zmocnit jeho vynálezu - létajícího kola. Plánek svého vynálezu proto Jan Tleska? ukryl do hlavolamu - "ježka v kleci". V deníku je i návod, jak dostat ježka z klece ven. Rychlé šípy navštívil vyslanec ze Stínadel s hrozbou, aby se na jejich území již neodvažovali vstoupit. V sedmém pokra?ování seriálu se dozvíte, kdo pravd?podobn? zavinil tragickou smrt Jana Tleska?e. Kluci z Rychlých šíp? najdou poškozený plánek Tleska?ova vynálezu.
S01E08 Episode 8 31/12/1969 Shrnutí p?edešlé ?ásti: ?etba deníku pokra?ovala lí?ením pokusu s létajícím kolem, ze kterého Jan Tleska? spadl. Deník nebyl dokon?en, Jan Tleska? psal poslední slova na zvonici a byl vyrušen záme?nickým mistrem Em. Kluci si ovšem domyslili následující situaci, kterou už trochu znali z kostelníkova vypráv?ní. Jana Tleska?e, který se pádem ze zvonice zabil, pravd?podobn? shodil tajemný Em, který se cht?l zmocnit jeho vynálezu. Rychlé šípy se vypravily do Stínadel, do bývalé dílny Jana Tleska?e. Kluci nalezli tém?? zni?ený plánek létajícího kola. Vyrušil je však záhadný muž. V dnešní ?ásti uvidíte, jak se Rychlé šípy tajn? zú?astnily Velké vontské rady a co se d?lo ve Stínadlech dál.
S01E09 Episode 8 01/01/1970 Minule Rychlé šípy uprchly z dílny Jana Tleska?e a podzemní chodbou dorazily až do kostela sv. Jakuba, kde se konala sch?ze Velké vontské rady. Tu se práv? rozhodovalo o volb? mezi dv?ma kandidáty na Velkého Vonta - Losnou a Maž?ákem. Rychlé šípy znovu zasáhly do d?je - zachránily Losnu na jeho út?ku p?ed Maž?ákovci. V deváté, poslední ?ásti seriálu, se rozmotají všechny nitky p?íb?hu, dozvíte se, kdo je tajemný muž v masce, kdo se stane velkým Vontem, odhalen je záhadný Em i to, co se stalo s ježkem v kleci. Kultovní seriál, p?íb?h, fascinující n?kolik generací malých i velkých kluk?, kon?í, a kdo chce v?d?t víc, tomu nezbývá, než se za?íst do knih spisovatele Jaroslava Foglara.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série