Affiche Trung Tâm Asia
 • 20 saisons
 • 51 épisodes
 • Début :
  0000
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

For over 25 years, Asia Entertainment, Inc., an internationally acclaimed, the oldest and most established of the Overseas Vietnamese musical production company, has provided valued entertainment to the homes of millions of Vietnamese around the world.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Trung Tâm Asia

S16E01 Asia016-Giã T? 1997 [DVD1] 06/09/1997
S19E01 Asia016-Tác Gi? và Tác Ph?m 2 [DVD1] 00/00/0000
S28E01 Asia028-D? H?i ??u Th? K? [DVD1] 00/00/0000
S56E01 Asia056-Yêu ??i & Yêu Ng??i [DVD1] 00/00/0000
S56E02 Asia056-Yêu ??i & Yêu Ng??i [DVD2] 00/00/0000
S57E01 Asia057-Th? Gi?i Tình Yêu [DVD1] 00/00/0000
S57E02 Asia057-Th? Gi?i Tình Yêu [DVD2] 00/00/0000
S58E01 Asia058-Lá Th? T? Chi?n Tr??ng [DVD1] 00/00/0000
S58E02 Asia058-Lá Th? T? Chi?n Tr??ng [DVD2] 00/00/0000
S59E01 Asia059-B?n Mùa M?a 2: M?t Th?i ?? Nh? [DVD1] 00/00/0000
S59E02 Asia059-B?n Mùa M?a 2: M?t Th?i ?? Nh? [DVD2] 00/00/0000
S60E01 Asia060-Xuân Thanh Bình, Xuân Chinh Chi?n, Xuân Tha H??ng [DVD1] 00/00/0000
S60E02 Asia060-Xuân Thanh Bình, Xuân Chinh Chi?n, Xuân Tha H??ng [DVD2] 00/00/0000
S61E01 Asia061-Tr?n Thi?n Thanh 2 [DVD1] 00/00/0000
S61E02 Asia061-Tr?n Thi?n Thanh 2 [DVD2] 00/00/0000
S62E01 Asia062-30th Anniversary [DVD1] 00/00/0000
S62E02 Asia062-30th Anniversary [DVD2] 00/00/0000
S62E03 Asia062-30th Anniversary [DVD3] 00/00/0000
S62E04 Asia062-30th Anniversary [DVD4] 00/00/0000
S63E01 Asia063-Ngày Tân Hôn [DVD1] 00/00/0000
S63E02 Asia063-Ngày Tân Hôn [DVD2] 00/00/0000
S64E01 Asia064-D? V? Qu?c T? 4-Th? Gi?i Mùa L? H?i [DVD1] 00/00/0000
S64E02 Asia064-D? V? Qu?c T? 4-Th? Gi?i Mùa L? H?i [DVD2] 00/00/0000
S64E03 Asia064-D? V? Qu?c T? 4-Th? Gi?i Mùa L? H?i [DVD3] 00/00/0000
S64E04 Asia064-D? V? Qu?c T? 4-Th? Gi?i Mùa L? H?i [DVD4] 00/00/0000
S65E01 Asia065-55 N?m Nhìn L?i [DVD1] 00/00/0000
S65E02 Asia065-55 N?m Nhìn L?i [DVD2] 00/00/0000
S65E03 Asia065-55 N?m Nhìn L?i [DVD3] 00/00/0000
S65E04 Asia065-55 N?m Nhìn L?i [DVD4] 00/00/0000
S66E01 Asia066-Cánh Hoa Th?i Lo?n [DVD1] 00/00/0000
S66E02 Asia066-Cánh Hoa Th?i Lo?n [DVD2] 00/00/0000
S66E03 Asia066-Cánh Hoa Th?i Lo?n [DVD3] 00/00/0000
S66E04 Asia066-Cánh Hoa Th?i Lo?n [DVD4] 00/00/0000
S69E01 Tac Gia Tac Pham (DVD 1) 00/00/0000
S69E02 Tac Gia Tac Pham (DVD 2) 00/00/0000
S70E01 Vietnam Que Huong Yeu Dau (DVD 1) 00/00/0000
S70E02 Vietnam Que Huong Yeu Dau (DVD 2) 00/00/0000
S71E01 32 Nam Ky Niem (DVD 1) 00/00/0000
S71E02 32 Nam Ky Niem (DVD 2) 00/00/0000
S72E01 Donh Nhac Y Van (DVD 1) 00/00/0000
S72E02 Donh Nhac Y Van (DVD 2) 00/00/0000
S73E01 Mua He Ruc Ro (DVD 1) 00/00/0000
S73E02 Mua He Ruc Ro (DVD 2) 00/00/0000
S00E01 ?ón Gia Th?a 2009 06/09/2010
S00E02 ?an Nguyên-?êm Nh?c Tình 06/09/2010
S00E03 Gia? Sáng Tác 2008 12/09/2010 Disc 1 : 1.MC và gi?i thi?u giám kh?o 2.Bóng t?i : Nguy?n H?ng Nhung 3.MC và giám kh?o - Bóng T?i 4.Ru em : Philip Huy 5.MC và giám kh?o - Ru em 6.Nh? khói mây bay : Nh? Qu?nh 7.MC và giám kh?o - Nh? khói mây bay 8.?i qua : Nguy?n Khang 9.MC và giám kh?o - ?i Qua 10.L?i ru n?m nào : Thanh Trúc & Qu?c Khanh 11.MC và giám kh?o - L?i ru n?m nào 12.Th?a th?y : ?oàn Phi 13.MC và giám kh?o - Th?a th?y 14.T? Washington : Bích Vân 15.MC và giám kh?o - T? Washington Disc 2 : 1.MC và gi?i thi?u N?i ti?c b? môi 2.N?i ti?c b? môi : Ánh Minh 3.MC và giám kh?o - N?i ti?c b? môi 4.Ng??i ?àn bà ?i nh?t m?t tr?i : Thiên Kim 5.MC và giám kh?o - Ng??i ?àn bà 6.N?u : Qu?c Khanh 7.MC và giám kh?o - N?u 8.MC và gi?i thi?u Phù Chi Phát 9.MC và tác gi? Bùi Tr?ng Ngh?a 10.MC gi?i thi?u xem l?i 10 tác ph?m 11.MC và nh?ng l?i c?a ban giám kh?o 12.MC và k?t qu? Bonus : 1.Em : Anh Ph??ng 2.Xin th? tha : TTK 3.Tóc h??ng : Anh Th? 4.N??c m?t chi?u thu : ??c Quang 5.M? mãi xa con : Chu Minh Quân 6.H?t v?i : Thái Qu?c Uy 7.Gió : Nhã K? Gia Linh 8.Chi?c áo dài quê h??ng : Thanh Bình 9.Ng??i áo vàng ph? nh? : Mi Tr?n 10.L?i h?a cho tình b?n : Th?y B?o
S00E04 Ng?c Lan-Con ???ng Tôi V? 00/00/0000
S00E05 Ng?c Lan-Nh? Là K? Ni?m 00/00/0000
S00E06 Nguy?n H?ng Nhung - Live Show 00/00/0000
S00E07 M?ng Xuân 2016 00/00/0000 1. ?ón Xuân (Ph?m ?ình Ch??ng) Ca s?: Th? S?n, Qu?c Khanh, Nguyên Khang, Mai Thanh S?n Hòa âm : Trúc H? 2. Câu chuy?n ??u n?m (Hoài An) Ca s?: Hoàng Th?c Linh Hoà âm : Qu?c Khanh 3. Tình Xuân (Lê ??c Long) Ca s?: Nh?t Lâm Hoà âm : Trúc Sinh 4. L?c m?t mùa Xuân (Nh?c Ngo?i Qu?c. L?i Vi?t) Ca s?: Nguy?n H?ng Nhung Hòa âm : Mai Thanh S?n 5: Xuân này con không v? (Tr?nh Lâm Ngân) Ca s?: Hu?nh Phi Ti?n Hòa âm : Trúc Sinh 6: Hoa c? mùa Xuân (B?o Ch?n) Ca s?: H? Hoàng Y?n Hòa âm : Mai Thanh S?n 7: Ngày Xuân th?m nhau (Hoài An) Ca s?: ??ng Th? Luân, Trúc Mi Hoà âm : Trúc H? 8: Khúc nh?c ngày Xuân (Nh?t B?ng) Ca s?: Th? S?n Hoà âm :S? ?an 9: Tâm s? nàng Xuân (Hoài An) Ca s?: B?ng Tâm Hoà âm : Trúc H? 10: Nh?p b??c tình yêu (Nh?c ngo?i qu?c) Ca s?: Qu?c Khanh Hoà âm : V? Tu?n ??c 11. C?i l??ng: Nghêu, Sò, ?c, H?n Ngh? s?: V?n Chung, Tu?n Châu, Ng?c ?áng, Thanh Thanh Tâm, C?m Thu DISC 2 12. Anh cho em mùa Xuân (Nguy?n Hi?n) Ca s?: Hoàng Anh Th? Hoà âm : Trúc Sinh 13. Em ??p nh? m? (Nh?c ngo?i qu?c) Ca s?: Mai Thanh S?n Hoà âm : V? Tu?n ??c 14. M?ng n?ng Xuân v? (Hu?nh Anh) Ca s?: Hà Thanh Xuân Hoà âm : V? Tu?n ??c 15. Xuân này con v? m? ? ?âu (Nh?t Ngân) Ca s?: ?an Nguyên Hoà âm : Trúc H? 16. M?ng chi?u Xuân (Ng?c Bích) Ca s?: Thiên Kim Hoà âm : Trúc Sinh 17. ?i?p khúc mùa Xuân (Qu?c D?ng) Ca s?: Nguyên Khang Hoà âm : S? ?an 18. Ai lên x? hoa ?ào (Hoàng Nguyên) Ca s?: Ng?c Huy?n Hoà âm : Trúc Sinh 19. Xuân yêu th??ng (Nh?c ngo?i qu?c) Ca s?: Cát Lynn Hoà âm : S? ?an 20. Em còn nh? mùa Xuân (Ngô Th?y Miên) Ca s?: Hoàng Kim Hoà âm : Trúc H? 21. Xuân mi?n Nam (V?n Ph?ng) Ca s?: Tu?n V?, M? Huy?n Hoà âm : Trúc H? 22. Khúc hát thanh xuân (Nh?c ngo?i qu?c) Ca s?: Y Ph??ng Hoà âm : V? Tu?n ??c 23. L?ng nghe mùa Xuân v? (D??ng Th?) Ca s?: ?oàn Phi Hoà âm : S? ?an 24. M?t giây phút thôi (Trúc H?) Ca s?: Lâm Nh?t Ti?n Hoà âm : Trúc H? 25. Con b??m xuân (Nh?c ngo?i qu?c) Ca s?: Di?m Liên Hoà âm : S? ?an 26. N?ng Xuân (

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série