Affiche Trung Tâm Asia
 • 20 saisons
 • 169 épisodes
 • Début :
  0000
 • Statut :
  En Cours
 • Hashtag :
  #

For over 25 years, Asia Entertainment, Inc., an internationally acclaimed, the oldest and most established of the Overseas Vietnamese musical production company, has provided valued entertainment to the homes of millions of Vietnamese around the world.

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Trung Tâm Asia

S16E01 ASIA 16: Giã t? n?m 1997 08/10/1997 ASIA 16: Giã T? 1997 S? xu?t hi?n l?n ??u c?a Trish thu? Trang lúc ?ó ch? m?i 17 tu?i Mc : Minh Ph??ng & Vi?t Dz?ng 01. Quên Ði - Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Shayla 02. Yêu Em Âm Th?m - Lâm Nh?t Ti?n 03. Anh Là Tia N?ng Trong Em - Lâm Thúy Vân 04. L?m L? - Khánh Hà 05. Hoa Bi?n - M?nh ?ình 06. Th?m Thì - Khánh Ly, Elvis Ph??ng 07. H?n ?? Bàn - B?o Tu?n 08. Bên Em Là Bi?n R?ng - Ninh Cát Loan Châu 09. Con Tim Mù Lòa - S? ?an 10. H? Tr?ng - Thanh Trúc 11. V? V?i Yêu Th??ng - Lê Tâm 12. Khi Chuy?n Tình ?ã Cu?i - Thùy D??ng 13. Mùa ?ông Th??ng Nh? - Y?n Ph??ng 14. Tr?m Nhìn Nhau - Hoàng Oanh 15. Xé Th? Tình - M?nh ?ình 16. Qua C?u Hát Lý Xa Nhau - Duy Linh 17. Ng??i V? T? Lòng Ð?t - Gia Huy 18. Macarena - H?p Ca
S16E02 ASIA 16: Giã t? n?m 1997 08/10/1997 ASIA 16: Giã T? 1997 S? xu?t hi?n l?n ??u c?a Trish thu? Trang lúc ?ó ch? m?i 17 tu?i Mc : Minh Ph??ng & Vi?t Dz?ng 01. Quên Ði - Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Shayla 02. Yêu Em Âm Th?m - Lâm Nh?t Ti?n 03. Anh Là Tia N?ng Trong Em - Lâm Thúy Vân 04. L?m L? - Khánh Hà 05. Hoa Bi?n - M?nh ?ình 06. Th?m Thì - Khánh Ly, Elvis Ph??ng 07. H?n ?? Bàn - B?o Tu?n 08. Bên Em Là Bi?n R?ng - Ninh Cát Loan Châu 09. Con Tim Mù Lòa - S? ?an 10. H? Tr?ng - Thanh Trúc 11. V? V?i Yêu Th??ng - Lê Tâm 12. Khi Chuy?n Tình ?ã Cu?i - Thùy D??ng 13. Mùa ?ông Th??ng Nh? - Y?n Ph??ng 14. Tr?m Nhìn Nhau - Hoàng Oanh 15. Xé Th? Tình - M?nh ?ình 16. Qua C?u Hát Lý Xa Nhau - Duy Linh 17. Ng??i V? T? Lòng Ð?t - Gia Huy 18. Macarena - H?p Ca
S19E01 ASIA 19: Tác gi? & Tác ph?m 2 08/10/1998 ASIA 19: Tác Gi? Tác Ph?m 2 Cu?n VIdeo trung tâm ASIA cho xu?t hi?n ti?ng hát mang tên Di?p Thanh Thanh v?i nh?c ph?m T? ?ó Em Bu?n Qu?nh H??ng làm MC v?i nh?c s? ??c Huy 01. Con Thuy?n Không B?n - Khánh Ly 02. M??i Th??ng - V? Khanh 03. M?t Chuy?n Bay ?êm - Thanh Thúy 04. Mùa Xuân Trong ?ôi M?t Em - Ninh Cát Loan Châu 05. D?c M? - Khánh Hà 06. Days And Nights Of Missing You - Shayla 07. Còn Yêu Em Mãi - Lê Tâm 08. Chi?u M?a Biên Gi?i - Thanh Tuy?n 09. Hãy Yêu Nhau ?i - Thanh Trúc, Gia Huy 10. Loan M?t Nhung - B?o Tu?n 11. ??nnh Gió Hú - Lâm Nh?t Ti?n 12. Mái Tranh M? - Duy Linh, Y?n Ph??ng 13. N?i ?au Ng?t Ngào - Lâm Thúy Vân 14. Th??ng V? Quê Tôi - M?nh ?ình 15. Don't Know Why - Trish Thùy Trang 16. M?ng Chi?u Xuân - Ý Lan 17. Gi? ??i Cho Nhau - Tu?n Ng?c 18. Tình Yêu Trái ??ng - S? ?an 19. T? ?ó Em Bu?n - Di?p Thanh Thanh 20. Cát B?i Tình Xa - Thúy Hà Tú
S19E02 ASIA 19: Tác gi? & Tác ph?m 2 08/10/1998 ASIA 19: Tác Gi? Tác Ph?m 2 Cu?n VIdeo trung tâm ASIA cho xu?t hi?n ti?ng hát mang tên Di?p Thanh Thanh v?i nh?c ph?m T? ?ó Em Bu?n Qu?nh H??ng làm MC v?i nh?c s? ??c Huy 01. Con Thuy?n Không B?n - Khánh Ly 02. M??i Th??ng - V? Khanh 03. M?t Chuy?n Bay ?êm - Thanh Thúy 04. Mùa Xuân Trong ?ôi M?t Em - Ninh Cát Loan Châu 05. D?c M? - Khánh Hà 06. Days And Nights Of Missing You - Shayla 07. Còn Yêu Em Mãi - Lê Tâm 08. Chi?u M?a Biên Gi?i - Thanh Tuy?n 09. Hãy Yêu Nhau ?i - Thanh Trúc, Gia Huy 10. Loan M?t Nhung - B?o Tu?n 11. ??nnh Gió Hú - Lâm Nh?t Ti?n 12. Mái Tranh M? - Duy Linh, Y?n Ph??ng 13. N?i ?au Ng?t Ngào - Lâm Thúy Vân 14. Th??ng V? Quê Tôi - M?nh ?ình 15. Don't Know Why - Trish Thùy Trang 16. M?ng Chi?u Xuân - Ý Lan 17. Gi? ??i Cho Nhau - Tu?n Ng?c 18. Tình Yêu Trái ??ng - S? ?an 19. T? ?ó Em Bu?n - Di?p Thanh Thanh 20. Cát B?i Tình Xa - Thúy Hà Tú
S28E01 D? h?i ??u th? k? 08/10/2000 ASIA 28: D? H?i ??u Th? K? Cu?n ASIA duy nh?t có s? góp m?t c?a H??ng Lan tính cho ??n bây gi? 01. Pray - Lâm Nh?t Ti?n 02. H??ng V? Hà N?i - L? Thu 03. Anh V?n Bi?t - Gia Huy 04. Eternal Love - Trish Thùy Trang 05. Bài Không Tên S? 4 - Tu?n Ng?c 06. V? - Tr??ng V? 07. Tico Tico - Jacqueline Th?y Trâm 08. Vùng Bi?n V?ng - S? ?an 09. M?a ?êm Ngo?i Ô - H??ng Lan 10. ?ôi Chim L?c Loài - Di?p Thanh Thanh 11. Xin Yêu Tôi B?ng Ng??i Tình - Ch? Linh 12. Dòng Sông Huy?n Tho?i - Lâm Thúy Vân 13. L? Bóng - Thanh Tuy?n 14. Trái Tim V? Ðâu - Lê Tâm 15. Tu?i Bi?t Bu?n - Tú Quyên 16. Fly Away - Shayla 17. R?n N?t - Ch? Ph??ng 18. Ng??i Yêu ?i - Thanh Trúc 19. Thà Nh? Gi?t M?a - Lê Uyên 20. Em Là Ni?m Cay ??ng - V? Tu?n ??c 21. M?t Chuy?n Xe Hoa - Phi Nhung 22. Yêu Em M?t Thoáng Mây Bay - Gia Huy 23. Thân C? Hoa - Khánh Hà 24. What A Wonderful World - H?p Ca
S28E02 D? h?i ??u th? k? 08/10/2000 ASIA 28: D? H?i ??u Th? K? Cu?n ASIA duy nh?t có s? góp m?t c?a H??ng Lan tính cho ??n bây gi? 01. Pray - Lâm Nh?t Ti?n 02. H??ng V? Hà N?i - L? Thu 03. Anh V?n Bi?t - Gia Huy 04. Eternal Love - Trish Thùy Trang 05. Bài Không Tên S? 4 - Tu?n Ng?c 06. V? - Tr??ng V? 07. Tico Tico - Jacqueline Th?y Trâm 08. Vùng Bi?n V?ng - S? ?an 09. M?a ?êm Ngo?i Ô - H??ng Lan 10. ?ôi Chim L?c Loài - Di?p Thanh Thanh 11. Xin Yêu Tôi B?ng Ng??i Tình - Ch? Linh 12. Dòng Sông Huy?n Tho?i - Lâm Thúy Vân 13. L? Bóng - Thanh Tuy?n 14. Trái Tim V? Ðâu - Lê Tâm 15. Tu?i Bi?t Bu?n - Tú Quyên 16. Fly Away - Shayla 17. R?n N?t - Ch? Ph??ng 18. Ng??i Yêu ?i - Thanh Trúc 19. Thà Nh? Gi?t M?a - Lê Uyên 20. Em Là Ni?m Cay ??ng - V? Tu?n ??c 21. M?t Chuy?n Xe Hoa - Phi Nhung 22. Yêu Em M?t Thoáng Mây Bay - Gia Huy 23. Thân C? Hoa - Khánh Hà 24. What A Wonderful World - H?p Ca
S56E01 Mùa hè r?c r? 2007: Yêu ??i yêu ng??i 08/10/2007 ASIA 56: Mùa Hè R?c R? 2007 . Yêu ??i Yêu Ng??i Có s? tr? l?i c?a Nh? Qu?nh sau h?n 10 n?m xa cách 01. Yêu ??i & Yêu Ng??i - D? Nh?t Y?n, ?oàn Phi 02. M?a Sài Gòn & M?a Hà N?i - Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng H?ng Ng?c 03. Hãy Quên Anh - ?an Nguyên 04. Tình Ngang Trái - Y Ph?ng, Doanh Doanh 05. Gi?c M? Mong Manh - Ng?c L?, Ph??ng Th?o 06. Kimigasuki - Trish Thùy Trang 07. N?i Bu?n Còn L?i - Qu?c Khánh 08. LK: Nh?c Pháp - Don H?, Lâm Nh?t Ti?n 09. LK: Thôi & ?o ?nh - Tu?n V?, Thanh Lan 10. LK: Chinese Top Hits - Lâm Thúy Vân, Ánh Minh, Lê Nguyên 11. C?i L??ng: Võ ?ông S? - B?ch Thu Hà - Minh Ph?ng 12. Gloomy Sunday (Ch? Nh?t Xám) - Nguy?n H?ng Nhung, Thùy H??ng 13. Hài K?ch: Yêu ??i, Yêu Ng??i - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan, Jennifer 14. Dù Ch? M?t L?n Thôi - Thiên Kim 15. Ti?ng Hát M??ng Luông - Ng?c Huy?n 16. Khúc Tình Ca Hàng Hàng L?p L?p - Thanh Phong, Thanh Tuy?n 17. Hello - Evan, Chosen 18. L?i Nói Trên Môi - Cardin 19. M?a Bu?n - Nh? Qu?nh 20. Ng??i Th??ng Binh - ??ng Th? Luân 21. LK: ph??ng hoàng - B?o Y?n, Nhã Ph??ng 22. Nh?c C?nh C?i L??ng: Tây Thi & Ph?m Lãi - B?ng Tâm, Kim Ti?u Long 23. M?i ?? Tr?ng V? - Lâm Thúy Vân 24. Tr? V? Mái Nhà X?a - Ng?c H?, Nguyên Khang 25. Thiên Th?n Trong Bóng T?i - Di?m Liên, Y Ph??ng
S56E02 Mùa hè r?c r? 2007: Yêu ??i yêu ng??i 08/10/2007 ASIA 56: Mùa Hè R?c R? 2007 . Yêu ??i Yêu Ng??i Có s? tr? l?i c?a Nh? Qu?nh sau h?n 10 n?m xa cách 01. Yêu ??i & Yêu Ng??i - D? Nh?t Y?n, ?oàn Phi 02. M?a Sài Gòn & M?a Hà N?i - Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng H?ng Ng?c 03. Hãy Quên Anh - ?an Nguyên 04. Tình Ngang Trái - Y Ph?ng, Doanh Doanh 05. Gi?c M? Mong Manh - Ng?c L?, Ph??ng Th?o 06. Kimigasuki - Trish Thùy Trang 07. N?i Bu?n Còn L?i - Qu?c Khánh 08. LK: Nh?c Pháp - Don H?, Lâm Nh?t Ti?n 09. LK: Thôi & ?o ?nh - Tu?n V?, Thanh Lan 10. LK: Chinese Top Hits - Lâm Thúy Vân, Ánh Minh, Lê Nguyên 11. C?i L??ng: Võ ?ông S? - B?ch Thu Hà - Minh Ph?ng 12. Gloomy Sunday (Ch? Nh?t Xám) - Nguy?n H?ng Nhung, Thùy H??ng 13. Hài K?ch: Yêu ??i, Yêu Ng??i - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan, Jennifer 14. Dù Ch? M?t L?n Thôi - Thiên Kim 15. Ti?ng Hát M??ng Luông - Ng?c Huy?n 16. Khúc Tình Ca Hàng Hàng L?p L?p - Thanh Phong, Thanh Tuy?n 17. Hello - Evan, Chosen 18. L?i Nói Trên Môi - Cardin 19. M?a Bu?n - Nh? Qu?nh 20. Ng??i Th??ng Binh - ??ng Th? Luân 21. LK: ph??ng hoàng - B?o Y?n, Nhã Ph??ng 22. Nh?c C?nh C?i L??ng: Tây Thi & Ph?m Lãi - B?ng Tâm, Kim Ti?u Long 23. M?i ?? Tr?ng V? - Lâm Thúy Vân 24. Tr? V? Mái Nhà X?a - Ng?c H?, Nguyên Khang 25. Thiên Th?n Trong Bóng T?i - Di?m Liên, Y Ph??ng
S57E01 Th? gi?i tình yêu 08/10/2008 ASIA 57: Th? Gi?i Tình Yêu 01. LIÊN KHÚC: TR?NH CÔNG S?N & V? THÀNH AN - Don H?, Lâm Thúy Vân, Nh? Qu?nh, Thiên Kim, Nguy?n H?ng Nhung, Qu?c Khanh 02. PARIS CÓ GÌ L? KHÔNG EM - Ng?c H? 03. SAY TÌNH - ?oàn Phi 04. 24 GI? PHÉP - ?an Nguyên 05. TÌNH YÊU, TÌNH YÊU - B?ng Tâm 06. R?T HU? - B?o Y?n 07. MONEY MONEY - Thùy H??ng 08. CÁNH CHIM B?T GIÓ - Ng?c Huy?n, ??ng Th? Luân 09. Tình - Lâm Thúy Vân 10. Cafe M?t Mình - Ph??ng Th?o, Ng?c L? 11. ??NG NÓI L?I CHIA TAY - Doanh Doanh, Chosen 12. TI?N EM RA PHI TR??NG - Lâm Nh?t Ti?n 13. MEDLEY: BAB BOY BLUE - ASIA 4 14. KHÓC M? - Nh? Qu?nh 15. HÀI K?CH: TH? XANH (GREEN CARD) - Quang Minh, H?ng ?ào, Johnathan, Qu?nh Anh 16. Ki?p C?m Ca - D? Nh?t Y?n 17. GI?T BU?N KHÔNG TÊN - Y Ph?ng 18. MEDLY: ANH CÒN YÊU EM & KHÚC TH?Y DU - Thiên Kim, Y Ph??ng, Nguyên Khang 19. Sayonara - Ánh Minh, Lê Nguyên 20. Thôi Th? thì chia tay - Qu?c Khanh 21. Ni?m Th??ng Nh? - Don H? 22. ?ÊM M?A - Nguy?n H?ng Nhung 23. ICE QUEEN - Trish Thùy Trang 24. Chúc Xuân - Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng H?ng Ng?c 25. VUI CH?I TÌNH TA - Nhã Ph??ng 26. Chi?u Tây ?ô - Tu?n V?, M? Huy?n 27. Tình Ca - V? Khanh, All Singers
S57E02 Th? gi?i tình yêu 08/10/2008 ASIA 57: Th? Gi?i Tình Yêu 01. LIÊN KHÚC: TR?NH CÔNG S?N & V? THÀNH AN - Don H?, Lâm Thúy Vân, Nh? Qu?nh, Thiên Kim, Nguy?n H?ng Nhung, Qu?c Khanh 02. PARIS CÓ GÌ L? KHÔNG EM - Ng?c H? 03. SAY TÌNH - ?oàn Phi 04. 24 GI? PHÉP - ?an Nguyên 05. TÌNH YÊU, TÌNH YÊU - B?ng Tâm 06. R?T HU? - B?o Y?n 07. MONEY MONEY - Thùy H??ng 08. CÁNH CHIM B?T GIÓ - Ng?c Huy?n, ??ng Th? Luân 09. Tình - Lâm Thúy Vân 10. Cafe M?t Mình - Ph??ng Th?o, Ng?c L? 11. ??NG NÓI L?I CHIA TAY - Doanh Doanh, Chosen 12. TI?N EM RA PHI TR??NG - Lâm Nh?t Ti?n 13. MEDLEY: BAB BOY BLUE - ASIA 4 14. KHÓC M? - Nh? Qu?nh 15. HÀI K?CH: TH? XANH (GREEN CARD) - Quang Minh, H?ng ?ào, Johnathan, Qu?nh Anh 16. Ki?p C?m Ca - D? Nh?t Y?n 17. GI?T BU?N KHÔNG TÊN - Y Ph?ng 18. MEDLY: ANH CÒN YÊU EM & KHÚC TH?Y DU - Thiên Kim, Y Ph??ng, Nguyên Khang 19. Sayonara - Ánh Minh, Lê Nguyên 20. Thôi Th? thì chia tay - Qu?c Khanh 21. Ni?m Th??ng Nh? - Don H? 22. ?ÊM M?A - Nguy?n H?ng Nhung 23. ICE QUEEN - Trish Thùy Trang 24. Chúc Xuân - Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng H?ng Ng?c 25. VUI CH?I TÌNH TA - Nhã Ph??ng 26. Chi?u Tây ?ô - Tu?n V?, M? Huy?n 27. Tình Ca - V? Khanh, All Singers
S58E01 Lá th? t? chi?n tr??ng 08/10/2008 ASIA 58: Lá Th? T? Chi?n Tr??ng 01. Liên Khúc: G?i V? Anh. Nó Và Tôi. Gi? Này Anh ? ?âu. Có Nh?ng Ng??i Anh - H?p Ca: B?ng Tâm. Y Ph?ng. Lâm Nh?t Ti?n. ??ng Th? 02. Anh ?i Chi?n D?ch. Các Anh ?i - Bích Vân. Y Ph??ng 03. Vi?t T? KBC. K? ? Mi?n Xa - Y Ph?ng. ?an Nguyên 04. Tình Ca Ng??i ?i Bi?n - Tr??ng H?i 05. Tàu ?êm N?m C?. Nh? Thành ?ô - Trúc Ph??ng. Hòang Thi Th? 06. Chân Tr?i Tím - Ng?c H?. Nguyên Khang 07. Th??ng V? Vùng H?a Tuy?n. Tìm Anh - Ng?c Huy?n. Lâm Thúy Vân 08. Lính Mà Em. Tình Lính - Evan. Spencer. James. Thùy H??ng 09. Bóng Nh? ???ng Chi?u. Phút Giao Mùa - Thanh Thúy. V? Khanh 10. ?êm Cu?i Cùng. M?t Chuy?n Bay ?êm - H? Hòang Y?n. Qu?c Khanh 11. Liên Khúc: Th??ng Anh. Tôi Nh? Tên Anh. - Lê Nguyên. Ánh Minh. Nh? Qu?nh. Di?p Thanh Thanh. 12. Anh V? V?i Em - Ng?c Minh. Thanh Phong 13. Ng??i Tình Không Chân Dung. Nh?ng Ngu?i KHông Ch?t - Nguy?n H?ng Nhung. Thiên Kim 14. Qua C?n Mê. Cho Tôi ???c M?t L?n - Ph??ng H?ng Quê. Ph??ng Hòai Tâm. Ph??ng H?ng Ng?c 15. Gi?c Ng? Cô ??n. Nh? Nhau Hòai - B?ng Tâm. ??ng Th? Luân 16. K?ch "Quê H??ng" - Quang Minh. H?ng ?ào. Vicky. Bé Tí T?o 17. Thi?p h?ng anh vi?t tên em - Phu?ng Dung. Trung Ch?nh 18. Ng??i Ch?t Tr? V? - Nh?t Tr??ng. Thanh Lan 19. Ngày Sau S? Ra Sao - T??ng Nguyên. T??ng Khuê 20. K? Chuy?n Trong ?êm - Tu?n V?. M? Huy?n 21. Ti?c Th??ng - Lâm Nh?t Ti?n. Nh? Qu?nh 22. Bài Th? Cho Con - Ng?c L?, Ph??ng Th?o 23. Tell Me Why - Doanh Doanh. Cardin. Trish 24. ?áp L?i Sông Núi - H?p Ca
S58E02 Lá th? t? chi?n tr??ng 08/10/2008 ASIA 58: Lá Th? T? Chi?n Tr??ng 01. Liên Khúc: G?i V? Anh. Nó Và Tôi. Gi? Này Anh ? ?âu. Có Nh?ng Ng??i Anh - H?p Ca: B?ng Tâm. Y Ph?ng. Lâm Nh?t Ti?n. ??ng Th? 02. Anh ?i Chi?n D?ch. Các Anh ?i - Bích Vân. Y Ph??ng 03. Vi?t T? KBC. K? ? Mi?n Xa - Y Ph?ng. ?an Nguyên 04. Tình Ca Ng??i ?i Bi?n - Tr??ng H?i 05. Tàu ?êm N?m C?. Nh? Thành ?ô - Trúc Ph??ng. Hòang Thi Th? 06. Chân Tr?i Tím - Ng?c H?. Nguyên Khang 07. Th??ng V? Vùng H?a Tuy?n. Tìm Anh - Ng?c Huy?n. Lâm Thúy Vân 08. Lính Mà Em. Tình Lính - Evan. Spencer. James. Thùy H??ng 09. Bóng Nh? ???ng Chi?u. Phút Giao Mùa - Thanh Thúy. V? Khanh 10. ?êm Cu?i Cùng. M?t Chuy?n Bay ?êm - H? Hòang Y?n. Qu?c Khanh 11. Liên Khúc: Th??ng Anh. Tôi Nh? Tên Anh. - Lê Nguyên. Ánh Minh. Nh? Qu?nh. Di?p Thanh Thanh. 12. Anh V? V?i Em - Ng?c Minh. Thanh Phong 13. Ng??i Tình Không Chân Dung. Nh?ng Ngu?i KHông Ch?t - Nguy?n H?ng Nhung. Thiên Kim 14. Qua C?n Mê. Cho Tôi ???c M?t L?n - Ph??ng H?ng Quê. Ph??ng Hòai Tâm. Ph??ng H?ng Ng?c 15. Gi?c Ng? Cô ??n. Nh? Nhau Hòai - B?ng Tâm. ??ng Th? Luân 16. K?ch "Quê H??ng" - Quang Minh. H?ng ?ào. Vicky. Bé Tí T?o 17. Thi?p h?ng anh vi?t tên em - Phu?ng Dung. Trung Ch?nh 18. Ng??i Ch?t Tr? V? - Nh?t Tr??ng. Thanh Lan 19. Ngày Sau S? Ra Sao - T??ng Nguyên. T??ng Khuê 20. K? Chuy?n Trong ?êm - Tu?n V?. M? Huy?n 21. Ti?c Th??ng - Lâm Nh?t Ti?n. Nh? Qu?nh 22. Bài Th? Cho Con - Ng?c L?, Ph??ng Th?o 23. Tell Me Why - Doanh Doanh. Cardin. Trish 24. ?áp L?i Sông Núi - H?p Ca
S59E01 B?n Mùa 2: M?t th?i ?? nh? 08/10/2008 ASIA 59: B?n Mùa 2 . M?t Th?i ?? Nh? 01. L.K: C?N M?A PHÙN, TI?NG M?A ?ÊM, MÙA THU TRONG M?A - Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Lâm Nh?t Ti?n, Qu?c Khanh 02. L.K: KHI EM NHÌN ANH & N?U EM V? BÊN ANH - Ng?c Minh & Thanh Phong 03. L.K: MÙA XUÂN ??U TIÊN & CHI?U TÍM - Bích Vân & H? Hoàng Y?n 04. L.K: ELSA & QUELQUE CHOSE DANS MON COEUR - N.A 05. ??NH M?NH - Song Ng?c 06. NG?ÒI NGOÀI PH? & D?U CHÂN K? NI?M - Anh Vi?t Thu, Thúc ??ng 07. L.K:N?U M?T NGÀY, TI?NG M?A R?I & TR?NG TH? - Khánh B?ng 08. PH??NG H?NG - V? Khanh 09. MÙA HÈ 42 - Nguy?n H?ng Nhung 10. L.K: LAMBADA, ?I?N THO?I T?I ANH & L?I YÊU TH??NG - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Hoa N? V? ?êm - Ng?c Huy?n 12. V?NG TR?NG TÌNH YÊU - Thiên Kim & Qu?c Khanh 13. BÉ YÊU - Thùy H??ng & Spencer 14. S??NG L?NH CHI?U ?ÔNG - B?ng Tâm 15. L.K: DELILAH, JE SAIS, MÙA TÌNH YÊU & M?T TH?I ?? YÊU - Thanh Lan & Paolo 16. HÀI K?CH: M?T ?I?U ?? NH? - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan & T? Loan 17. L.K: BÂY GI? THÁNG M?Y & TU?I XA NG??I - Nguyên Khang & Di?m Liên 18. L.K: M?T NGÀY KHÔNG CÓ ANH & NGÀY VUI QUA MAU - ?an Nguyên 19. L.K: L?I V? XÓM NH? & TÔI YÊU - Ph??ng Hoài Tâm & Ph??ng H?ng Qu? 20. PHI?N ?Á S?U - Lâm Thúy Vân 21. L.K: WITHOUT YOU VÀ HÔM NAY - Doanh Doanh & Cardin 22. TH?M M? M? - Nh? Qu?nh 23. L.K: DUYÊN KI?P, TR?M NH? NGÀN TH??NG & THU S?U - B?ng Tâm, ?an Nguyên, Y Ph?ng, T??ng Nguyên & T??n 24. CH? LÀ PHÙ DU THÔI - Lâm Nh?t Ti?n 25. L.K: V?NG L?Y C?A CHÚNG TA, TÌNH KHÚC CHO EM & CHO L?N CU?I - Lê Uyên, Ph??ng Th?o, Ng?c L? & H?p Ca
S59E02 B?n Mùa 2: M?t th?i ?? nh? 08/10/2008 ASIA 59: B?n Mùa 2 . M?t Th?i ?? Nh? 01. L.K: C?N M?A PHÙN, TI?NG M?A ?ÊM, MÙA THU TRONG M?A - Thiên Kim, Lâm Thúy Vân, Lâm Nh?t Ti?n, Qu?c Khanh 02. L.K: KHI EM NHÌN ANH & N?U EM V? BÊN ANH - Ng?c Minh & Thanh Phong 03. L.K: MÙA XUÂN ??U TIÊN & CHI?U TÍM - Bích Vân & H? Hoàng Y?n 04. L.K: ELSA & QUELQUE CHOSE DANS MON COEUR - N.A 05. ??NH M?NH - Song Ng?c 06. NG?ÒI NGOÀI PH? & D?U CHÂN K? NI?M - Anh Vi?t Thu, Thúc ??ng 07. L.K:N?U M?T NGÀY, TI?NG M?A R?I & TR?NG TH? - Khánh B?ng 08. PH??NG H?NG - V? Khanh 09. MÙA HÈ 42 - Nguy?n H?ng Nhung 10. L.K: LAMBADA, ?I?N THO?I T?I ANH & L?I YÊU TH??NG - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Hoa N? V? ?êm - Ng?c Huy?n 12. V?NG TR?NG TÌNH YÊU - Thiên Kim & Qu?c Khanh 13. BÉ YÊU - Thùy H??ng & Spencer 14. S??NG L?NH CHI?U ?ÔNG - B?ng Tâm 15. L.K: DELILAH, JE SAIS, MÙA TÌNH YÊU & M?T TH?I ?? YÊU - Thanh Lan & Paolo 16. HÀI K?CH: M?T ?I?U ?? NH? - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan & T? Loan 17. L.K: BÂY GI? THÁNG M?Y & TU?I XA NG??I - Nguyên Khang & Di?m Liên 18. L.K: M?T NGÀY KHÔNG CÓ ANH & NGÀY VUI QUA MAU - ?an Nguyên 19. L.K: L?I V? XÓM NH? & TÔI YÊU - Ph??ng Hoài Tâm & Ph??ng H?ng Qu? 20. PHI?N ?Á S?U - Lâm Thúy Vân 21. L.K: WITHOUT YOU VÀ HÔM NAY - Doanh Doanh & Cardin 22. TH?M M? M? - Nh? Qu?nh 23. L.K: DUYÊN KI?P, TR?M NH? NGÀN TH??NG & THU S?U - B?ng Tâm, ?an Nguyên, Y Ph?ng, T??ng Nguyên & T??n 24. CH? LÀ PHÙ DU THÔI - Lâm Nh?t Ti?n 25. L.K: V?NG L?Y C?A CHÚNG TA, TÌNH KHÚC CHO EM & CHO L?N CU?I - Lê Uyên, Ph??ng Th?o, Ng?c L? & H?p Ca
S60E01 Xuân thanh bình, Xuân chinh chi?n, Xuân tha h??ng 08/10/2008 ASIA 60: Xuân Thanh Bình Xuân Chinh Chi?n Xuân Tha H??ng 01. Liên Khúc Xuân: Gái Xuân, Ca Khúc M?ng Xuân, Xuân H?p M?t - B?ng Tâm, Y Ph?ng, NGuy?n H?ng Nhung, H? Hoàng Y?n 02. Tôi ?i Tìm L?i Mùa Xuân - Minh Hi?u, Lâm Thúy Vân 03. Cánh B??m V??n Xuân - Nguy?n H?ng Nhung 04. T?u Hài: C?u V?a ?? Xài - Lê Hu?nh, Ki?u Oanh 05. Cánh Thi?p ??u Xuân, Anh Cho Em Mùa Xuân - Thanh Thúy, Thiên Kim 06. N?u Xuân Này V?ng Anh, Tôi Ch?a Có Mùa Xuân - B?ng Tâm, ?an Nguyên 07. Xuân Yêu Th??ng, ?i?p Khúc M?ng Xuân - Ánh Minh, Thùy H??ng 08. Xuân Này Con Không V? - Duy Khánh, ??ng Th? Luân 09. ??u Xuân Lính Chúc - Thanh Trúc, Phillip Huy, Spencer, ?oàn Phi, Qu?c K 10. Xin Th?i Gian Qua Mau. Cô Láng Gi?ng - H? Hoàng Y?n, Lâm Nh?t Ti?n 11. Khúc Hát Thanh Xuân - Thanh Lan, Ng?c H? 12. Mùa Xuân ??u Tiên, ?ám C??i ??u Xuân - Ng?c Minh, Tu?n V?, Thùy D??ng 13. Nh?ng Ki?p Hoa Xuân - Nh? Qu?nh 14. C?i L??ng H? Qu?ng: M?nh L? Quân K? N? - Ng?c Huy?n, Thiên Kim 15. Chúc Xuân - ?oàn Phi 16. Hài K?ch: 20, 40, 60 - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan Phan 17. ??n V?ng Chi?u Xuân, Phiên Gác ?êm Xuân - Phillip Huy, M? Huy?n 18. Ly R??u M?ng. Xuân Mi?n Nam - Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Ng?c 19. ?an Áo Mùa Xuân. ?ón Xuân Này Nh? Xuân Qua - Thiên Trang, Y Ph?ng 20. Tình Xuân - Qu?c Khanh 21. Mùa Xuân Trên ??nh Bình Yên, Ti?ng D??ng C?m - Nguyên Khang, Di?m Liên 22. S? Có M?t Ngày - Trish Thùy Trang, Doanh Doanh 23. Chuy?n Bu?n Ngày Xuân, Xuân Này Con V? M? ? ?âu - Ng?c Huy?n, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 24. Th? Xuân Hài Ngo?i - L? Thu 25. Ho?t C?nh Táo Quân - Lê Hu?nh, Ki?u Oanh 26. Liên Khúc B? M?c: Xuân Ca, ?ón Xuân, Xuân Ngh? S? Hành Khúc - Bích Vân, Ánh Minh, Thùa H??ng, cùng T?t C? Ngh? S
S60E02 Xuân thanh bình, Xuân chinh chi?n, Xuân tha h??ng 08/10/2008 ASIA 60: Xuân Thanh Bình Xuân Chinh Chi?n Xuân Tha H??ng 01. Liên Khúc Xuân: Gái Xuân, Ca Khúc M?ng Xuân, Xuân H?p M?t - B?ng Tâm, Y Ph?ng, NGuy?n H?ng Nhung, H? Hoàng Y?n 02. Tôi ?i Tìm L?i Mùa Xuân - Minh Hi?u, Lâm Thúy Vân 03. Cánh B??m V??n Xuân - Nguy?n H?ng Nhung 04. T?u Hài: C?u V?a ?? Xài - Lê Hu?nh, Ki?u Oanh 05. Cánh Thi?p ??u Xuân, Anh Cho Em Mùa Xuân - Thanh Thúy, Thiên Kim 06. N?u Xuân Này V?ng Anh, Tôi Ch?a Có Mùa Xuân - B?ng Tâm, ?an Nguyên 07. Xuân Yêu Th??ng, ?i?p Khúc M?ng Xuân - Ánh Minh, Thùy H??ng 08. Xuân Này Con Không V? - Duy Khánh, ??ng Th? Luân 09. ??u Xuân Lính Chúc - Thanh Trúc, Phillip Huy, Spencer, ?oàn Phi, Qu?c K 10. Xin Th?i Gian Qua Mau. Cô Láng Gi?ng - H? Hoàng Y?n, Lâm Nh?t Ti?n 11. Khúc Hát Thanh Xuân - Thanh Lan, Ng?c H? 12. Mùa Xuân ??u Tiên, ?ám C??i ??u Xuân - Ng?c Minh, Tu?n V?, Thùy D??ng 13. Nh?ng Ki?p Hoa Xuân - Nh? Qu?nh 14. C?i L??ng H? Qu?ng: M?nh L? Quân K? N? - Ng?c Huy?n, Thiên Kim 15. Chúc Xuân - ?oàn Phi 16. Hài K?ch: 20, 40, 60 - Quang Minh, H?ng ?ào, Jonathan Phan 17. ??n V?ng Chi?u Xuân, Phiên Gác ?êm Xuân - Phillip Huy, M? Huy?n 18. Ly R??u M?ng. Xuân Mi?n Nam - Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng Hoài Tâm, Ph??ng H?ng Ng?c 19. ?an Áo Mùa Xuân. ?ón Xuân Này Nh? Xuân Qua - Thiên Trang, Y Ph?ng 20. Tình Xuân - Qu?c Khanh 21. Mùa Xuân Trên ??nh Bình Yên, Ti?ng D??ng C?m - Nguyên Khang, Di?m Liên 22. S? Có M?t Ngày - Trish Thùy Trang, Doanh Doanh 23. Chuy?n Bu?n Ngày Xuân, Xuân Này Con V? M? ? ?âu - Ng?c Huy?n, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 24. Th? Xuân Hài Ngo?i - L? Thu 25. Ho?t C?nh Táo Quân - Lê Hu?nh, Ki?u Oanh 26. Liên Khúc B? M?c: Xuân Ca, ?ón Xuân, Xuân Ngh? S? Hành Khúc - Bích Vân, Ánh Minh, Thùa H??ng, cùng T?t C? Ngh? S
S61E01 Nh?t Tr??ng - Tr?n Thi?n Thanh 2 08/10/2009 ASIA 61: Tr?n Thi?n Thanh 2 01. Bà M? Tr? Thiên - Thanh Lan, V? Khanh 02. Chuy?n H?n Hò & Ai Nói Yêu Em ?êm Nay - Nh?t Tr??ng, Ph??ng H?ng Qu?, H? Hoàng Y?n 03. Xin Em ??ng H?i - Lâm Thúy Vân 04. Anh V? V?i Em & Màu M? Anh, Màu Áo Em - Y Ph?ng, Trish & Spencer 05. 16 Tr?ng Tròn - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 06. M?t ??i Yêu Em - Phillip Huy, Thiên Kim 07. Phút Giao Mùa - Trung Ch?nh, Ng?c Minh 08. Yêu - Thùy H??ng, ?oàn Phi 09. Hãy Tr? L?i Em - Thanh Thúy 10. Không Bao Gi? Ng?n Cách - Châu Tu?n, Bích Vân, Y Ph??ng, Di?m Liên 11. G?p Nhau Làm Ng? - ??ng Th? Luân, Thùy D??ng 12. Trên ??nh Mùa ?ông - Qu?c Khanh, Nh? Qu?nh 13. Hài K?ch: Món Quà Sinh Nh?t - Quang Minh, H?ng ?ào, Johnathan, Jennifer 14. ?ôi Ng?, ?ôi Ta - Ch? Linh, Ph??ng Dung 15. T? T? Trong ?êm (Tân C? Giao Duyên) - Chí Tâm, Ng?c Huy?n 16. Mùa Xuân Lá Khô - Tu?n V?, M? Huy?n 17. Ch? Nh?t Này Tr?m Nh? Ái Khanh Không ? - Ánh Minh, Justin 18. Chuy?n Tình M?ng Th??ng - B?ng Tâm, ?an Nguyên 19. D?u ??n Thù Trên T??ng Vôi Tr?ng - Anh Khoa, Y Ph??ng 20. Tr?i Ch?a Mu?n Sáng - Nguyên Khanh, Di?m Liên 21. L?i Cho Ng??i Yêu Nh? - Ti?n D?ng, Thanh Trúc 22. B?c ??u - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
S61E02 Nh?t Tr??ng - Tr?n Thi?n Thanh 2 08/10/2009 ASIA 61: Tr?n Thi?n Thanh 2 01. Bà M? Tr? Thiên - Thanh Lan, V? Khanh 02. Chuy?n H?n Hò & Ai Nói Yêu Em ?êm Nay - Nh?t Tr??ng, Ph??ng H?ng Qu?, H? Hoàng Y?n 03. Xin Em ??ng H?i - Lâm Thúy Vân 04. Anh V? V?i Em & Màu M? Anh, Màu Áo Em - Y Ph?ng, Trish & Spencer 05. 16 Tr?ng Tròn - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 06. M?t ??i Yêu Em - Phillip Huy, Thiên Kim 07. Phút Giao Mùa - Trung Ch?nh, Ng?c Minh 08. Yêu - Thùy H??ng, ?oàn Phi 09. Hãy Tr? L?i Em - Thanh Thúy 10. Không Bao Gi? Ng?n Cách - Châu Tu?n, Bích Vân, Y Ph??ng, Di?m Liên 11. G?p Nhau Làm Ng? - ??ng Th? Luân, Thùy D??ng 12. Trên ??nh Mùa ?ông - Qu?c Khanh, Nh? Qu?nh 13. Hài K?ch: Món Quà Sinh Nh?t - Quang Minh, H?ng ?ào, Johnathan, Jennifer 14. ?ôi Ng?, ?ôi Ta - Ch? Linh, Ph??ng Dung 15. T? T? Trong ?êm (Tân C? Giao Duyên) - Chí Tâm, Ng?c Huy?n 16. Mùa Xuân Lá Khô - Tu?n V?, M? Huy?n 17. Ch? Nh?t Này Tr?m Nh? Ái Khanh Không ? - Ánh Minh, Justin 18. Chuy?n Tình M?ng Th??ng - B?ng Tâm, ?an Nguyên 19. D?u ??n Thù Trên T??ng Vôi Tr?ng - Anh Khoa, Y Ph??ng 20. Tr?i Ch?a Mu?n Sáng - Nguyên Khanh, Di?m Liên 21. L?i Cho Ng??i Yêu Nh? - Ti?n D?ng, Thanh Trúc 22. B?c ??u - Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung
S62E01 Anh B?ng - M?t ??i Cho Âm nh?c & K? ni?m 30 n?m Asia 08/10/2009 ASIA 62: ASIA 30Th ANNIVERSARY . Anh B?ng 1 ??i Cho Âm Nh?c 01. Medley: N?i Lòng Ng??i ?i, C?n Nhà Ngo?i Ô, C?n Gác L?u ?ày, Cõi Bu?n - Lâm Nh?t Ti?n, ?an Nguyên, Qu?c Khanh 02. Medley: M?t Nhau Mùa ?ông, Tình Ng??i Vi?n X? - Thiên Kim, Phillip Huy 03. Trúc ?ào - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 04. Tango D? Vãng, Tango Tím - M? Huy?n, THùy H??ng 05. Chuy?n Giàn Thiên Lý. Chuy?n Hoa Sim - M?nh ?ình ?an Nguyên 06. H?nh Phúc Lang Thang. Tâm H?n Cô ??n - H? Hoàng Y?n, Ph?m Kh?i Tu?n, ??ng Minh Thông, Châ 07. Hu? X?a - Nh? Qu?nh Thành An 08. T? ?? Ánh Tr?ng Tan - Nguyên Khang, Mai Thanh S?n 09. H?i Chuông Xóm ??o - ??ng Th? Luân 10. Tình Là S?i T? - ?oàn Phi, Trish 11. Mai Tôi ?i - Nguy?n H?ng Nhung 12. Chuy?n Hoa Tigon - B?ng Tâm 13. Hài K?ch: H?nh Phúc Quanh ?ây - Quang Minh, H?ng ?ào 14. Anh Còn Yêu Em - Lâm Thúy Vân 15. CON ???NG VI?T NAM - Y Ph??ng 16. Cho K? Ni?m Mùa ?ông. Anh Bi?t Em ?i Ch?ng Tr? V? - Y Ph?ng Tu?n V? 17. K? Di?u - Qu?c Khanh. Lê Anh Quân 18. Tình Yêu Tuy?t V?i - Ánh Minh 19. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n 20. Khóc M? ?êm M?a - Di?m Liên Gia Huy 21. Tình L? Loi - Nh? Qu?nh 22. Áo Dài Quê H??ng - V? Khanh
S62E02 Anh B?ng - M?t ??i Cho Âm nh?c & K? ni?m 30 n?m Asia 08/10/2009 ASIA 62: ASIA 30Th ANNIVERSARY . Anh B?ng 1 ??i Cho Âm Nh?c 01. Medley: N?i Lòng Ng??i ?i, C?n Nhà Ngo?i Ô, C?n Gác L?u ?ày, Cõi Bu?n - Lâm Nh?t Ti?n, ?an Nguyên, Qu?c Khanh 02. Medley: M?t Nhau Mùa ?ông, Tình Ng??i Vi?n X? - Thiên Kim, Phillip Huy 03. Trúc ?ào - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 04. Tango D? Vãng, Tango Tím - M? Huy?n, THùy H??ng 05. Chuy?n Giàn Thiên Lý. Chuy?n Hoa Sim - M?nh ?ình ?an Nguyên 06. H?nh Phúc Lang Thang. Tâm H?n Cô ??n - H? Hoàng Y?n, Ph?m Kh?i Tu?n, ??ng Minh Thông, Châ 07. Hu? X?a - Nh? Qu?nh Thành An 08. T? ?? Ánh Tr?ng Tan - Nguyên Khang, Mai Thanh S?n 09. H?i Chuông Xóm ??o - ??ng Th? Luân 10. Tình Là S?i T? - ?oàn Phi, Trish 11. Mai Tôi ?i - Nguy?n H?ng Nhung 12. Chuy?n Hoa Tigon - B?ng Tâm 13. Hài K?ch: H?nh Phúc Quanh ?ây - Quang Minh, H?ng ?ào 14. Anh Còn Yêu Em - Lâm Thúy Vân 15. CON ???NG VI?T NAM - Y Ph??ng 16. Cho K? Ni?m Mùa ?ông. Anh Bi?t Em ?i Ch?ng Tr? V? - Y Ph?ng Tu?n V? 17. K? Di?u - Qu?c Khanh. Lê Anh Quân 18. Tình Yêu Tuy?t V?i - Ánh Minh 19. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n 20. Khóc M? ?êm M?a - Di?m Liên Gia Huy 21. Tình L? Loi - Nh? Qu?nh 22. Áo Dài Quê H??ng - V? Khanh
S62E03 Anh B?ng - M?t ??i Cho Âm nh?c & K? ni?m 30 n?m Asia 08/10/2009 ASIA 62: ASIA 30Th ANNIVERSARY . Anh B?ng 1 ??i Cho Âm Nh?c 01. Medley: N?i Lòng Ng??i ?i, C?n Nhà Ngo?i Ô, C?n Gác L?u ?ày, Cõi Bu?n - Lâm Nh?t Ti?n, ?an Nguyên, Qu?c Khanh 02. Medley: M?t Nhau Mùa ?ông, Tình Ng??i Vi?n X? - Thiên Kim, Phillip Huy 03. Trúc ?ào - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 04. Tango D? Vãng, Tango Tím - M? Huy?n, THùy H??ng 05. Chuy?n Giàn Thiên Lý. Chuy?n Hoa Sim - M?nh ?ình ?an Nguyên 06. H?nh Phúc Lang Thang. Tâm H?n Cô ??n - H? Hoàng Y?n, Ph?m Kh?i Tu?n, ??ng Minh Thông, Châ 07. Hu? X?a - Nh? Qu?nh Thành An 08. T? ?? Ánh Tr?ng Tan - Nguyên Khang, Mai Thanh S?n 09. H?i Chuông Xóm ??o - ??ng Th? Luân 10. Tình Là S?i T? - ?oàn Phi, Trish 11. Mai Tôi ?i - Nguy?n H?ng Nhung 12. Chuy?n Hoa Tigon - B?ng Tâm 13. Hài K?ch: H?nh Phúc Quanh ?ây - Quang Minh, H?ng ?ào 14. Anh Còn Yêu Em - Lâm Thúy Vân 15. CON ???NG VI?T NAM - Y Ph??ng 16. Cho K? Ni?m Mùa ?ông. Anh Bi?t Em ?i Ch?ng Tr? V? - Y Ph?ng Tu?n V? 17. K? Di?u - Qu?c Khanh. Lê Anh Quân 18. Tình Yêu Tuy?t V?i - Ánh Minh 19. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n 20. Khóc M? ?êm M?a - Di?m Liên Gia Huy 21. Tình L? Loi - Nh? Qu?nh 22. Áo Dài Quê H??ng - V? Khanh
S62E04 Anh B?ng - M?t ??i Cho Âm nh?c & K? ni?m 30 n?m Asia 08/10/2009 ASIA 62: ASIA 30Th ANNIVERSARY . Anh B?ng 1 ??i Cho Âm Nh?c 01. Medley: N?i Lòng Ng??i ?i, C?n Nhà Ngo?i Ô, C?n Gác L?u ?ày, Cõi Bu?n - Lâm Nh?t Ti?n, ?an Nguyên, Qu?c Khanh 02. Medley: M?t Nhau Mùa ?ông, Tình Ng??i Vi?n X? - Thiên Kim, Phillip Huy 03. Trúc ?ào - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 04. Tango D? Vãng, Tango Tím - M? Huy?n, THùy H??ng 05. Chuy?n Giàn Thiên Lý. Chuy?n Hoa Sim - M?nh ?ình ?an Nguyên 06. H?nh Phúc Lang Thang. Tâm H?n Cô ??n - H? Hoàng Y?n, Ph?m Kh?i Tu?n, ??ng Minh Thông, Châ 07. Hu? X?a - Nh? Qu?nh Thành An 08. T? ?? Ánh Tr?ng Tan - Nguyên Khang, Mai Thanh S?n 09. H?i Chuông Xóm ??o - ??ng Th? Luân 10. Tình Là S?i T? - ?oàn Phi, Trish 11. Mai Tôi ?i - Nguy?n H?ng Nhung 12. Chuy?n Hoa Tigon - B?ng Tâm 13. Hài K?ch: H?nh Phúc Quanh ?ây - Quang Minh, H?ng ?ào 14. Anh Còn Yêu Em - Lâm Thúy Vân 15. CON ???NG VI?T NAM - Y Ph??ng 16. Cho K? Ni?m Mùa ?ông. Anh Bi?t Em ?i Ch?ng Tr? V? - Y Ph?ng Tu?n V? 17. K? Di?u - Qu?c Khanh. Lê Anh Quân 18. Tình Yêu Tuy?t V?i - Ánh Minh 19. T? Thu? Yêu Em - Lâm Nh?t Ti?n 20. Khóc M? ?êm M?a - Di?m Liên Gia Huy 21. Tình L? Loi - Nh? Qu?nh 22. Áo Dài Quê H??ng - V? Khanh
S64E01 D? V? Qu?c t? 4: Th? gi?i Mùa L? h?i 08/10/2009 ASIA 64: Th? Gi?i Mùa L? H?i - D? V? Qu?c T? 4 1. Espana Cani : Thùy H??ng 2. Mùa Hoa Anh ?ào : Tâm ?oan 3. Tr?ng R?ng Xu?ng C?u : M?nh ?ình + M? Huy?n 4. Casablanca : Di?m Liên 5. Thành Ph? M?a Bay : ?an Nguyên 6. Senerade = D? Khúc : Nguy?n H?ng Nhung 7. Alamos : Qu?c... Khanh 8. Ng??i ?àn Bà ?i Nh?t M?t Tr?i (from giai sang tac) : Thiên Kim 9. ??i Còn Cô ??n : ??ng Th? Luân 10. Vùng Bi?n V?ng nhac Sy Dan ; Trish Thùy Trang 11. N?u Mai ?ây : Lâm Nh?t Ti?n 12. N?u Anh ??ng H?n : Y Ph?ng 13. Tình Yêu Nh? M?i Tên , nhac Ngoai quoc, loi viet AnhBang : Nguyên Khang 14. K?ch vui : Mong Ch? (tác gi? Hùng Lân) : Quang Minh + H?ng ?ào 15. Gi?c M? Trong Vòng tay , Anh Minh sang tac : Ánh Minh 16. Bao Gi? Bi?t T??ng T? : H? Hoàng Y?n 17. Em Là T?t C? : , nhac ngoai quoc Mai Thanh S?n 18. Dòng Sông Xanh : Y Ph??ng 19. Nh?ng B??c Chân Âm Th?m : T??ng Nguyên + T??ng Khuê 20. M?t L?n ???c Yêu : Lê Anh Quân 21. XIN TH?I GIAN NG?NG TRÔI (nh?c H?ng Kông): B?ng Tâm 22. Anh V?n Không ??i Thay , nhac ngoai quoc : Gia Huy 23. Trái C?m Tình Yêu ,nhac Truc Ho : Lâm Thúy Vân 24. Ng?u Lang Ch?c N? : Ng?c Huy?n 25. Mambo Italiano : ?oàn PhiRead More
S64E02 D? V? Qu?c t? 4: Th? gi?i Mùa L? h?i 08/10/2009 ASIA 64: Th? Gi?i Mùa L? H?i - D? V? Qu?c T? 4 1. Espana Cani : Thùy H??ng 2. Mùa Hoa Anh ?ào : Tâm ?oan 3. Tr?ng R?ng Xu?ng C?u : M?nh ?ình + M? Huy?n 4. Casablanca : Di?m Liên 5. Thành Ph? M?a Bay : ?an Nguyên 6. Senerade = D? Khúc : Nguy?n H?ng Nhung 7. Alamos : Qu?c... Khanh 8. Ng??i ?àn Bà ?i Nh?t M?t Tr?i (from giai sang tac) : Thiên Kim 9. ??i Còn Cô ??n : ??ng Th? Luân 10. Vùng Bi?n V?ng nhac Sy Dan ; Trish Thùy Trang 11. N?u Mai ?ây : Lâm Nh?t Ti?n 12. N?u Anh ??ng H?n : Y Ph?ng 13. Tình Yêu Nh? M?i Tên , nhac Ngoai quoc, loi viet AnhBang : Nguyên Khang 14. K?ch vui : Mong Ch? (tác gi? Hùng Lân) : Quang Minh + H?ng ?ào 15. Gi?c M? Trong Vòng tay , Anh Minh sang tac : Ánh Minh 16. Bao Gi? Bi?t T??ng T? : H? Hoàng Y?n 17. Em Là T?t C? : , nhac ngoai quoc Mai Thanh S?n 18. Dòng Sông Xanh : Y Ph??ng 19. Nh?ng B??c Chân Âm Th?m : T??ng Nguyên + T??ng Khuê 20. M?t L?n ???c Yêu : Lê Anh Quân 21. XIN TH?I GIAN NG?NG TRÔI (nh?c H?ng Kông): B?ng Tâm 22. Anh V?n Không ??i Thay , nhac ngoai quoc : Gia Huy 23. Trái C?m Tình Yêu ,nhac Truc Ho : Lâm Thúy Vân 24. Ng?u Lang Ch?c N? : Ng?c Huy?n 25. Mambo Italiano : ?oàn PhiRead More
S64E03 D? V? Qu?c t? 4: Th? gi?i Mùa L? h?i 08/10/2009 ASIA 64: Th? Gi?i Mùa L? H?i - D? V? Qu?c T? 4 1. Espana Cani : Thùy H??ng 2. Mùa Hoa Anh ?ào : Tâm ?oan 3. Tr?ng R?ng Xu?ng C?u : M?nh ?ình + M? Huy?n 4. Casablanca : Di?m Liên 5. Thành Ph? M?a Bay : ?an Nguyên 6. Senerade = D? Khúc : Nguy?n H?ng Nhung 7. Alamos : Qu?c... Khanh 8. Ng??i ?àn Bà ?i Nh?t M?t Tr?i (from giai sang tac) : Thiên Kim 9. ??i Còn Cô ??n : ??ng Th? Luân 10. Vùng Bi?n V?ng nhac Sy Dan ; Trish Thùy Trang 11. N?u Mai ?ây : Lâm Nh?t Ti?n 12. N?u Anh ??ng H?n : Y Ph?ng 13. Tình Yêu Nh? M?i Tên , nhac Ngoai quoc, loi viet AnhBang : Nguyên Khang 14. K?ch vui : Mong Ch? (tác gi? Hùng Lân) : Quang Minh + H?ng ?ào 15. Gi?c M? Trong Vòng tay , Anh Minh sang tac : Ánh Minh 16. Bao Gi? Bi?t T??ng T? : H? Hoàng Y?n 17. Em Là T?t C? : , nhac ngoai quoc Mai Thanh S?n 18. Dòng Sông Xanh : Y Ph??ng 19. Nh?ng B??c Chân Âm Th?m : T??ng Nguyên + T??ng Khuê 20. M?t L?n ???c Yêu : Lê Anh Quân 21. XIN TH?I GIAN NG?NG TRÔI (nh?c H?ng Kông): B?ng Tâm 22. Anh V?n Không ??i Thay , nhac ngoai quoc : Gia Huy 23. Trái C?m Tình Yêu ,nhac Truc Ho : Lâm Thúy Vân 24. Ng?u Lang Ch?c N? : Ng?c Huy?n 25. Mambo Italiano : ?oàn PhiRead More
S64E04 D? V? Qu?c t? 4: Th? gi?i Mùa L? h?i 08/10/2009 ASIA 64: Th? Gi?i Mùa L? H?i - D? V? Qu?c T? 4 1. Espana Cani : Thùy H??ng 2. Mùa Hoa Anh ?ào : Tâm ?oan 3. Tr?ng R?ng Xu?ng C?u : M?nh ?ình + M? Huy?n 4. Casablanca : Di?m Liên 5. Thành Ph? M?a Bay : ?an Nguyên 6. Senerade = D? Khúc : Nguy?n H?ng Nhung 7. Alamos : Qu?c... Khanh 8. Ng??i ?àn Bà ?i Nh?t M?t Tr?i (from giai sang tac) : Thiên Kim 9. ??i Còn Cô ??n : ??ng Th? Luân 10. Vùng Bi?n V?ng nhac Sy Dan ; Trish Thùy Trang 11. N?u Mai ?ây : Lâm Nh?t Ti?n 12. N?u Anh ??ng H?n : Y Ph?ng 13. Tình Yêu Nh? M?i Tên , nhac Ngoai quoc, loi viet AnhBang : Nguyên Khang 14. K?ch vui : Mong Ch? (tác gi? Hùng Lân) : Quang Minh + H?ng ?ào 15. Gi?c M? Trong Vòng tay , Anh Minh sang tac : Ánh Minh 16. Bao Gi? Bi?t T??ng T? : H? Hoàng Y?n 17. Em Là T?t C? : , nhac ngoai quoc Mai Thanh S?n 18. Dòng Sông Xanh : Y Ph??ng 19. Nh?ng B??c Chân Âm Th?m : T??ng Nguyên + T??ng Khuê 20. M?t L?n ???c Yêu : Lê Anh Quân 21. XIN TH?I GIAN NG?NG TRÔI (nh?c H?ng Kông): B?ng Tâm 22. Anh V?n Không ??i Thay , nhac ngoai quoc : Gia Huy 23. Trái C?m Tình Yêu ,nhac Truc Ho : Lâm Thúy Vân 24. Ng?u Lang Ch?c N? : Ng?c Huy?n 25. Mambo Italiano : ?oàn PhiRead More
S65E01 55 n?m nhìn l?i - Timeless memory 08/10/2010 ASIA 65: 55 N?m Nhìn L?i : Timeless Memories *DISC 1 1. MEDLEY ?OÀN CHU?N - T? LINH Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung +CHUY?N ?Ò V? TUY?N Hoàng OanhNh?c & L?i: Lam Ph??ng 3. R??C TÌNH V? V?I QUÊ H??NG S?n Ca & Ng?c Huy?nNh?c & L?i: Hoàng Thi Th? 5. MEDLEY TRÚC PH??NG: M?A N?A ?ÊM, TÀU ?ÊM N?M C?, N?A ?ÊM NGOÀI PH? Thanh Thúy 7. ?ÊM ?Ô TH? Ánh Minh & Mai L? Huy?nNh?c & L?i: Y Vân 9. AI NÓI V?I EM Ng?c Minh & Tâm ?oan Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 11. MEDLEY :TR? L?I EM YÊU Thanh Lan & V? KhanhNh?c & L?i: Ph?m Duy +EM HI?N NH? MA SOEUR Th?: Nguy?n T?t Nhiên, Nh?c: Ph?m Duy 13. TÌNH ANH LÍNH CHI?N M? Huy?n, T??ng Nguyên & T??ng Khuê Nh?c & L?i: Lam Ph??ng 15. KIM Thùy H??ng & ?oàn PhiNh?c & L?i: Y Vân 17. MEDLEY: ?ÊM BU?N T?NH L?, ?an Nguyên & B?ng Tâm Nh?c & L?i: Tú Nhi, B?ng Giang +NH?NG ??I HOA SIMNh?c: Dz?ng Chinh, Th?: H?u Loan 19. TR?NG S?N C??C H? Vy, Nini, Vina Nh?c & L?i: V?n Ph?ng, V?n Khôi 21. GI?T BU?N KHÔNG TÊN Ph??ng H?ng Qu?, Giang T?Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 23. MEDLEY: HAI MÙA M?A Y Ph?ng & ??ng Th? LuânNh?c & L?i: Anh B?ng +M?T MAI GIÃ T? V? KHÍ Nh?c & L?i: Nh?t Ngân 25. MEDLEY TR?NH CÔNG S?N: DI?M X?A, H? TR?NG L? Thu & Thiên Kim *DISC 2 2. K?ch: CHÚ T? C?U Quang Minh, H?ng ?ào, Di?m Liên, Y Ph?ng, Lê Anh Quân & Johnathan 4. MEDLEY V? THÀNH AN: BÀI KHÔNG TÊN S? 3, BÀI KHÔNG TÊN CU?I CÙNG Qu?c Khanh & H? Hoàng Y?n 6. LÁ XANH MÙA HÈ Mai Thanh S?n & Lê Anh Quân 8. V?NG L?Y CU? CHÚNG TA Nguyên Khang & Di?m LiênNh?c & L?i: Lê Uyên Ph??ng 10. MEDLEY PH??NG HOÀNG: YÊU EM, TÔI MU?N, HÃY NG??C M?T NHÌN ??I, YÊU ??I YÊU NG??I, HUY?N THO?I NG??I CON GÁI Nguyên Khang, Qu?c Khanh, ?oàn Phi, Mai Thanh S?n 12. MEDLEY NAM L?C: NG??I DI T?N BU?N, SÀIGÒN ?I,V?NH BI?T Anh Khoa & Y Ph??ng 14. MEDLEY:L?I KINH ?ÊM, M?T CHÚT QUÀ CHO QUÊ H??NG Lâm Thúy Vân & Vi?t Dz?ng Nh?c & L?i: Vi?t Dz?ng 16. MEDLEY: TELL ME, I WILL DREAM OF YOU & THE CHASE Cardin & T
S65E02 55 n?m nhìn l?i - Timeless memory 08/10/2010 ASIA 65: 55 N?m Nhìn L?i : Timeless Memories *DISC 1 1. MEDLEY ?OÀN CHU?N - T? LINH Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung +CHUY?N ?Ò V? TUY?N Hoàng OanhNh?c & L?i: Lam Ph??ng 3. R??C TÌNH V? V?I QUÊ H??NG S?n Ca & Ng?c Huy?nNh?c & L?i: Hoàng Thi Th? 5. MEDLEY TRÚC PH??NG: M?A N?A ?ÊM, TÀU ?ÊM N?M C?, N?A ?ÊM NGOÀI PH? Thanh Thúy 7. ?ÊM ?Ô TH? Ánh Minh & Mai L? Huy?nNh?c & L?i: Y Vân 9. AI NÓI V?I EM Ng?c Minh & Tâm ?oan Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 11. MEDLEY :TR? L?I EM YÊU Thanh Lan & V? KhanhNh?c & L?i: Ph?m Duy +EM HI?N NH? MA SOEUR Th?: Nguy?n T?t Nhiên, Nh?c: Ph?m Duy 13. TÌNH ANH LÍNH CHI?N M? Huy?n, T??ng Nguyên & T??ng Khuê Nh?c & L?i: Lam Ph??ng 15. KIM Thùy H??ng & ?oàn PhiNh?c & L?i: Y Vân 17. MEDLEY: ?ÊM BU?N T?NH L?, ?an Nguyên & B?ng Tâm Nh?c & L?i: Tú Nhi, B?ng Giang +NH?NG ??I HOA SIMNh?c: Dz?ng Chinh, Th?: H?u Loan 19. TR?NG S?N C??C H? Vy, Nini, Vina Nh?c & L?i: V?n Ph?ng, V?n Khôi 21. GI?T BU?N KHÔNG TÊN Ph??ng H?ng Qu?, Giang T?Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 23. MEDLEY: HAI MÙA M?A Y Ph?ng & ??ng Th? LuânNh?c & L?i: Anh B?ng +M?T MAI GIÃ T? V? KHÍ Nh?c & L?i: Nh?t Ngân 25. MEDLEY TR?NH CÔNG S?N: DI?M X?A, H? TR?NG L? Thu & Thiên Kim *DISC 2 2. K?ch: CHÚ T? C?U Quang Minh, H?ng ?ào, Di?m Liên, Y Ph?ng, Lê Anh Quân & Johnathan 4. MEDLEY V? THÀNH AN: BÀI KHÔNG TÊN S? 3, BÀI KHÔNG TÊN CU?I CÙNG Qu?c Khanh & H? Hoàng Y?n 6. LÁ XANH MÙA HÈ Mai Thanh S?n & Lê Anh Quân 8. V?NG L?Y CU? CHÚNG TA Nguyên Khang & Di?m LiênNh?c & L?i: Lê Uyên Ph??ng 10. MEDLEY PH??NG HOÀNG: YÊU EM, TÔI MU?N, HÃY NG??C M?T NHÌN ??I, YÊU ??I YÊU NG??I, HUY?N THO?I NG??I CON GÁI Nguyên Khang, Qu?c Khanh, ?oàn Phi, Mai Thanh S?n 12. MEDLEY NAM L?C: NG??I DI T?N BU?N, SÀIGÒN ?I,V?NH BI?T Anh Khoa & Y Ph??ng 14. MEDLEY:L?I KINH ?ÊM, M?T CHÚT QUÀ CHO QUÊ H??NG Lâm Thúy Vân & Vi?t Dz?ng Nh?c & L?i: Vi?t Dz?ng 16. MEDLEY: TELL ME, I WILL DREAM OF YOU & THE CHASE Cardin & T
S65E03 55 n?m nhìn l?i - Timeless memory 08/10/2010 ASIA 65: 55 N?m Nhìn L?i : Timeless Memories *DISC 1 1. MEDLEY ?OÀN CHU?N - T? LINH Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung +CHUY?N ?Ò V? TUY?N Hoàng OanhNh?c & L?i: Lam Ph??ng 3. R??C TÌNH V? V?I QUÊ H??NG S?n Ca & Ng?c Huy?nNh?c & L?i: Hoàng Thi Th? 5. MEDLEY TRÚC PH??NG: M?A N?A ?ÊM, TÀU ?ÊM N?M C?, N?A ?ÊM NGOÀI PH? Thanh Thúy 7. ?ÊM ?Ô TH? Ánh Minh & Mai L? Huy?nNh?c & L?i: Y Vân 9. AI NÓI V?I EM Ng?c Minh & Tâm ?oan Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 11. MEDLEY :TR? L?I EM YÊU Thanh Lan & V? KhanhNh?c & L?i: Ph?m Duy +EM HI?N NH? MA SOEUR Th?: Nguy?n T?t Nhiên, Nh?c: Ph?m Duy 13. TÌNH ANH LÍNH CHI?N M? Huy?n, T??ng Nguyên & T??ng Khuê Nh?c & L?i: Lam Ph??ng 15. KIM Thùy H??ng & ?oàn PhiNh?c & L?i: Y Vân 17. MEDLEY: ?ÊM BU?N T?NH L?, ?an Nguyên & B?ng Tâm Nh?c & L?i: Tú Nhi, B?ng Giang +NH?NG ??I HOA SIMNh?c: Dz?ng Chinh, Th?: H?u Loan 19. TR?NG S?N C??C H? Vy, Nini, Vina Nh?c & L?i: V?n Ph?ng, V?n Khôi 21. GI?T BU?N KHÔNG TÊN Ph??ng H?ng Qu?, Giang T?Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 23. MEDLEY: HAI MÙA M?A Y Ph?ng & ??ng Th? LuânNh?c & L?i: Anh B?ng +M?T MAI GIÃ T? V? KHÍ Nh?c & L?i: Nh?t Ngân 25. MEDLEY TR?NH CÔNG S?N: DI?M X?A, H? TR?NG L? Thu & Thiên Kim *DISC 2 2. K?ch: CHÚ T? C?U Quang Minh, H?ng ?ào, Di?m Liên, Y Ph?ng, Lê Anh Quân & Johnathan 4. MEDLEY V? THÀNH AN: BÀI KHÔNG TÊN S? 3, BÀI KHÔNG TÊN CU?I CÙNG Qu?c Khanh & H? Hoàng Y?n 6. LÁ XANH MÙA HÈ Mai Thanh S?n & Lê Anh Quân 8. V?NG L?Y CU? CHÚNG TA Nguyên Khang & Di?m LiênNh?c & L?i: Lê Uyên Ph??ng 10. MEDLEY PH??NG HOÀNG: YÊU EM, TÔI MU?N, HÃY NG??C M?T NHÌN ??I, YÊU ??I YÊU NG??I, HUY?N THO?I NG??I CON GÁI Nguyên Khang, Qu?c Khanh, ?oàn Phi, Mai Thanh S?n 12. MEDLEY NAM L?C: NG??I DI T?N BU?N, SÀIGÒN ?I,V?NH BI?T Anh Khoa & Y Ph??ng 14. MEDLEY:L?I KINH ?ÊM, M?T CHÚT QUÀ CHO QUÊ H??NG Lâm Thúy Vân & Vi?t Dz?ng Nh?c & L?i: Vi?t Dz?ng 16. MEDLEY: TELL ME, I WILL DREAM OF YOU & THE CHASE Cardin & T
S65E04 55 n?m nhìn l?i - Timeless memory 08/10/2010 ASIA 65: 55 N?m Nhìn L?i : Timeless Memories *DISC 1 1. MEDLEY ?OÀN CHU?N - T? LINH Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung +CHUY?N ?Ò V? TUY?N Hoàng OanhNh?c & L?i: Lam Ph??ng 3. R??C TÌNH V? V?I QUÊ H??NG S?n Ca & Ng?c Huy?nNh?c & L?i: Hoàng Thi Th? 5. MEDLEY TRÚC PH??NG: M?A N?A ?ÊM, TÀU ?ÊM N?M C?, N?A ?ÊM NGOÀI PH? Thanh Thúy 7. ?ÊM ?Ô TH? Ánh Minh & Mai L? Huy?nNh?c & L?i: Y Vân 9. AI NÓI V?I EM Ng?c Minh & Tâm ?oan Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 11. MEDLEY :TR? L?I EM YÊU Thanh Lan & V? KhanhNh?c & L?i: Ph?m Duy +EM HI?N NH? MA SOEUR Th?: Nguy?n T?t Nhiên, Nh?c: Ph?m Duy 13. TÌNH ANH LÍNH CHI?N M? Huy?n, T??ng Nguyên & T??ng Khuê Nh?c & L?i: Lam Ph??ng 15. KIM Thùy H??ng & ?oàn PhiNh?c & L?i: Y Vân 17. MEDLEY: ?ÊM BU?N T?NH L?, ?an Nguyên & B?ng Tâm Nh?c & L?i: Tú Nhi, B?ng Giang +NH?NG ??I HOA SIMNh?c: Dz?ng Chinh, Th?: H?u Loan 19. TR?NG S?N C??C H? Vy, Nini, Vina Nh?c & L?i: V?n Ph?ng, V?n Khôi 21. GI?T BU?N KHÔNG TÊN Ph??ng H?ng Qu?, Giang T?Nh?c & L?i: Lê Minh B?ng 23. MEDLEY: HAI MÙA M?A Y Ph?ng & ??ng Th? LuânNh?c & L?i: Anh B?ng +M?T MAI GIÃ T? V? KHÍ Nh?c & L?i: Nh?t Ngân 25. MEDLEY TR?NH CÔNG S?N: DI?M X?A, H? TR?NG L? Thu & Thiên Kim *DISC 2 2. K?ch: CHÚ T? C?U Quang Minh, H?ng ?ào, Di?m Liên, Y Ph?ng, Lê Anh Quân & Johnathan 4. MEDLEY V? THÀNH AN: BÀI KHÔNG TÊN S? 3, BÀI KHÔNG TÊN CU?I CÙNG Qu?c Khanh & H? Hoàng Y?n 6. LÁ XANH MÙA HÈ Mai Thanh S?n & Lê Anh Quân 8. V?NG L?Y CU? CHÚNG TA Nguyên Khang & Di?m LiênNh?c & L?i: Lê Uyên Ph??ng 10. MEDLEY PH??NG HOÀNG: YÊU EM, TÔI MU?N, HÃY NG??C M?T NHÌN ??I, YÊU ??I YÊU NG??I, HUY?N THO?I NG??I CON GÁI Nguyên Khang, Qu?c Khanh, ?oàn Phi, Mai Thanh S?n 12. MEDLEY NAM L?C: NG??I DI T?N BU?N, SÀIGÒN ?I,V?NH BI?T Anh Khoa & Y Ph??ng 14. MEDLEY:L?I KINH ?ÊM, M?T CHÚT QUÀ CHO QUÊ H??NG Lâm Thúy Vân & Vi?t Dz?ng Nh?c & L?i: Vi?t Dz?ng 16. MEDLEY: TELL ME, I WILL DREAM OF YOU & THE CHASE Cardin & T
S66E01 Lá th? t? chi?n tr??ng 2: Cánh hoa th?i lo?n 08/10/2010 ASIA 66: Cánh Hoa Th?i Lo?n (Lá th? t? chi?n tr??ng 2) 1. Áo anh s?t ch? ???ng tà - Qu?c Khanh 2. L?i v? ??t m? - ??ng Th? Luân ** 3. Cánh hoa th?i lo?n - B?ng Tâm 4. Thu? ?y có em - ?an Nguyên 5. Cái trâm em cài - Cardin & Thùy H??ng 6. Nh?ng ?óm m?t h?a châu - Hoàng Oanh & Trung Ch?nh 7. Bão tình - H? Hoàng Y?n 8. Ti?ng ca u hoài - Thanh Thuý 9. K? v?t cho em - Thanh Lan & V? Khanh 10. Lính dù lên ?i?m - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Nh?p c?u tri âm - Tu?n V? & M? Huy?n 12. Vi?t Nam ?i, ngày vui ?ã ??n - S?n Ca 13. Loài hoa không v? - Tâm ?oan 14. L? ?á - Nguyên Khang & Di?m Liên 15. Kich - Quang Minh, H?ng ?ào, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, Lê Anh Quân. 16. M?a ?êm t?nh nh? - T??ng Nguyên & T??ng Khuê 17. Hát cho m?t ng??i n?m xu?ng - Thiên Kim 18. Bi?t ??n bao gi? - Tân c?: Ng?c Huy?n 19. Thu? ban ??u - Phillip Huy 20. Lá th? tr?n th? - Giang T? & ?an Nguyên & Ng?c Minh 21. Em có còn yêu anh? - Lâm Nh?t Ti?n & Nguy?n H?ng Nhung 22. Bài Tình Ca cho em - Lâm Thúy Vân 23. Ti?ng v?ng - Lê Anh Quân 24. Heal the world - Trish & Mai Thanh S?n 25. Ng??i V? - Y Ph??ng và toàn b? ca s?.
S66E02 Lá th? t? chi?n tr??ng 2: Cánh hoa th?i lo?n 08/10/2010 ASIA 66: Cánh Hoa Th?i Lo?n (Lá th? t? chi?n tr??ng 2) 1. Áo anh s?t ch? ???ng tà - Qu?c Khanh 2. L?i v? ??t m? - ??ng Th? Luân ** 3. Cánh hoa th?i lo?n - B?ng Tâm 4. Thu? ?y có em - ?an Nguyên 5. Cái trâm em cài - Cardin & Thùy H??ng 6. Nh?ng ?óm m?t h?a châu - Hoàng Oanh & Trung Ch?nh 7. Bão tình - H? Hoàng Y?n 8. Ti?ng ca u hoài - Thanh Thuý 9. K? v?t cho em - Thanh Lan & V? Khanh 10. Lính dù lên ?i?m - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Nh?p c?u tri âm - Tu?n V? & M? Huy?n 12. Vi?t Nam ?i, ngày vui ?ã ??n - S?n Ca 13. Loài hoa không v? - Tâm ?oan 14. L? ?á - Nguyên Khang & Di?m Liên 15. Kich - Quang Minh, H?ng ?ào, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, Lê Anh Quân. 16. M?a ?êm t?nh nh? - T??ng Nguyên & T??ng Khuê 17. Hát cho m?t ng??i n?m xu?ng - Thiên Kim 18. Bi?t ??n bao gi? - Tân c?: Ng?c Huy?n 19. Thu? ban ??u - Phillip Huy 20. Lá th? tr?n th? - Giang T? & ?an Nguyên & Ng?c Minh 21. Em có còn yêu anh? - Lâm Nh?t Ti?n & Nguy?n H?ng Nhung 22. Bài Tình Ca cho em - Lâm Thúy Vân 23. Ti?ng v?ng - Lê Anh Quân 24. Heal the world - Trish & Mai Thanh S?n 25. Ng??i V? - Y Ph??ng và toàn b? ca s?.
S66E03 Lá th? t? chi?n tr??ng 2: Cánh hoa th?i lo?n 08/10/2010 ASIA 66: Cánh Hoa Th?i Lo?n (Lá th? t? chi?n tr??ng 2) 1. Áo anh s?t ch? ???ng tà - Qu?c Khanh 2. L?i v? ??t m? - ??ng Th? Luân ** 3. Cánh hoa th?i lo?n - B?ng Tâm 4. Thu? ?y có em - ?an Nguyên 5. Cái trâm em cài - Cardin & Thùy H??ng 6. Nh?ng ?óm m?t h?a châu - Hoàng Oanh & Trung Ch?nh 7. Bão tình - H? Hoàng Y?n 8. Ti?ng ca u hoài - Thanh Thuý 9. K? v?t cho em - Thanh Lan & V? Khanh 10. Lính dù lên ?i?m - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Nh?p c?u tri âm - Tu?n V? & M? Huy?n 12. Vi?t Nam ?i, ngày vui ?ã ??n - S?n Ca 13. Loài hoa không v? - Tâm ?oan 14. L? ?á - Nguyên Khang & Di?m Liên 15. Kich - Quang Minh, H?ng ?ào, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, Lê Anh Quân. 16. M?a ?êm t?nh nh? - T??ng Nguyên & T??ng Khuê 17. Hát cho m?t ng??i n?m xu?ng - Thiên Kim 18. Bi?t ??n bao gi? - Tân c?: Ng?c Huy?n 19. Thu? ban ??u - Phillip Huy 20. Lá th? tr?n th? - Giang T? & ?an Nguyên & Ng?c Minh 21. Em có còn yêu anh? - Lâm Nh?t Ti?n & Nguy?n H?ng Nhung 22. Bài Tình Ca cho em - Lâm Thúy Vân 23. Ti?ng v?ng - Lê Anh Quân 24. Heal the world - Trish & Mai Thanh S?n 25. Ng??i V? - Y Ph??ng và toàn b? ca s?.
S66E04 Lá th? t? chi?n tr??ng 2: Cánh hoa th?i lo?n 08/10/2010 ASIA 66: Cánh Hoa Th?i Lo?n (Lá th? t? chi?n tr??ng 2) 1. Áo anh s?t ch? ???ng tà - Qu?c Khanh 2. L?i v? ??t m? - ??ng Th? Luân ** 3. Cánh hoa th?i lo?n - B?ng Tâm 4. Thu? ?y có em - ?an Nguyên 5. Cái trâm em cài - Cardin & Thùy H??ng 6. Nh?ng ?óm m?t h?a châu - Hoàng Oanh & Trung Ch?nh 7. Bão tình - H? Hoàng Y?n 8. Ti?ng ca u hoài - Thanh Thuý 9. K? v?t cho em - Thanh Lan & V? Khanh 10. Lính dù lên ?i?m - Ánh Minh & ?oàn Phi 11. Nh?p c?u tri âm - Tu?n V? & M? Huy?n 12. Vi?t Nam ?i, ngày vui ?ã ??n - S?n Ca 13. Loài hoa không v? - Tâm ?oan 14. L? ?á - Nguyên Khang & Di?m Liên 15. Kich - Quang Minh, H?ng ?ào, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, Lê Anh Quân. 16. M?a ?êm t?nh nh? - T??ng Nguyên & T??ng Khuê 17. Hát cho m?t ng??i n?m xu?ng - Thiên Kim 18. Bi?t ??n bao gi? - Tân c?: Ng?c Huy?n 19. Thu? ban ??u - Phillip Huy 20. Lá th? tr?n th? - Giang T? & ?an Nguyên & Ng?c Minh 21. Em có còn yêu anh? - Lâm Nh?t Ti?n & Nguy?n H?ng Nhung 22. Bài Tình Ca cho em - Lâm Thúy Vân 23. Ti?ng v?ng - Lê Anh Quân 24. Heal the world - Trish & Mai Thanh S?n 25. Ng??i V? - Y Ph??ng và toàn b? ca s?.
S69E01 Tác gi? & tác ph?m 4: Liên khúc tuy?t v?i - Tình ca muôn thu? 08/10/2012 ASIA 69: Tác Gi? Tác Ph?m - Liên Khúc Tuy?t V?i - Tình Ca Muôn Thu? 1. Medley: Chi?u m?a - M? Huy?n, Cát Linh, Nh?t Lâm 2. Riêng m?t góc tr?i - H? Hoàng Y?n, Lê Anh Quân 3. Medley: Nh? nhau hoài, Ng??i ?i ngoài ph? - Hoàng Oanh 4. Medley: N??c m?t mùa thu, Mùa thu ch?t - L? Thu, Nguyen Hoang Anh Thu 5. Medley: Tình Yêu - N?u m?t ngày - Kristine Sa, H?ng Di?m & Pham tu?n Ng?c 6. Nó - ?an Nguyên, Hu?nh Phi Ti?n 7. Gia Tài c?a nó, sáng tác m?i c?a Anh B?ng - ??ng Th? Luân, B?ng Tâm 8. Medley: Qua C?n Mê, M?t Mai Gi? t? v? khí - Hà Thanh Xuân, Hu?nh Phi Ti?n 9. Hu? ?i, sáng tác m?i c?a Nh?t Ngân - T??ng Khuê, Tâm ?oan 10. Medley: Tình Yêu - V? ?i?u Tình N?ng - Thu? H??ng, Lindsey Do Tien Dung, Cardin 11. Medley: Vi?t Khang: VN tôi ?âu - ?an Nguyên & Anh là Ai? - Lê Qu?c Tu?n. Sau ?ó có thêm 7 ca s? c?a ASIA b??c ra cùng hát h?p ca 12. Medley: R?i mai tôi ??a em , Cô ??n - Y Ph??ng, ?oàn Phi 13. V?t th??ng ?ôi lòng (sáng tác m?i c?a Trúc H?) - Lâm Nh?t Ti?n 14. Còn nh? không em (sáng tác m?i c?a Trúc H?) - Qu?c Khanh, Thiên Kim 15. Tân c? giao duyên: Còn th??ng rau ??ng m?c sau hè - Ng?c Huy?n, T??ng Nguyên 16. Medley: Em v? nào có hay; ?o?n khúc cu?i cho em - Nguyên Khang, Lâm Thuý Vân 17. Medley: Ng??i v? t? lòng ??t, n?i ?y bình yên, Tr?ng v?ng - Thu? Tiên, Di?m Liên, Phillip Huy 18. Medley: ?êm tâm s?, hai l?i m?ng - Thanh Thuý 19. Medley: M?a r?i (?ã xa r?i) và nghi?t ngã - sáng tác m?i c?a MTS - Mai Thanh S?n, Luu ??c Long 20.Medley: Quê h??ng b? l?i, Chi?u Tây ?ô - Ng?c ?an Thanh, Tu?n V?, Ph??ng H?ng Qu? 21. Nhân Danh Vi?t Nam - sáng tác Trúc H? - H?p Ca ASIA
S69E02 Tác gi? & tác ph?m 4: Liên khúc tuy?t v?i - Tình ca muôn thu? 08/10/2012 ASIA 69: Tác Gi? Tác Ph?m - Liên Khúc Tuy?t V?i - Tình Ca Muôn Thu? 1. Medley: Chi?u m?a - M? Huy?n, Cát Linh, Nh?t Lâm 2. Riêng m?t góc tr?i - H? Hoàng Y?n, Lê Anh Quân 3. Medley: Nh? nhau hoài, Ng??i ?i ngoài ph? - Hoàng Oanh 4. Medley: N??c m?t mùa thu, Mùa thu ch?t - L? Thu, Nguyen Hoang Anh Thu 5. Medley: Tình Yêu - N?u m?t ngày - Kristine Sa, H?ng Di?m & Pham tu?n Ng?c 6. Nó - ?an Nguyên, Hu?nh Phi Ti?n 7. Gia Tài c?a nó, sáng tác m?i c?a Anh B?ng - ??ng Th? Luân, B?ng Tâm 8. Medley: Qua C?n Mê, M?t Mai Gi? t? v? khí - Hà Thanh Xuân, Hu?nh Phi Ti?n 9. Hu? ?i, sáng tác m?i c?a Nh?t Ngân - T??ng Khuê, Tâm ?oan 10. Medley: Tình Yêu - V? ?i?u Tình N?ng - Thu? H??ng, Lindsey Do Tien Dung, Cardin 11. Medley: Vi?t Khang: VN tôi ?âu - ?an Nguyên & Anh là Ai? - Lê Qu?c Tu?n. Sau ?ó có thêm 7 ca s? c?a ASIA b??c ra cùng hát h?p ca 12. Medley: R?i mai tôi ??a em , Cô ??n - Y Ph??ng, ?oàn Phi 13. V?t th??ng ?ôi lòng (sáng tác m?i c?a Trúc H?) - Lâm Nh?t Ti?n 14. Còn nh? không em (sáng tác m?i c?a Trúc H?) - Qu?c Khanh, Thiên Kim 15. Tân c? giao duyên: Còn th??ng rau ??ng m?c sau hè - Ng?c Huy?n, T??ng Nguyên 16. Medley: Em v? nào có hay; ?o?n khúc cu?i cho em - Nguyên Khang, Lâm Thuý Vân 17. Medley: Ng??i v? t? lòng ??t, n?i ?y bình yên, Tr?ng v?ng - Thu? Tiên, Di?m Liên, Phillip Huy 18. Medley: ?êm tâm s?, hai l?i m?ng - Thanh Thuý 19. Medley: M?a r?i (?ã xa r?i) và nghi?t ngã - sáng tác m?i c?a MTS - Mai Thanh S?n, Luu ??c Long 20.Medley: Quê h??ng b? l?i, Chi?u Tây ?ô - Ng?c ?an Thanh, Tu?n V?, Ph??ng H?ng Qu? 21. Nhân Danh Vi?t Nam - sáng tác Trúc H? - H?p Ca ASIA
S70E01 Vietnam Quê h??ng yêu d?u 08/10/2012 ASIA 70: Vi?t Nam, Quê H??ng Yêu D?u - Vietnam My Beloved Country Disc 1 01. ???ng v? Quê H??ng & Th??ng hoài ngàn n?m - ?an Nguyên & B?ng Tâm 02. Khúc Ca ngày mùa - Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? 03. Quán n?a khuya - Thanh Thuý 04. Nh?ng ngày th? m?ng & M?t bi?c - Lâm Thúy Vân & Mai Thanh S?n, 05.Tát n??c ??u ?ình - M? Huy?n, Nh?t Lâm 06. Làng Tôi & Quy Nh?n ?ôi m?t ngày x?a - Thiên Kim & Qu?c Khanh 07. M?t l? cho ng??i & Tình L? - Lê Anh Quân & H? Hoàng Y?n 08. Loan M?t Nhung & V?t thù trên l?ng ng?a hoang - Th?y Tiên & L?u ??c Long 09. Ai nh? ch?ng ai - Hoàng Oanh Disc 2 10. Hài K?ch : "B?n ??i ?ò quen" ph?ng theo truy?n "?ò D?c" c?a Bình Nguyên L?c Quang Minh, H?ng ?ào, M? Huy?n, Hà Thanh Xuân, Tâm ?oan. 11. ?ôi dòng & Bên kia b? ??i d??ng - Hoàng Anh Th? & Lâm Nh?t Ti?n, 12. Tr?ng C?m - Lindsey ?? Tiên Dung & ?oàn Phi 13. Nh? v? Sài gòn (Tác Gi? Lê Ng?c Linh ) & H??ng v? Hà N?i - Y Ph??ng & Nguy?n H?ng Nhung 14. H?p m?t l?n cu?i & Hu? nh? O - Hà Thanh Xuân, Hu?nh Phi Ti?n & Tâm ?oan, ??ng Th? Luân 15. Nh? M? - ?oàn Phi, Qu?c Khanh, ?an Nguyên, Cardin, Mai Thanh S?n, Nguyên Khang 16. M?t tr?i ?en - Cardin, Thùy H??ng 17. Th??ng v? C? ?ô - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 18. Hoa cài mái tóc - Ph?m Tu?n Ng?c, Cát Lynh 19. H?i Trùng D??ng - Di?m Liên, Nguyên Khang, Ca ?oàn ??c M? La Vang & H?p Ca Asia
S70E02 Vietnam Quê h??ng yêu d?u 08/10/2012 ASIA 70: Vi?t Nam, Quê H??ng Yêu D?u - Vietnam My Beloved Country Disc 1 01. ???ng v? Quê H??ng & Th??ng hoài ngàn n?m - ?an Nguyên & B?ng Tâm 02. Khúc Ca ngày mùa - Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? 03. Quán n?a khuya - Thanh Thuý 04. Nh?ng ngày th? m?ng & M?t bi?c - Lâm Thúy Vân & Mai Thanh S?n, 05.Tát n??c ??u ?ình - M? Huy?n, Nh?t Lâm 06. Làng Tôi & Quy Nh?n ?ôi m?t ngày x?a - Thiên Kim & Qu?c Khanh 07. M?t l? cho ng??i & Tình L? - Lê Anh Quân & H? Hoàng Y?n 08. Loan M?t Nhung & V?t thù trên l?ng ng?a hoang - Th?y Tiên & L?u ??c Long 09. Ai nh? ch?ng ai - Hoàng Oanh Disc 2 10. Hài K?ch : "B?n ??i ?ò quen" ph?ng theo truy?n "?ò D?c" c?a Bình Nguyên L?c Quang Minh, H?ng ?ào, M? Huy?n, Hà Thanh Xuân, Tâm ?oan. 11. ?ôi dòng & Bên kia b? ??i d??ng - Hoàng Anh Th? & Lâm Nh?t Ti?n, 12. Tr?ng C?m - Lindsey ?? Tiên Dung & ?oàn Phi 13. Nh? v? Sài gòn (Tác Gi? Lê Ng?c Linh ) & H??ng v? Hà N?i - Y Ph??ng & Nguy?n H?ng Nhung 14. H?p m?t l?n cu?i & Hu? nh? O - Hà Thanh Xuân, Hu?nh Phi Ti?n & Tâm ?oan, ??ng Th? Luân 15. Nh? M? - ?oàn Phi, Qu?c Khanh, ?an Nguyên, Cardin, Mai Thanh S?n, Nguyên Khang 16. M?t tr?i ?en - Cardin, Thùy H??ng 17. Th??ng v? C? ?ô - T??ng Nguyên, T??ng Khuê 18. Hoa cài mái tóc - Ph?m Tu?n Ng?c, Cát Lynh 19. H?i Trùng D??ng - Di?m Liên, Nguyên Khang, Ca ?oàn ??c M? La Vang & H?p Ca Asia
S71E01 32 Nam Ky Niem (DVD 1) 08/10/2012 1. Medley: Sài Gòn, Có Nh?ng Ng??i Anh, Anh Không Ch?t ?âu Em, Mùa Hè R?c R? – H?p Ca Asia 2. Medley: Chuy?n Hoa Sim, H?i Chuông Xóm ??o – B?ng Tâm, M?nh ?ình 3. Medley: Hoang V?ng, N?i Nh? D?u Êm – Ph?m Tu?n Ng?c, L?u ??c Long 4. Medley: Xin Hãy R?i Xa, Tôi Không Còn Yêu Em – H? Hoàng Y?n, Lê Qu?c Tu?n 5. Medley: Don’t Know Why, Day Dream – Qu?nh Trang, Ng?c Anh Vi 6. Cánh Ph??ng H?ng Th?? X?a – ??ng Th? Luân 7. Tr? Em Cay ??ng M?ng Vàng – M? Huy?n, Nh?t Lâm 8. Medley: Cõi Nh?, Bu?n – Ng?c Huy?n, Tâm ?oan 9. Medley: Chán Anh Ghê, L?n ??u Nói D?i, Yêu H?t Con Tim – Hà Thanh Xuân, Di?p Thanh Thanh, Thanh Trúc, Kristine Sa 10. Medley: T? Lúc Em ?i, G?p Nhau Làm Chi – Hu?nh Phi Ti?n, Tu?n V?, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 11. Medley: Sa M?c Tình Yêu, ??i ?á Vàng – Thiên Kim, Y Ph??ng 12. Medley: Asia 4 – Thùy H??ng, Spencer, Evan 13. Medley: K? Di?u, Trái Tim Ngoan, Mai Tôi ?i – Gia Huy, Nguyên Khang, Hoàng Anh Th? 14. Medley: Trái Tim Sõi ?á, Tình H?n, Men Tình N?ng – Lindsey ?? Tiên Dung, H? Ng?c Nh?, ??ng Minh Thông, Th?y Tiên 15. Medley: Ng??i M? Bán Nón, Ti?ng V?ng – Thanh Tuy?n, Hoàng Oanh 16. Medley Nh?c Pháp: Maman, La Vie, C’est Une Histoire D’amoure, Elle – Thanh Lan, S? ?an, V? Tu?n ??c 17. Tim V? – ?an Nguyên 18. Medley: Câu Kinh Tình Yêu, Tình Yêu Và Trái ??ng – Cardin, ?oàn Phi 19. Medley: Thà R?ng Anh Nói, ??n Bên Nhau (once Again) – H?ng Di?m, Lê Anh Quân, Cát Lynh 20. Medley: Dòng Sông K? Ni?m, Em ?ã Quên M?t Giòng Sông – Lâm Thúy Vân, Lâm Nh?t Ti?n 21. Tri?u Con Tim – Mai Thanh S?n, Trúc H?, Qu?c Khanh, Nguyên Khang, ?an Nguyên, Lâm Nh?t Ti?n, Lâm Thúy Vân, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, & Ca ?oàn Ngàn Kh?i 22. B?n Thân – Trúc H?, Qu?c Khanh, Mai Thanh S?n 23. M?t ??i Áo M? Áo Em – Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung, Di?m Liên, H?p Ca Asia, & Ca ?oàn Ngàn Kh?i
S71E02 32 Nam Ky Niem (DVD 2) 08/10/2012 1. Medley: Sài Gòn, Có Nh?ng Ng??i Anh, Anh Không Ch?t ?âu Em, Mùa Hè R?c R? – H?p Ca Asia 2. Medley: Chuy?n Hoa Sim, H?i Chuông Xóm ??o – B?ng Tâm, M?nh ?ình 3. Medley: Hoang V?ng, N?i Nh? D?u Êm – Ph?m Tu?n Ng?c, L?u ??c Long 4. Medley: Xin Hãy R?i Xa, Tôi Không Còn Yêu Em – H? Hoàng Y?n, Lê Qu?c Tu?n 5. Medley: Don’t Know Why, Day Dream – Qu?nh Trang, Ng?c Anh Vi 6. Cánh Ph??ng H?ng Th?? X?a – ??ng Th? Luân 7. Tr? Em Cay ??ng M?ng Vàng – M? Huy?n, Nh?t Lâm 8. Medley: Cõi Nh?, Bu?n – Ng?c Huy?n, Tâm ?oan 9. Medley: Chán Anh Ghê, L?n ??u Nói D?i, Yêu H?t Con Tim – Hà Thanh Xuân, Di?p Thanh Thanh, Thanh Trúc, Kristine Sa 10. Medley: T? Lúc Em ?i, G?p Nhau Làm Chi – Hu?nh Phi Ti?n, Tu?n V?, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 11. Medley: Sa M?c Tình Yêu, ??i ?á Vàng – Thiên Kim, Y Ph??ng 12. Medley: Asia 4 – Thùy H??ng, Spencer, Evan 13. Medley: K? Di?u, Trái Tim Ngoan, Mai Tôi ?i – Gia Huy, Nguyên Khang, Hoàng Anh Th? 14. Medley: Trái Tim Sõi ?á, Tình H?n, Men Tình N?ng – Lindsey ?? Tiên Dung, H? Ng?c Nh?, ??ng Minh Thông, Th?y Tiên 15. Medley: Ng??i M? Bán Nón, Ti?ng V?ng – Thanh Tuy?n, Hoàng Oanh 16. Medley Nh?c Pháp: Maman, La Vie, C’est Une Histoire D’amoure, Elle – Thanh Lan, S? ?an, V? Tu?n ??c 17. Tim V? – ?an Nguyên 18. Medley: Câu Kinh Tình Yêu, Tình Yêu Và Trái ??ng – Cardin, ?oàn Phi 19. Medley: Thà R?ng Anh Nói, ??n Bên Nhau (once Again) – H?ng Di?m, Lê Anh Quân, Cát Lynh 20. Medley: Dòng Sông K? Ni?m, Em ?ã Quên M?t Giòng Sông – Lâm Thúy Vân, Lâm Nh?t Ti?n 21. Tri?u Con Tim – Mai Thanh S?n, Trúc H?, Qu?c Khanh, Nguyên Khang, ?an Nguyên, Lâm Nh?t Ti?n, Lâm Thúy Vân, Nguy?n H?ng Nhung, Y Ph??ng, & Ca ?oàn Ngàn Kh?i 22. B?n Thân – Trúc H?, Qu?c Khanh, Mai Thanh S?n 23. M?t ??i Áo M? Áo Em – Lâm Nh?t Ti?n, Nguy?n H?ng Nhung, Di?m Liên, H?p Ca Asia, & Ca ?oàn Ngàn Kh?i
S72E01 Dong Nhac Y Van (DVD 1) 08/10/2013 1. Medley: ?êm Huy?n Di?u, Ng??i Yêu Lý T??ng - Thùy H??ng, Ng?c Anh Vi 2. ?êm Giã T? - Thanh Thúy 3. Thúy ?ã ?i R?i - ?an Nguyên 4. Duyên Tình - Qu?c Khanh, Hà Thanh Xuân 5. ??ng L?a D?i Nhau - Lâm Thúy Vân 6. Khi Em Nhìn Anh - M? Huy?n, Philip Huy 7. Thiên Th?n M? ?? - Ph?m Tu?n Ng?c 8. Thôi - Y Ph??ng, Nguyên Khang 9. M?t Ngày Không Có Anh - H?ng Di?m, Lê Qu?c Tu?n 10. Nh?t N?ng - Hoàng Th?c Linh 11. ?n Cha - Hoàng Oanh 12. Xa V?ng - Thiên Kim 13. Medley: Anh ?âu Em ?ó, Tình Yêu Th?y Th? - ?oàn Phi 14. Ng?n Cách - Lâm Nh?t Ti?n 15. Bu?n - H? Hoàng Y?n 16. C?i L??ng: Trích ?o?n T?m Lòng C?a Bi?n - Ph??ng Liên, Ng?c Huy?n 17. Lòng M? - Thanh Thanh, Lê Anh Quân 18. Ngo?i Ô ?èn Vàng - Hu?nh Phi Ti?n 19. Non N??c Chung Tình - ??ng Th? Luân 20. Tình Chàng Ý Thi?p - B?ng Tâm 21. ?o ?nh - Hoàng Anh Th?, Mai Thanh S?n 22. ??i L? Hoàng Hôn - V??ng Dzung 23. Chuy?n Tàu Ti?n Bi?t - T??ng Nguyên, Thùy D??ng 24. Medley: 20-40, 60 N?m Cu?c ??i - Qu?c Khanh, Ng?c Anh Vi 25. Ph?n Má H?ng - Tu?n V?, Ph??ng H?ng Qu? 26. Medley: Tình Lính, Th??ng Anh, Nh?ng B??c Chân Âm Th?m - Cát Lynh, Lindsey ?? Tiên Dung, Qu?nh Trang, Cardin
S72E02 Dong Nhac Y Van (DVD 2) 08/10/2013 1. Medley: ?êm Huy?n Di?u, Ng??i Yêu Lý T??ng - Thùy H??ng, Ng?c Anh Vi 2. ?êm Giã T? - Thanh Thúy 3. Thúy ?ã ?i R?i - ?an Nguyên 4. Duyên Tình - Qu?c Khanh, Hà Thanh Xuân 5. ??ng L?a D?i Nhau - Lâm Thúy Vân 6. Khi Em Nhìn Anh - M? Huy?n, Philip Huy 7. Thiên Th?n M? ?? - Ph?m Tu?n Ng?c 8. Thôi - Y Ph??ng, Nguyên Khang 9. M?t Ngày Không Có Anh - H?ng Di?m, Lê Qu?c Tu?n 10. Nh?t N?ng - Hoàng Th?c Linh 11. ?n Cha - Hoàng Oanh 12. Xa V?ng - Thiên Kim 13. Medley: Anh ?âu Em ?ó, Tình Yêu Th?y Th? - ?oàn Phi 14. Ng?n Cách - Lâm Nh?t Ti?n 15. Bu?n - H? Hoàng Y?n 16. C?i L??ng: Trích ?o?n T?m Lòng C?a Bi?n - Ph??ng Liên, Ng?c Huy?n 17. Lòng M? - Thanh Thanh, Lê Anh Quân 18. Ngo?i Ô ?èn Vàng - Hu?nh Phi Ti?n 19. Non N??c Chung Tình - ??ng Th? Luân 20. Tình Chàng Ý Thi?p - B?ng Tâm 21. ?o ?nh - Hoàng Anh Th?, Mai Thanh S?n 22. ??i L? Hoàng Hôn - V??ng Dzung 23. Chuy?n Tàu Ti?n Bi?t - T??ng Nguyên, Thùy D??ng 24. Medley: 20-40, 60 N?m Cu?c ??i - Qu?c Khanh, Ng?c Anh Vi 25. Ph?n Má H?ng - Tu?n V?, Ph??ng H?ng Qu? 26. Medley: Tình Lính, Th??ng Anh, Nh?ng B??c Chân Âm Th?m - Cát Lynh, Lindsey ?? Tiên Dung, Qu?nh Trang, Cardin
S73E01 Mua He Ruc Ro (DVD 1) 08/10/2013 1/ Mùa Hè Tình Yêu Ng?c Anh Vi & Ph?m Tu?n Ng?c 2/ Medley Thanh S?n 1)Nh?t Ký ??i Tôi, 2)Th??ng Ca Mùa H? Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? , M? Huy?n 3/ Thuy?n Vi?n X? Hoàng Anh Th? & V??ng Dzung 4/ Hình ?nh Ng??i Em Không ??i Hà Thanh Xuân 5/ Bu?n ?i Ta Xin Chào Mi Lê Anh Quân 6/ Bi?n Nh? Thiên Kim 7/ Nh? Ng??i Yêu Dan Nguyen & Hoàng Th?c Linh 8/ Yêu Nhau Trên Bi?n ?oàn Phi 9/ Ti?ng Ca ?ó V? ?âu Minh Hi?u 10/ Dù Tình Yêu ?ã M?t H? Hoàng Y?n 11/ Có Nh? ?êm Nào Di?m Liên 12/ A. C?n nhà màu tím ??ng Th? Luân & B?ng Tâm B. C?n nhà d? vãng T??ng Nguyên & Thu? D??ng 13/ H?nh Phúc Bên Ng??i Mai Thanh S?n 14/ G?i Ng??i Yêu D?u Y Ph??ng 15/ Medley Hey Hello Sy Dan & Phillip & Qu?c Khanh K?CH: Kén Dâu Trang Thanh Lan & Lê Hu?nh & Lê Anh Quân & Cát Lynh 16/ Gi? Anh Ra ?i Nguy?n H?ng Nhung 17/ Tình Ca Quê H??ng Hoàng Oanh, Trung Ch?nh 18/ Nh? ?êm m?a Sài Gòn Lâm Nh?t Ti?n 19/ ?èn Khuya Thanh Thuý 20/ Chuy?n ?êm m?a Trúc Mai 21/ Medley CC Catch A. I can lose my heart tonight Cardin B. Are you man enough Thu? H??ng 22/ D?u tình s?u Lâm Thuý Vân 23/ Ng??i nh? c? quên Nguyên Khang 24/ Never lose the light Trish Thu? Trang & Qu?nh Trang 25/ Duyên Quê Ng?c Huy?n & Nh?t Lâm 26/ Medley Ngô Thu? Miên A. Áo l?a Hà ?ông Lê Qu?c Tu?n B. Gi?t n?ng h?ng H?ng Di?m & Lindsey Tiên Dung 27/ Ngày ?y mình yêu nhau Hu?nh Phi Ti?n & Cát Lynh 28/ Living La Vida Loca Qu?c Khanh 29/ N?ng H? Thu? Tiên 30/ Model (closing song) Andy Quách
S73E02 Mua He Ruc Ro (DVD 2) 08/10/2013 1/ Mùa Hè Tình Yêu Ng?c Anh Vi & Ph?m Tu?n Ng?c 2/ Medley Thanh S?n 1)Nh?t Ký ??i Tôi, 2)Th??ng Ca Mùa H? Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? , M? Huy?n 3/ Thuy?n Vi?n X? Hoàng Anh Th? & V??ng Dzung 4/ Hình ?nh Ng??i Em Không ??i Hà Thanh Xuân 5/ Bu?n ?i Ta Xin Chào Mi Lê Anh Quân 6/ Bi?n Nh? Thiên Kim 7/ Nh? Ng??i Yêu Dan Nguyen & Hoàng Th?c Linh 8/ Yêu Nhau Trên Bi?n ?oàn Phi 9/ Ti?ng Ca ?ó V? ?âu Minh Hi?u 10/ Dù Tình Yêu ?ã M?t H? Hoàng Y?n 11/ Có Nh? ?êm Nào Di?m Liên 12/ A. C?n nhà màu tím ??ng Th? Luân & B?ng Tâm B. C?n nhà d? vãng T??ng Nguyên & Thu? D??ng 13/ H?nh Phúc Bên Ng??i Mai Thanh S?n 14/ G?i Ng??i Yêu D?u Y Ph??ng 15/ Medley Hey Hello Sy Dan & Phillip & Qu?c Khanh K?CH: Kén Dâu Trang Thanh Lan & Lê Hu?nh & Lê Anh Quân & Cát Lynh 16/ Gi? Anh Ra ?i Nguy?n H?ng Nhung 17/ Tình Ca Quê H??ng Hoàng Oanh, Trung Ch?nh 18/ Nh? ?êm m?a Sài Gòn Lâm Nh?t Ti?n 19/ ?èn Khuya Thanh Thuý 20/ Chuy?n ?êm m?a Trúc Mai 21/ Medley CC Catch A. I can lose my heart tonight Cardin B. Are you man enough Thu? H??ng 22/ D?u tình s?u Lâm Thuý Vân 23/ Ng??i nh? c? quên Nguyên Khang 24/ Never lose the light Trish Thu? Trang & Qu?nh Trang 25/ Duyên Quê Ng?c Huy?n & Nh?t Lâm 26/ Medley Ngô Thu? Miên A. Áo l?a Hà ?ông Lê Qu?c Tu?n B. Gi?t n?ng h?ng H?ng Di?m & Lindsey Tiên Dung 27/ Ngày ?y mình yêu nhau Hu?nh Phi Ti?n & Cát Lynh 28/ Living La Vida Loca Qu?c Khanh 29/ N?ng H? Thu? Tiên 30/ Model (closing song) Andy Quách
S73E03 Mua He Ruc Ro - Behind the Scenes 08/10/2013 1/ Mùa Hè Tình Yêu Ng?c Anh Vi & Ph?m Tu?n Ng?c 2/ Medley Thanh S?n 1)Nh?t Ký ??i Tôi, 2)Th??ng Ca Mùa H? Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? , M? Huy?n 3/ Thuy?n Vi?n X? Hoàng Anh Th? & V??ng Dzung 4/ Hình ?nh Ng??i Em Không ??i Hà Thanh Xuân 5/ Bu?n ?i Ta Xin Chào Mi Lê Anh Quân 6/ Bi?n Nh? Thiên Kim 7/ Nh? Ng??i Yêu Dan Nguyen & Hoàng Th?c Linh 8/ Yêu Nhau Trên Bi?n ?oàn Phi 9/ Ti?ng Ca ?ó V? ?âu Minh Hi?u 10/ Dù Tình Yêu ?ã M?t H? Hoàng Y?n 11/ Có Nh? ?êm Nào Di?m Liên 12/ A. C?n nhà màu tím ??ng Th? Luân & B?ng Tâm B. C?n nhà d? vãng T??ng Nguyên & Thu? D??ng 13/ H?nh Phúc Bên Ng??i Mai Thanh S?n 14/ G?i Ng??i Yêu D?u Y Ph??ng 15/ Medley Hey Hello Sy Dan & Phillip & Qu?c Khanh K?CH: Kén Dâu Trang Thanh Lan & Lê Hu?nh & Lê Anh Quân & Cát Lynh 16/ Gi? Anh Ra ?i Nguy?n H?ng Nhung 17/ Tình Ca Quê H??ng Hoàng Oanh, Trung Ch?nh 18/ Nh? ?êm m?a Sài Gòn Lâm Nh?t Ti?n 19/ ?èn Khuya Thanh Thuý 20/ Chuy?n ?êm m?a Trúc Mai 21/ Medley CC Catch A. I can lose my heart tonight Cardin B. Are you man enough Thu? H??ng 22/ D?u tình s?u Lâm Thuý Vân 23/ Ng??i nh? c? quên Nguyên Khang 24/ Never lose the light Trish Thu? Trang & Qu?nh Trang 25/ Duyên Quê Ng?c Huy?n & Nh?t Lâm 26/ Medley Ngô Thu? Miên A. Áo l?a Hà ?ông Lê Qu?c Tu?n B. Gi?t n?ng h?ng H?ng Di?m & Lindsey Tiên Dung 27/ Ngày ?y mình yêu nhau Hu?nh Phi Ti?n & Cát Lynh 28/ Living La Vida Loca Qu?c Khanh 29/ N?ng H? Thu? Tiên 30/ Model (closing song) Andy Quách
S00E01 ASIA Tình Yêu Tu?i Tr? 1990 07/10/1990
S00E02 ASIA Ti?ng Hát Nh?t H? - Tình Em Thi?t Tha 1991 07/10/1991
S00E03 ASIA Ti?ng Hát Thiên Trang 1991 07/10/1991
S00E04 ASIA Tình Yêu Tu?i Tr? 2 1991 07/10/1991
S00E05 ASIA Tình Yêu Tu?i Tr? 3 1992 07/10/1992
S00E06 ASIA Viet Model 2008 07/10/2008
S00E07 ASIA ?êm Giáng Sinh 2009 07/10/2009 Giáng Sinh- Ánh Minh, ?oàn Phi, Qu?c Khanh Ngày M?a Tuy?t - Nguy?n H?ng Nhung Hai Mùa Noel - Ng?c Huy?n Bài Tình Ca Mùa ?ông - Nh? Qu?nh Ng??i Tình Mùa ?ông - Ánh Minh Tình Ch?t Theo Mùa ?ông - ?an Nguyên LK Trái Tim Mùa ?ông - Thiên Kim , Qu?c Khanh Bóng Nh? Giáo ???ng - M? Huy?n Mùa ?ông Th??ng Nh? - B?ng Tâm Bài Thánh Ca Bu?n - Ng?c Huy?n Tà Áo ?êm Noel - ??ng Th? Luân Rockin' Around The Chiismas Tree - Trish Last Christmas - Philip Huy The Christmas Song - Nguyên Khang Cho K? Ni?m Mùa ?ông - T??ng Khuê, T??ng Nguyên Summer Kisses Winter Tears - Thùy H??ng, Justin ?êm ?ông - Y Ph??ng Feliz Navidad - ?oàn Phi
S00E08 ASIA ?ón Giao Th?a 2010 08/10/2010 01. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 02. Liên Khúc: ?ón Xuân (Thiên Kim, ?oàn Phi, Qu?c Khanh, Ánh Minh) 03. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 04. Câu Chuy?n ??u Xuân (M? Huy?n) Nh?c & L?i: Hoài An 05. MC: B?o Châu, ?oàn Phi & Thùy H??ng 06. Thiên Duyên Thi?n ??nh (?oàn Phi, Thùy H??ng) Nh?c & L?i: Lê Kim Khánh 07. MC: B?o Châu, H? Hoàng Y?n 08. M?ng Chi?u Xuân (H? Hoàng Y?n) Nh?c & L?i: Ng?c Bích 09. MC: B?o Châu 10. Tôi ?i Tìm L?i M?t Mùa Xuân (Bích Vân) Nh?c & L?i: ?oàn Nguyên 11. MC: Giáng Ng?c, Ng?c Huy?n 12. ?ón Xuân Này Nh? Xuân X?a (Ng?c Huy?n) Nh?c & L?i: Châu K? 13. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 14. Khúc Nh?c M?ng Xuân (Trish Thuy Trang) Nh?c & L?i: Nh?t B?ng 15. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 16. Em ??n Th?m Anh ?êm 30 (Nguyên Khang) Th?: Nguy?n ?ình Toàn, Nh?c: V? Thành An 17. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 18. Gái Xuân (B?ng Tâm) Th?: Nguy?n Bính, Nh?c: T? V? 19. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 20. Xuân Này Con V? M? ? ?âu (??ng Th? Luân) Nh?c & L?i: Nh?t Ngân 21. MC: B?o Châu, Qu?c Khanh, Ánh Minh 22. H?n Anh Gi?n Em (Qu?c Khanh, Ánh Minh) Nh?c & L?i: Tu?n Lê 23. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 24. Hài K?ch: Ngày Giao Th?a (Quang Minh, H?ng ?ào) 25. MC: Giáng Ng?c, Nguy?n H?ng Nhung 26. B?n Xuân (Nguy?n H?ng Nhung) Nh?c & L?i: V?n Cao 27. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 28. ??n V?ng Chi?u Xuân (Philip Huy) Nh?c & L?i: Tr?n Thi?n Thanh 29. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 30. Mùa Xuân Trong ?ôi M?t Em (Ánh Minh) Nh?c & L?i: ??c Huy 31. MC: Giáng Ng?c, Tu?n V? 32. Th? Xuân Ba Vi?t Cho Con (Tu?n V?) 33. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 34. Anh ?ã Th?y Mùa Xuân Ch?a (Y Ph??ng) Nh?c & L?i: Qu?c D?ng 35. MC: Giáng Ng?c, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 36. Xuân Này Con Không V? (T??ng Nguyên, T??ng Khuê) Nh?c & L?i: Tr?nh Lâm Ngân 37. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 38. Th? Xuân H?i Ngo?i (Lâm Nh?t Ti?n) Nh?c & L?i: Tr?m T? Thiêng 39. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c 40. Cám ?n (?an Nguyên) Nh?c & L?i: Ngân Khánh 41. MC: B?o Châu, Giáng Ng?c
S00E09 ASIA Noel, Noel, Noel - Giáng Sinh 2010 08/10/2010 Winter Wonderland - Trish S??ng L?nh Chi?u ?ông - ?an Nguyên Mùa Sao Sáng - M? Huy?n Tuy?t R?i - Lâm Nh?t Ti?n Tình Ng??i Ngo?i ??o - B?ng Tâm V?n Mong Em V? - Qu?c Khanh Màu Xanh Noel - T??ng Nguyên, T??ng Khuê Santa Clause Is Coming To Town - Thùy H??ng Bài Thánh Ca Bu?n - Nguyên Khang Hai Mùa Noel - Tâm ?oan Chi?c Lá Mùa ?ông - Lê Anh Quân Chuy?n Tình Ng??i ?an Áo - Ng?c Huy?n The First Noel - Mai Thanh S?n Mùa ?ông S?p ??n - Nguy?n H?ng Nhung Bóng Nh? Giáo ???ng - ??ng Th? Luân Jingle Bell Rock - ?oàn Phi Xin ??ng Có Mùa ?ông - H? Hoàng Y?n Liên Khúc: Mùa ?ông C?a Anh, Trên ??nh Mùa ?ông - Mai Thanh S?n, ?oàn Phi,Qu?c Khanh L?i Con Xin Chúa - Y Ph??ng M?t Ngày Mùa ?ông - Di?m Liên Mary Did You Know? - Ánh Minh Liên Khúc: Silent Night - All Singers
S00E10 ASIA Golden 1: Anh B?ng - Dòng Nh?c L?u Vong 2011 08/10/2011 Disc 1 1. Ph?i Lên Ti?ng - H?p Ca Asia, Ca ?oàn Ngàn Kh?i 2. Ch?p Nh?n - Di?m Liên 3. ??ng Nói Yêu Tôi - B?ng Tâm 4. Chuy?n Tình Mùa Thu - ?oàn Phi, Thùy H??ng 5. M? ??i - Qu?c Khanh 6. S?u L? Bóng 2 - Y Ph?ng 7. L? M?t Cu?c Tình S? 8 - Mai Thanh S?n 8. Kinh H?nh Phúc - Thiên Kim 9. H?n Ng??i Ki?p Sau - Hà Thanh Xuân, T??ng Khuê 10. M?a Chi?u - Lê Anh Quân 11. Còn Yêu Tr?n ??i - T??ng Nguyên, Thùy D??ng 12. Em Mãi Còn Tình ??u - Ánh Minh Disc 2 1. Nh? Em - Nguyên Khang 2. ?à L?t Xa Nhau - Ng?c Huy?n 3. Tôi V?n Cô ??n - ?an Nguyên 4. N??c M?t Quê H??ng - ??ng Th? Luân 5. K? Chuy?n ?êm Vô Cùng - Lâm Thúy Vân 6. ??ng Nh? Công Chúa - M?nh ?ình, M? Huy?n 7. Có M?t Ngày - Y Ph??ng 8. V? Th?m Ch?n X?a - Tâm ?oan 9. Sao Anh Không ??n - H?~ Hoàng Y?n 10. M?t Anh ?êm Giáng Sinh - Nguy?n H?ng Nhung 11. Bài Ca C?a ?êm - Lâm Nh?t Ti?n 12. C? N??c ??u Tranh - H?p Ca Asia, Ca ?oàn Ngàn Kh?i
S00E11 ASIA Golden 2: Hùng Ca S? Vi?t 2011 01/10/2011 1. H?i ngh? Diên H?ng Nguyên Khang, Y Ph??ng & Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 2. Chi?n s? vô danh Các n? ca s? Asia, và Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 3. Anh v? th? ?ô Y Ph?ng, Lâm Thúy Vân 4. Gót chinh nhân ??ng Th? Luân và các nam ca s? 5. B?ch ??ng Giang Nguy?n H?ng Nhung, Di?m Liên & H?p Ca 6. Xu?t quân Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 7. Th? không ph?n b?i quê h??ng Ph??ng H?ng Qu?, Ph??ng H?ng Ng?c, Vi?t Dz?ng, Ng?c ?an Thanh 8. Con r?ng cháu tiên Y Ph??ng, ?oàn Phi, Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 9. Hòn v?ng phu Thiên Kim, H? Hoàng Y?n, M? Huy?n, Qu?c Khanh và Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 10. Trên ??u súng Qu?c Khanh, ?an Nguyên 11. M?t ngày Vi?t Nam Mai Thanh S?n, Lê Anh Quân, Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 12. L?u vong qu?c Lâm Nh?t Ti?n, Ban H?p X??ng Ngàn Kh?i 13. Vi?t Nam Vi?t Nam H?p Ca 14. Cám ?n anh Tâm ?oan, Ng?c Huy?n, T??ng Nguyên, T??ng Khuê, Ca ?oàn Ngàn Kh?i 15. Bài ca tu?i tr? H?p ca 16. ?áp l?i sông núi H?p Ca 17. Thiên th?n trong bóng t?i Cardin, Thùy H??ng, ?oàn Phi, Nguyên Khang, Qu?c Khanh, Mai Thanh S?n 18. Qu?c ca Vi?t Nam H?p Ca
S00E12 ASIA Noel Mùa Tình Yêu 2011 01/10/2011 1. Frosty The Snowman - ?oàn Phi 2. Bài Thánh Ca Bu?n(Nguyên V?) - H? Hoàng Y?n 3. D? Âm Mùa Giáng Sinh(Ngân Giang) - ??ng Th? Luân 4. Blue Christmas - Kristine Sa 5. Lá Th? Tr?n Th?(Hoài Linh) - ?an Nguyên 6. N?a ?êm Kh?n H?a(Tu?n H?i) - B?ng Tâm 7. M?a Tình Cu?i ?ông(Trúc H?) - Nguy?n H?ng Nhung 8. Last Christmas - Cardin 9. M?t Nhau Mùa ?ông(Anh B?ng) - Y Ph??ng 10. Màu Xanh Noel(Ph??ng Hà) - Hà Thanh Xuân 11. What Child Is This - Mai Thanh S?n 12. Mùa ?ông N?m ?y(Hoài ??c) - Thiên Kim 13. Sleigh Ride - Thùy H??ng 14. ?êm ?ông(Nguy?n V?n Th??ng) - Nguyên Khang 15. Cho K? Ni?m Mùa ?ông(Anh B?ng) - Ng?c Huy?n 16. Trái Tim V? ?âu, ??ng Nh?c ??n Tình Yêu(Trúc H?) - Qu?c Khanh 17. Tình Yêu Giáng Sinh(Hoàng Kim Anh) - ?oàn Phi, Thùy H??ng 18. L?i Con Xin Chúa(Lê Kim Khánh) - Tâm ?oan 19. Bài Ca Hy V?ng(Trúc Giang) - Ph??ng H?ng Qu? 20. Hai Mùa Noel(Nguyên V?) - T??ng Khuê 21. Ôi Mùa ?ông(LV:Vi?t Dz?ng) - Lâm Nh?t Ti?n 22. Hang Belem(H?i Linh) - M? Huy?n 23. M?t Ngày Mùa ?ông(B?o Ch?n) - Lê Anh Quân 24. Happy New Year - Di?m Liên
S00E13 ASIA Xuân Hy V?ng 2012 08/10/2012 1. Xuân ?ã V? - Trish 2. Mùa Xuân ?ó Có Em - ?an Nguyên 3. Gái Xuân - Hà Thanh Xuân 4. Mùa Xuân ??u Tiên - T??ng Khuê 5. Anh Cho Em Mùa Xuân - H? Hoàng Y?n 6. Th? Xuân H?i Ngo?i - ??ng Th? Luân 7. Mùa Xuân Trong ?ôi M?t Em - Lâm Thúy Vân 8. M?ng N?ng Xuân V? - Thiên Kim 9. Nh? M?t Chi?u Xuân - Ng?c Minh 10. Hoa C? Mùa Xuân - ?oàn Phi 11. Ngày ??u M?t N?m - B?ng Tâm 12. Em Còn Nh? Mùa Xuân - Y Ph??ng 13. Thiên Duyên Thi?n ??nh - Qu?c Khanh, Hà Thanh Xuân 14. Khúc Nh?c M?ng Xuân - Ánh Minh 15. Cánh Thi?p ??u Xuân - Ng?c Huy?n 16. Xuân Và Tu?i Tr? - Di?m Liên 17. ??a Em Tìm ??ng Hoa Vàng - Lâm Nh?t Ti?n 18. L?c M?t Mùa Xuân - Mai Thanh S?n 19. ?an Áo Mùa Xuân - Ph??ng H?ng Qu? 20. Ai Lên X? Hoa ?ào - Tâm ?oan 21. N?ng Xuân - Lê Anh Quân 22. Hoa Xuân - Nguy?n H?ng Nhung 23. ?ón Xuân Này Nh? Xuân X?a - M? Huy?n 24. Thì Th?m Mùa Xuân - Kristine Sa 25. Câu Chuy?n ??u N?m - T??ng Nguyên 26. Thi?p H?ng Anh Vi?t Tên Em - ?an Nguyên, Y Ph?ng 27. Xuân Ca - H?p Ca
S00E14 ASIA Ni?m Vui Mùa Giáng Sinh 2012 08/10/2012 1. Mùa ?ông Th??ng Nh? - Hà Thanh Xuân 2. Medley: I'll Be Home For Christmas, Silent Night - Trish, Asia 4 3. Hai Mùa Noel - B?ng Tâm 4. Tà Áo ?êm Noel - ?an Nguyên 5. M?t Ngày Mùa ?ông - Y Ph?ng 6. Ng??i Tình Mùa ?ông - T??ng Khuê 7. Mùa ?ông C?a Anh - Thiên Kim 8. Mùa ?ông N?m ?y - M? Huy?n 9. Feliz Navidad - Thùy H??ng, Cardin 10. Ti?ng M?a Bu?n - Lâm Thúy Vân 11. Tuy?t R?i - H? Hoàng Y?n 12. Ki?p ?am Mê - Qu?c Khanh 13. Medley: Con Qu? L?y Chúa, L?i Ng??i Ngo?i ??o, Ave Maria - Nguyên Khang, Di?m Liên, Y Ph??ng 14. Bài Thánh Ca Bu?n - Mai Thanh S?n 15. L?i M? Nh?n Nh? - Tâm ?oan 16. Ôi Mùa ?ông - Lê Anh Quân 17. Mùa Sao Sáng - Ng?c Huy?n 18. Bóng Nh? Giáo ???ng - T??ng Nguyên 19. Jingle Bell - ?oàn Phi 20. Mùa ?ông V? Ch?a Em - ??ng Th? Luân 21. Mùa ?ông S?p ??n - Lâm Nh?t Ti?n 22. Tr?i Ch?a Mu?n Sáng - Ph??ng H?ng Qu? 23. M? Tình Yêu - H?p Ca Asia 24. Medley: What Child Is This?, Merry Christmas & Happy New Year - Kristine Sa, H?p Ca Asia
S00E15 ASIA Golden 3: Hùng Ca S? Vi?t 2 - Dòng Nh?c Vi?t Dz?ng & Nguy?t Ánh 2013 08/10/2013 1/ Quân l?nh cu?i cùng Phillip Huy + Nguy?n H?ng Nhung + Lâm Nh?t Ti?n + all singers, and Ngàn Kh?i 2/ M?t L?n ?i (Nguy?t Ánh) ?an Nguyên 3/ L?i Kinh ?êm (Vi?t Dz?ng) Mai Thanh S?n 4/ V?n còn ?ây các con c?a m? (Nguy?t Ánh) M? Huy?n + Hu?nh Phi Ti?n + Ngàn Kh?i 5/ Hát cho T? Do (Vi?t Dz?ng) Nguy?n H?ng Nhung + Vuong Dzung 6/ Cái cò (Nguy?t Ánh) Hoàng Th?c Linh 7/ M?t chút quà cho quê h??ng (Vi?t Dz?ng) Qu?c Khanh 8/ Anh v?n m? m?t ngày v? (Nguy?t Ánh) Cát Lynh & H?ng Di?m + Ngàn Kh?i 9/ M?a Sài Gòn còn bu?n không em (Nguy?t Ánh) Lâm Nh?t Ti?n 10/ M?i em v? (Vi?t Dz?ng) Thiên Kim 11/ Cho ??ng bào tôi (Vi?t Dz?ng) ??ng Th? Luân + Nh?t Lâm + Ngàn Kh?i 12/ Nh?ng ??a con c?a m? (Vi?t Dz?ng) Nguyên Khang 13/ Xu?ng ???ng cùng cánh hoa lài L?u ??c Long & Ph?m Tu?n Ng?c + Ngàn Kh?i 14/ Hát cho ng??i dân oan (Vi?t Dz?ng) Di?m Liên + Lê Qu?c Tu?n 15/ Xin hãy làm ánh ?u?c (Nguy?t Ánh) M? Huy?n + Nh?t Lâm + ??ng Th? Luân + Hu?nh Phi Ti?n + Ngàn Kh?i 16/ Tình Ca cho Nguy?n th? Sài Gòn (Vi?t Dz?ng) Y Ph??ng 17/ Em nh? màu c? (Nguy?t Ánh) Lâm Thuý Vân 18/ Hát Cho ngày SàiGòn qu?t kh?i (Nguy?t Ánh) All singers + Ngàn Kh?i
S00E16 ASIA Icons 1: Mai L? Huy?n 2014 08/10/2014 100% & Tình Lính - Ph?m Tu?n Ng?c, Lê Qu?c Tu?n, Hoàng Anh Th?, Hoàng Th?c Linh Tình Ca Ng??i ?i bi?n - Di?m Liên Con Tim và N??c M?t - Di?m Liên Ng??i Yêu lý t??ng và ?êm huy?n Di?u - Hoàng Anh Th? Có Nh? ?êm Nào - H? Hoàng Y?n Hào Hoa - Y Ph??ng Hai trái tim vàng - Hoàng Th?c Linh & Lê Qu?c Tu?n S?u ?ông - Nguyên Khang N?ng chi?u - Nguyên Khang Làm quen - Cát Linh & Ph?m Tu?n Ng?c Ai - Mai L? Huy?n Túp l?u lý t??ng & Xây nhà bên su?i - Mai L? Huy?n 60 N?m cu?c ??i - Mai L? Huy?n
S00E17 ASIA Liên khúc Mùa Xuân 2015 08/10/2015 1. Liên Khúc: Cánh B??m V??n Xuân, Xuân Yêu Th??ng - Hà Thanh Xuân, Ng?c Anh Vi 2. Liên Khúc: ?ám C??i ??u Xuân, Mùa Xuân Lá Khô - Trúc Mi, Nh?t Lâm 3. Liên Khúc: Tình Khúc Mùa Xuân, ?ón Xuân - Mai Thanh S?n, ?oàn Phi 4. Liên Khúc: ?ón Xuân Này Nh? Xuân X?a, Cánh Thi?p ??u Xuân, Câu Chuy?n ??u N?m - ?an Nguyên, B?ng Tâm, Hoàng Th?c Linh 5. Liên Khúc: ??n V?ng Chi?u Xuân, Phút Giao Mùa - Ng?c Huy?n, ??ng V? 6. Liên Khúc: Ca Khúc M?ng Xuân, Chúc Xuân - H?ng Di?m, Thiên Kim 7. Liên Khúc: Ngày Xuân Th?m Nhau, Xuân Này Con S? V? - Thùy D??ng, T??ng Nguyên, T??ng Khuê 8. Liên Khúc: Chi?u Xuân, Khúc Nh?c M?ng Xuân - Lâm Thúy Vân, Di?m Liên 9. Liên Khúc: L?c M?t Mùa Xuân, Anh ?ã Th?y Mùa Xuân Ch?a - Nguyên Khang, Y Ph??ng 10. Liên Khúc: Xuân ?ã V?, M?ng N?ng Xuân V? - M? Huy?n, Hoàng Anh Th? 11. Liên Khúc: Nh? M?t Mùa Xuân, H?n M?t Ngày Xuân - B?ng Tâm, Hu?nh Phi Ti?n 12. Liên Khúc: Xuân Trong R?ng Th?m, ??u Xuân Lính Chúc - Qu?c Khanh, Mai Thanh S?n, ?oàn Phi 13. Liên Khúc: Mùa Xuân Trên Cao, Cám ?n - Tu?n V?, Ph??ng H?ng Qu? 14. Liên Khúc: Hoa C? Mùa Xuân, Anh Cho Em Mùa Xuân - Nguy?n H?ng Nhung, S? ?an 15. Liên Khúc: Mùa Xuân C?a M?, R??c Xuân V? Nhà - ??ng Th? Luân, Hoàng Th?c Linh, Qu?c Khanh 16. Liên Khúc: ?i?p Khúc Mùa Xuân, Mùa Xuân Trong ?ôi M?t Em - H? Hoàng Y?n, Lê Anh Quân 17. Liên Khúc: Thì Th?m Mùa Xuân, Bên Em Mùa Xuân - Cát Lynh, ?oàn Phi 18. S? Táo Quân - Chí Tâm, Ng?c ?an Thanh 19. Liên Khúc: Xuân Ca, Xuân H?p M?t, Xuân Ngh? S? Hành Khúc - H?p Ca Asia
S00E18 ASIA Golden 4: Khúc Nh?c Tình Quê 2015 08/10/2015 1. B?c Ho? ??ng Quê (V?n Ph?ng) - Hà Thanh Xuân, Ng?c Anh Vi, Cát Lynh 2. Liên Khúc 3 mi?n A. Qua C?u Gió Bay - V??ng Dzung B. Lý Tình Tang - Trúc Mi C. Lý Ng?a Ô - Nh?t Lâm 3. Nh? B?n ?à Giang (V?n Ph?ng) - Hoàng Anh Th? 4.Lúa Mùa Duyên Th?m (Tr?nh H?ng) - ??ng Th? Luân, Trúc Mi 5.L?i V? Xóm Nh? (Tr?nh H?ng) - Hu?nh Phi Ti?n, V??ng Dzung 6.Tr?ng S?n C??c (V?n Ph?ng & V?n Khôi) - Christine Thu? H??ng, Ng?c Anh Vi N?i Bu?n Châu Pha (Lê Dinh) - Gia Huy 7.???ng X?a L?i C? (Hoàng Thi Th?) - Nguyên Khang 8.Tình Ca Trên Lúa (Hoàng Thi Th?) - Hu?nh Phi Ti?n, Cát Lynh 9.M?y Nh?p C?u Tre (Hoàng Thi Th?) - Nh?t Lâm, Hoàng Th?c Linh 10.Tr?ng R?ng Xu?ng C?u (Hoàng Thi Th?) - Ph??ng H?ng Qu?, Tu?n V? 11.L?i Ru C?a M? (Tr?m T? Thiêng) - Ng?c Huy?n 12.Vó Ng?a Trên ??i C? Non (Giao Tiên) - Th? S?n 13.Ng??i V? (Ph?m Duy) - Di?m Liên 14.Chi?u Tây ?ô (Lam Ph??ng) - ??ng Th? Luân Quê H??ng B? L?i (Tô Huy?n Vân) - Hoàng Th?c Linh 15.Hình Bóng Quê Nhà (Thanh S?n) - B?ng Tâm 16. Non N??c Chung Tình (Y Vân) - Lê Qu?c Tu?n và H?p Ca Asia.
S00E19 ASIA M?ng Xuân 2016 08/10/2016 01 - ?ón Xuân - Th? S?n, Qu?c Khanh, Nguyên Khang, Mai Thanh S?n 02 - Câu Chuy?n ??u N?m - Hoàng Th?c Linh 03 - Tình Xuân - Nh?t Lâm 04 - L?c M?t Mùa Xuân - Nguy?n H?ng Nhung 05 - Xuân Này Con Không V? - Hu?nh Phi Ti?n 06 - Hoa C? Mùa Xuân - H? Hoàng Y?n 07 - Ngày Xuân Th?m Nhau - ??ng Th? Luân, Trúc Mi 08 - Khúc Nh?c Ngày Xuân - Th? S?n 09 - Tâm S? Nàng Xuân - B?ng Tâm 10 - Nh?p B??c Tình Yêu - Qu?c Khanh 11 - C?i L??ng: Nghêu, Sò, ?c, H?n - V?n Chung, Tu?n Châu, Ng?c ?áng, Thanh Thanh Tâm, C?m Thu 12 - Anh Cho Em Mùa Xuân - Hoàng Anh Th? 13 - Em ??p Nh? M? - Mai Thanh S?n 14 - M?ng N?ng Xuân V? - Hà Thanh Xuân 15 - Xuân Này Con V? M? ? ?âu - ?an Nguyên 16 - M?ng Chi?u Xuân - Thiên Kim 17 - ?i?p Khúc Mùa Xuân - Nguyên Khang 18 - Ai Lên X? Hoa ?ào - Ng?c Huy?n 19 - Xuân Yêu Th??ng - Cát Lynh 20 - Em Còn Nh? Mùa Xuân - Hoàng Kim 21 - Xuân Mi?n Nam - Tu?n V?, M? Huy?n 22 - Khúc Hát Thanh Xuân - Y Ph??ng 23 - L?ng Nghe Mùa Xuân V? - ?oàn Phi 24 - M?t Giây Phút Thôi - Lâm Nh?t Ti?n 25 - Con B??m Xuân - Di?m Liên 26 - N?ng Xuân - Lâm Thúy Vân 27 - Cánh Thi?p ??u Xuân - Thanh Trúc 28 - Xuân H?p M?t - H?p Ca
S00E20 ASIA Golden 5: Sài Gòn C?a Tôi 2017 10/10/2017 Disc 1 Nh? Sài Gòn - H?p Ca M?t Thoáng Sài Gòn - Hoàng Anh Th? N?u ??i Không Có Anh - Di?m Ngân Lính Nghèo - Philip Huy & D? Nh?t Yên H?n Anh ?êm Nay - Tr?nh H?i & Thu? D??ng Hành Trang Giã T? - Tu?n V? & Ph??ng H?ng Qu? Sài Gòn Chi?u M?a - Di?m Liên M?a Bu?n - Ng?c Anh Vi Nh?ng Ngày Ngh? Phép - Lê Qu?c Tu?n & Cát Lynh Sáu Tháng Quân Tr??ng - ??ng Th? Luân Ti?ng Ca U Hoài - Y Ph?ng Mùa Áo Hoa R?ng - Philip Huy, Gia Huy, Lê Qu?c Tu?n, Hoàng Anh Th?, Khánh Trân, Cát Lynh Disc 2 M?ng ??c - Thanh Trúc M?t Thu? Sài Gòn - Y Ph??ng Xin G?i Nhau Là C? Nhân - Nguy?n Kh?c Huy Ngàn L?i Chia Ly - Lâm Thuý Vân N?t Bu?n Th?i Chi?n - ??ng V? Hoa B??m Ngày X?a - Anh Tu?n & Bích Vân Nh? ?êm M?a Sài Gòn - Gia Huy Sài Gòn Em ? ?ó - Th? S?n Sài Gòn K? Ni?m - Nguy?n Kh?c Huy & Khánh Trân Em Ph? X?a Sài Gòn - Tr?nh Nam S?n & V? Tu?n ??c Nh? Sài Gòn - H?p Ca
S00E21 ASIA M? Fatima, M? Nhân Ái, M? Xót Th??ng 2017 10/10/2017 DISC 1 01. Liên khúc L?i M? Nh?n Nh? - Lm. An Bình, 02. Bên Tr?i Fatima - ??ng Th? Luân 03. M? Có Th?u - Di?m Ngân 04. Gi?t L? ?n N?n - Duy Thành 05. Cùng Chiêm ?nh M? - Th? S?n 06. Trên Con ???ng V? Quê - Anh Tu?n & Di?m Liên 07. Xin Vân - H? Hoàng Y?n 08. M? ??p T??i - Thanh Trúc & St. Columban Drum Corps 09. Ave Maria Con Dâng L?i - Lê Qu?c Tu?n 10. ???ng ??i Dâng M? - S? Ái Liên & Dòng M?n Thánh Giá Nha Trang - LA 11. Liên khúc Dâng Hoa - Di?m Liên, Di?m Ngân, Hoàng Anh Th?, Ng?c Anh Vi, Thanh Trúc, Thu? D??ng, Y Ph??ng & Dancers DISC 2 01. Dear Lady Of Fatima - Ng?c Anh Vi - St. Columban Children Choir 02. Trái Tim Vô Nhi?m - Hoàng Anh Th? & Group ?àn Tranh The String of Love 03. Dâng M? - Khánh Hà 04. Ng?i Khen Chúa - Lê Qu?c Tu?n, Cardin, ??ng Minh Thông, Lm. H?i ??ng, Lm. Ph?m Tu?n Christoper & Lm. V? ?ình D?ng 05. M? Là Bóng Mát - Ng?c Anh Vi, Thu? D??ng, Di?m Ngân & Dancers 06. L?i X?a M? Nh?n - Y Ph??ng 07. Chuông Chi?u - Tu?n V? & Bích ?ào 08. Dâng M? La Vang - ??c cha Kevin Vann & Lm. An Bình 09. M? Tình Yêu - Phillip Huy & Ca ?oàn Vi?t Linh 10. Salve Regina & V??ng Hoà Bình - All Singers & Ca ?oàn Vi?t Linh
S00E25 Liveshow ??ng Th? Luân - N?i Gi?c M? X?a 10/10/2014 1. M?t ??i Tri Ân - ??ng Th? Luân 2. Liên Khúc: Dân Ca Ba Mi?n, ??i Tr?ng - ??ng Th? Luân, Ng?c Huy?n 3. S??ng Tr?ng Mi?n Quê Ngo?i - ??ng Th? Luân 4. Liên Khúc: Dù Anh Nghèo, ?ám C??i Nghèo - ??ng Th? Luân, Trúc Mi 5. Tôi Không Còn Yêu Em 6. Duyên Tr?i ?ã ??nh - ??ng Th? Luân 7. Hãy Quên Anh - Tu?n V? 8. Tình Duyên Mùa N??c N?i - ??ng Th? Luân 9. Liên Khúc: Yêu Nhau B?n Mùa - ??ng Th? Luân, B?ng Tâm, M? Huy?n, Y Ph??ng, Ng?c Huy?n 10. Gánh N?ng Cu?c ??i - ??ng Th? Luân 11. One Night Only - ?oàn Phi, Amy Hu?nh 12. ??ng Nh?c Chuy?n Lòng - M?nh Qu?nh 13. Trích ?o?n C?i L??ng: Tr?ng Th?y M? Châu - ??ng Th? Luân, Ng?c ?áng, Ng?c Huy?n, Mai Th? Hi?p 14. Liên Khúc: Cu?i Tr?i ??i Mong, Vùng Lá Me Bay - Ph??ng H?ng Qu?, M? Huy?n 15. Mùa Xuân Lá Khô - ??ng Th? Luân 16. Liên Khúc: Tâm S? Ng??i Lính Tr?, V?ng Gác ?êm S??ng - ??ng Th? Luân, Thanh Tuy?n 17. ?om ?óm - ??ng Th? Luân 18. Liên Khúc: B?t Bi?n Tình - ??ng Th? Luân, Y Ph??ng 19. Tango D? Vãng - ??ng Th? Luân 20. Chúng Mình Ba ??a - ??ng Th? Luân, Tu?n V?, M?nh Qu?nh 21. Liên Khúc: Tình Ng??i Ngh? S?, Bài Ng?i Ca Quê H??ng - ??ng Th? Luân, H?p Ca
S00E100 ?êm Nh?c Tình - Liveshow ?an Nguyên 08/10/2010 Nh?ng L?i Này Cho Em - ?an Nguyên Túy Ca - ?an Nguyên Xin Làm Ng??i Xa L? - ?an Nguyên N?u M?t Ngày - ?an Nguyên N?u Chúng Mình Cách Tr? - ?an Nguyên, B?ng Tâm L?i ??ng Cho Cu?c Tình - ?an Nguyên ?ôi M?t Ng??i X?a - ?an Nguyên L?m - ?an Nguyên C? Úa - ?an Nguyên, Nguy?n H?ng Nhung Hai L?i M?ng - ?an Nguyên ?êm Lang Thang - ?an Nguyên Tôi Không Còn Yêu Em - ?an Nguyên Duyên Ki?p - ?an Nguyên, B?ng Tâm Tôi ??a Em Sang Sông - ?an Nguyên
S00E101 Liveshow Hà Thanh Xuân - Cha Cha Cha 08/10/2016 Liên Khúc: Nào Bi?t Nào Hay, Hãy Vui ?êm Nay - Hà Thanh Xuân Tình ?âu D? Quên - Hà Thanh Xuân Tình Là S?i T? - Hà Thanh Xuân, Qu?c Khanh Cu?i Tu?n Bên Anh - Hà Thanh Xuân H?n Em Sao Không ??n - Hà Thanh Xuân Cô Bé U S?u - Hà Thanh Xuân Bé Yêu - Hà Thanh Xuân, ?oàn Phi N?ng Xanh - Hà Thanh Xuân Liên Khúc: Ng?a Hoang - Hà Thanh Xuân, ?an Nguyên C? Quên - Hà Thanh Xuân Thiên ?àng Ái Ân - Hà Thanh Xuân, Hu?nh Phi Ti?n Khúc Hát Yêu ??i - Hà Thanh Xuân, ?oàn Phi Hôn Em N?ng Nàn - Hà Thanh Xuân ??m Say Chachacha - Hà Thanh Xuân
S00E102 Liveshow ?an Nguyên - Th??ng V? Mi?n Trung 10/10/2017 1. N?u M?t Ngày - ?an Nguyên 2. Tình Yêu Cách Tr? - ?an Nguyên 3. S?u Tím Thi?p H?ng - ?an Nguyên & Hoàng Th?c Linh 4. Chuy?n Tàu Hoàng Hôn - ?an Nguyên 5. Nh? V? Em - ?an Nguyên 6. Anh Còn Yêu Em - ?an Nguyên & Nguy?n H?ng Nhung 7. ?o?n Bu?n ?êm M?a - ?an Nguyên 8. M?t Mai Giã T? V? Khí - ?an Nguyên 9. Con ???ng Mang Tên Em - B?ng Tâm & ?an Nguyên 10. Gió V? Mi?n Xuôi - ?an Nguyên 11. N?a ?êm Biên Gi?i - ?an Nguyên 12. 100 Ph?n Tr?m - ?an Nguyên & Qu?c Khanh 13. Th??ng V? Mi?n Trung - ?an Nguyên 14. Tình Nh?t Phai - ?an Nguyên & Lâm Nh?t Ti?n 15. 60 N?m Cu?c ??i - ?an Nguyên
S00E103 Liveshow ?an Nguyên - Ng??i Lính Và Mùa Xuân 08/10/2013 SONG LIST: 01. ??u Xuân Lính Chúc - ?an Nguyên 02. Xuân Này Con Không V? - ?an Nguyên 03. ?ón Xuân Này Nh? Xuân X?a - ??ng Th? Luân & Tâm ?oan 04. Xuân ?ã V? - Hà Thanh Xuân 05. Câu Chuy?n ??u N?m - ?an Nguyên 06. Ngày Xuân Th?m Nhau - ?an Nguyên & Hoàng Th?c Linh 07. Cánh Thi?p ??u Xuân - Tâm ?oan 08. M?ng N?ng Xuân V? - Cát Lynh 09. Mùa Xuân ??u Tiên - Hà Thanh Xuân & Hu?nh Phi Ti?n 10. H?n Anh Gi?n Em - ?an Nguyên & Ng?c Anh Vi 11. ??n V?ng Chi?u Xuân - ?an Nguyên 12. Anh Cho Em Mùa Xuân - Hoàng Th?c Linh 13. Tôi Ch?a Có Mùa Xuân - ?an Nguyên 14. Mùa Xuân ?ó Có Em - ?an Nguyên 15. Th? Xuân H?i Ngo?i - Hu?nh Phi Ti?n 16. Cám ?n - ?an Nguyên 17. Tôi ?i Tìm L?i M?t Mùa Xuân - H? Hoàng Y?n 18. ?an Áo Mùa Xuân - ??ng Th? Luân 19. Mùa Xuân Lá Khô - ?an Nguyên 20. Thiên Duyên Ti?n ??nh - ?an Nguyên & Cát Lynh
S00E104 Liveshow Qu?c Khanh - Chuy?n Tình Mình 08/10/2013
S00E106 ?êm Tâm S? - Liveshow ??ng Th? Luân, B?ng Tâm 10/10/2010 1. Lá Th? Tr?n Th? - B?ng Tâm, ??ng Th? Luân 2. Tâm S? V?i Em - B?ng Tâm 3. G?p L?i C? Nhân - ??ng Th? Luân 4. Chuy?n Xe Lam Chi?u - B?ng Tâm, ??ng Th? Luân 5. Em Còn Tu?i 15 - ??ng Th? Luân 6. ?n Ngh?a Sinh Thành - B?ng Tâm, ??ng Th? Luân 7. Nó Và Tôi - ??ng Th? Luân 8. T? T? Trong ?êm - ??ng Th? Luân 9. M?t Chuy?n Xe Hoa - B?ng Tâm 10. Bóng Hình N?m X?a - B?ng Tâm 11. ??ng Nói Xa Nhau - B?ng Tâm, ??ng Th? Luân
S00E107 Ti?ng hát Ng?c Lan nh? là k? ni?m: Con ???ng tôi v? 10/10/2010 Ngày 26 tháng 3 n?m 2010, ?? k? ni?m 9 n?m Ng?c Lan ra ?i, trung tâm Asia ?ã cho phát hành b? DVD Ti?ng hát Ng?c Lan nh? là k? ni?m: Con ???ng tôi v?.

Les critiques & échangesDiscussions et débats sur la série