Affiche Włatcy Móch
 • 11 saisons
 • 129 épisodes
 • Début :
  2006
 • Statut :
  Terminée
 • Hashtag :
  #

Włatcy móch is a Polish adult animated comedy series, which has been on the Polish TV channel TV 4 since November 2006. The title is a misspelled version of "Władcy much" meaning "The Lords of Flies" and derives from William Golding's novel Lord of the Flies. The show tells about four 8-year boys in the second grade of elementary school who wish to rule the world: Anusiak, Konieczko, Maślana and Czesio. The director and writer of the show is Bartek Kędzierski, who also dubs one of characters - Czesio. Rumour has it that the series will be shown in Great Britain and Germany this year. The show has a total of 51 regular and 2 special episodes with 14 more to come along with season V.The Comedy won Świry 2008 award in category "TV Series".

0
0
0
0

Saisons & épisodes Les résumés de tous les épisodes de Włatcy Móch

S01E01 Karta Ma?lany 14/11/2006 W trakcie trwania lekcji bohaterowie Ÿle siê zachowuj¹. Anusiak i Konieczko k³óc¹ siê stosuj¹c wulgarne zwroty, Czesiowi odpada ucho, natomiast Maœlana bawi siê swoj¹ now¹ kart¹ kredytow¹. Pani Fra³ konfiskuje kartê oraz nakazuje im, by do szko³y przyszli nastêpnego dnia z rodzicami. Wracaj¹c ze szko³y paczka kolegów postanawia spotkaæ siê na jab³once, aby wymyœliæ, co zrobiæ, by nie otrzymaæ kary od rodziców. W trakcie spotkania buduj¹ na drzewie swoj¹ bazê oraz opracowuj¹ plan zakradniêcia siê w nocy do domu Pani Fra³ celem kradzie¿y karty Maœlany, co ma przyczyniæ siê do odwrócenia uwagi rodziców od z³ego zachowywania siê dzieci podczas zajêæ. W ramach przygotowañ wszyscy przynosz¹ przedmioty maj¹ce pomóc w odzyskaniu karty. Czesio zabiera rêkê Marcela. Akcja nie udaje siê, a dzieci trafiaj¹ na dywanik nauczycielki. Z opresji ratuje ich wejœcie Marcela, który chce odebraæ swoj¹ rêkê. Na nastêpny dzieñ Czesio zabiera oczy Marcela, a do klasy wpada Marcel.
S01E02 Nazywam si? Anusiak 15/11/2006 W ramach tematu: Kim zostanê, kiedy dorosnê? Pani Fra³ prosi bohaterów, by opowiedzieli kim chc¹ zostaæ, jak bêd¹ doroœli. W trakcie wypowiedzi Konieczki, Maœlany oraz Czesia, Anusiak naœmiewa siê z ich nazwisk, co wywo³uje rozbawienie klasy oraz obra¿enie siê jego kolegów. Sam prezentuje swój populistyczny program wyborczy, który zostaje przyjêty przez klasê oklaskami. Przerywa mu g³os dzwonka oznajmiaj¹cego koniec lekcji. Po zajêciach Maœlana i Konieczko zakazuj¹ Anusiakowi wspólnego spotykania siê w bazie, gdy¿ sami nie potrafi¹ wymyœliæ dla niego przezwiska. Anusiak nie przejmuje siê tym i idzie do domu. Pozosta³a trójka bohaterów rozpoczyna poszukiwania przezwiska dla Anusiaka. Czesio znajduje w œmietniku s³ownik angielsko-polski, w którym pod has³em Anus znajduje siê t³umaczenie odbyt. Nastêpnego dnia Anusiak chce przeprowadziæ swoj¹ kampaniê wyborcz¹ na nowego dyrektora szko³y. Jednak¿e ca³a klasa siê z niego œmieje. Po wyjœciu do toalety odkrywa przyczynê tego faktu, co powoduje u niego omdlenie, gdy¿ nie wyobra¿a sobie wygrania wyborów z takim nazwiskiem. W dojœciu do siebie pomaga mu Higienistka. Na koñcu odcinka nastêpuje zgoda wœród ca³ej czwórki, a Anusiak zak³ada koszulkê z napisem Nazywam siê Anusiak i jestem z tego dumny.
S01E03 Order dla Ma?lany 21/11/2006 W trakcie przerwy bohaterowie bawi¹ siê w wojnê. Skutkuje to urazem Konieczki, który zostaje wys³any do Higienistki. Podczas opatrywania Higienistka daje Konieczce "order" za odwagê. Wywo³uje to zazdroœæ wœród jego kolegów. Na nastêpnej przerwie postacie celowo rani¹ Anusiaka, by tak¿e on dosta³ order. Anusiak otrzymuje "Purpurowe serce", natomiast Pani Fra³ zakazuje wszelkich zabaw na przerwie i nakazuje dzieciom wykonywanie pajacyków. W trakcie wykonywania æwiczenia Czesio przypadkowo ³amie sobie nogê, za co otrzymuje od Higienistki "order" z wizerunkiem B. B. Kinga. Maœlana postanawia za wszelk¹ cenê samodzielnie zdobyæ order dla siebie. Niestety dwie próby nie udaj¹ siê. W trakcie powrotu do domu Maœlana wpada do studzienki kanalizacyjnej, co skutkuje z³amaniami i wizyt¹ w szpitalu.
S01E04 Wójek Alfred 28/11/2006 Na lekcji anatomii Pani Fra³ prezentuje na modelu cz³owieka ró¿ne organy. Wywo³uje to obrzydzenie ca³ej klasy, za wyj¹tkiem Czesia, który jako jedyny proponuje nazwaæ pomoc naukow¹ (Wójek Alfred). Po lekcji bohaterowie id¹ zagraæ w Magicznych Wojowników. W trakcie gry Czesio ci¹gle wspomina "Wójka Alfreda", za co reszta siê na niego obra¿a. Anusiak w wulgarny, us³yszany od ojca sposób wyrzuca Czesia. Zasmucony Czesio spotyka na cmentarzu Marcela, który w zamian za przekazanie listu Higienistce obiecuje sprowadzenie Wójka Alfreda. W tym samym czasie reszta bohaterów pod wp³ywem wyrzutów sumienia postanawia zrobiæ to samo. Jednak¿e Marcel ich ubiega. Nastêpnego dnia kradzie¿ wychodzi na jaw i rozpoczyna siê poszukiwanie winnych. Ch³opcy, którzy obawiaj¹ siê, ¿e wina spadnie na nich, postanawiaj¹ zamówiæ w Internecie kolejnego manekina. Wykorzystuj¹ do tego celu witrynê, z której korzysta³a matka Konieczki, jak tata wyjecha³ na delegacjê. Tymczasem Higienistka podczas wizyty na cmentarzu odkry³a w cmentarnej kaplicy Czesia bawi¹cego siê z Wójkiem Alfredem. Jednak¿e wdziêcznoœæ wobec Czesia za dostarczenie wiadomoœci nie pozwoli³a jej zabraæ pomocy naukowej. Zamiast tego ukrad³a figurkê z kaplicy, zabra³a do swojego gabinetu i zaczê³a j¹ przerabiaæ. Nastêpnego dnia w klasie pojawi³y siê dwa modele, które bynajmniej nie by³y pomocami naukowymi.
S01E05 Piersza komunja 12/12/2006 Jeden z najbardziej kontrowersyjnych odcinków pierwszej serii. Na pocz¹tku autorzy g³osem Czesia zamieszczaj¹ o tym informacjê. Odcinek pokazuje reakcje dzieci na zbli¿aj¹c¹ siê ceremoni¹ Pierwszej Komunii. Ka¿dy z czwórki bohaterów ma w³asne problemy: Maœlana siê panicznie boi diab³a, zaœ Konieczko okazuje sie byæ ateist¹. Anusiak siê a¿ tak siê nie boi a Czesio wrêcz siê cieszy ¿e mo¿e sobie poœpiewaæ. Marcel okazuje siê byæ diab³em który pomaga Konieczce zdobyæ piecz¹tki dziêki której mo¿e przyst¹piæ do pierwszej komunii.
S01E06 And?elika 13/12/2006 Matce Anusiaka wypad³ z torebki tampon. Zarówno on jak i ca³a paczka uznaj¹ to za nabój. Na lekcje przychodzi And¿elika – dziewczynka z USA. Ma 11 lat, ale trafia do tej klasy ze wzglêdu na ró¿nice programowe w nauczaniu. W toalecie rozkochuje w sobie Konieczkê, Anusiaka i Maœlanê, pokazuj¹c do czego s³u¿y tampon. Wszyscy trzej proponuj¹ jej wspólne chodzenie, na co And¿elika siê godzi. Nastêpnego dnia z nimi zrywa i bezskutecznie stara siê rozkochaæ Czesia ³api¹c muchy, które wytresowa³a tak, by lata³y uk³adaj¹c serce.
S01E07 Wied?ma Shigella 06/12/2006 Z okazji swoich imienin Czesio przynosi na lekcjê znalezione gdzieœ œliwki, którymi chce poczêstowaæ klasê. Jednak¿e ma jedynie piêæ œliwek, które wystarczaj¹ na poczêstowanie Pani Fra³ oraz pozosta³ych bohaterów. Œliwki te by³y brudne i spowodowa³y zara¿enie bakteriami shigella wywo³uj¹cymi czerwonkê. Wszyscy trafiaj¹ do szpitala na kwarantannê i leczenie. By zaj¹æ czymœ ch³opców, Higienistka przynosi Maœlanie prezent od jego ojca – laptopa z zainstalowan¹ komputerow¹ wersj¹ gry Magiczni wojownicy. Gra wci¹ga dzieci tak, ¿e nie maj¹ czasu iœæ do toalety i co chwila zmieniaj¹ przez to ³ó¿ko. Postacie oraz wydarzenia w grze do z³udzenia przypominaj¹ te w rzeczywistym œwiecie (np. Pani Fra³ jest z³¹ WiedŸm¹ Shigell¹, a celem bohaterów jest jej zwalczenie) z t¹ ró¿nic¹, i¿ po œmierci bohatera mo¿e siê on odrodziæ. W grze pojawia siê równie¿ tajemniczy druid, który pomaga bohaterom wype³niæ misjê zabicia wiedŸmy. Po skoñczonej grze dzieci k³ad¹ siê spaæ, a nazajutrz budz¹ siê ju¿ zdrowsi. Przychodzi do nich Pani Fra³, w której dzieci rozpoznaj¹ z³¹ wiedŸmê z gry. Na ratunek ponownie przybywa tajemniczy druid – tym razem w rzeczywistym œwiecie.
S01E08 Higieniczny blues 29/11/2006 Anusiak po zabawie w zdobywanie twierdzy, w której gra³ rolê tarana, trafia do higienistki. Zauwa¿a, ¿e ta wci¹¿ szlocha. Na lekcji o dobrych uczynkach Anusiak stwierdza, ¿e chcia³by to zmieniæ. Jako karê za z³e zachowanie pani Fra³ ka¿e pozosta³ym ch³opcom pomóc mu w spe³nieniu jego dobrego uczynku. Po zbadaniu sytuacji postanawiaj¹ pomodliæ siê w koœciele w intencji Higienistki. Nastêpnie ch³opcy udaj¹ siê do swojej bazy, by poeksperymentowaæ na kocie, którego Konieczko obieca³ wypuœciæ podczas modlitwy. Kocur ucieka i zostaje póŸniej znaleziony przez Higienistkê. Tego wieczora Higienistka upijaj¹c siê, s³yszy w telewizji, ¿e wygra³a w loterii "Losso" szeœæ milionów z³otych; po chwili dostaje telefon z wytwórni p³ytowej z propozycj¹ kontraktu, nastêpnie dostaje poczt¹ wiadomoœæ o zwyciêstwie w plebiscycie na higienistkê roku, po czym obok jej domu rozbija siê samolot nie czyni¹c u niej ¿adnych szkód. Nastêpnego dnia spotyka siê z listonoszem, który wyznaje jej mi³oœæ. Nie mog¹c napisaæ dobrego bluesa znowu staje siê nieszczêœliwa. Ch³opcy postanawiaj¹ "uszczêœliwiæ" j¹ ponownie – Maœlana wysy³a na ni¹ donos do Urzêdu Skarbowego, Czesio nasy³a Marcela na Listonosza, Anusiak i Konieczko podpalaj¹ jej dom miotaczem ognia, a Pan Bóg zsy³a burzê z piorunami. Siedz¹c w wiêzieniu za niezap³acony podatek od szeœciu milionów, które sp³onê³y, Higienistka mo¿e w koñcu napisaæ dobrego bluesa, który podoba siê wspó³wiêŸniom.
S01E09 Pranie mózgów 19/12/2006 Podczas zabaw z saletr¹ przez Konieczkê, Maœlanê i Czesia, podbiega do nich Anusiak i pokazuje do³¹czony do gazety film Hitler – droga do w³adzy nad œwiatem. Aby nikt inny nie wpad³ na ten sam pomys³, wykupi³ wszystkie 5 egzemplarzy z kiosku. Dzieci ogl¹daj¹ z zapartym tchem, by zobaczyæ, w jaki sposób mo¿na dojœæ do w³adzy nad œwiatem. Zafascynowani filmem postanawiaj¹ zostaæ faszystami. Bij¹ innych uczniów twierdz¹c, ¿e to spiskowcy. Pani Fra³ przy³apuje ich na tym procederze i postanawia na apelu szkolnym udzieliæ im nagany. Jednak¿e apel zostaje przerwany w doœæ nieoczekiwany sposób wejœciem Czesia œpiewaj¹cego hymn Rzeszy i nios¹cego sztandar z namalowan¹ swastyk¹. W odpowiedzi na zachowanie ch³opców, Pani Fra³ ka¿e im obejrzeæ film o pogromcach Hitlera – Zwi¹zku Radzieckim i jego wodzu, Stalinie. Niestety wbrew oczekiwaniom Pani Fra³, dzieci postanawiaj¹ zostaæ komunistami. Na Czesiu ogromne wra¿enie robi¹ te¿ w¹sy Stalina - du¿o wiêksze od Hitlera. Z ukradzionej rury kanalizacyjnej, sprayu i kontenera na œmieci buduj¹ kr¹¿ownik "Aurora" i zamierzaj¹ zaatakowaæ symbol ucisku i tyranii – szko³ê. Jednak skonstruowane przez nich dzia³o wybucha parz¹c bohaterów. Trafiaj¹ do Higienistki, która daje im do obejrzenia filmy o amerykañskich pilotach, którzy zawsze wygrywaj¹ ze wszystkimi. Dzieci po obejrzeniu tych filmów postanawiaj¹ zostaæ pilotami amerykañskich myœliwców. Nastêpnego dnia Pani Fra³ zaprasza na lekcje Arabów, którzy maj¹ opowiedzieæ o swoim kraju. Ch³opcy traktuj¹ ich jednak jako terrorystów z Al-Kaidy i atakuj¹. Odcinek koñczy siê relacj¹ Czesia o tym, ¿e Pani Fra³ nakaza³a dzieciom obejrzenie filmu o torelancji oraz zabroni³a zabawy w Amerykañców.
S01E10 Korzóh, mleczarka i korek do rzaby 05/12/2006 Akcja rozpoczyna siê podczas drogi ch³opców do szko³y. Konieczko wyjmuje ¿abê oraz s³omkê, by j¹ nadmuchaæ. Nagle zjawia siê Czesio, któremu koledzy powierzaj¹ to zadanie. Zombie jednak zamiast dmuchn¹æ, wessa³ zawartoœæ ¿aby. Czesio postanawia naprawiæ ¿abkê. W szkole pani Fra³ przedstawia dzieciom kobietê z mleczarni, która, jak siê póŸniej okazuje, posiada wymiona i hipnotyzuje dzieci, by pi³y mleko.
S01E11 A?tobus i suwenira 07/03/2007 Jest to pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu. Maœlana, Konieczko, Anusiak i Czesio tworz¹ ju¿ zgran¹ paczkê oraz jak zwykle sprawiaj¹ problemy. Ch³opcy jad¹ z ca³¹ klas¹ na wycieczkê do muzeum autokarem, którego kierowca nuci pod nosem teksty typu "ave satan" i "A jad³aœ kiedyœ kota?". Dzieci w miêdzyczasie czêstuj¹ And¿elikê moczem Czesia, wmawiaj¹c jej, ¿e to sok. Na pierwszym postoju kupuj¹ w sklepie z upominkami maczugê. Us³yszawszy od kierowcy, ¿e mo¿e mieæ magiczn¹ moc, postanawiaj¹ poznaæ jej niesamowite w³aœciwoœci. Cios Czesia w And¿elikê odkrywa fantastyczn¹ w³aœciwoœæ maczugi – okazuje siê bowiem, ¿e dziewczyna nic nie pamiêta. Ch³opcy nazywaj¹ maczugê "Suwenir¹ zapomnienia". Na nastêpnym postoju Konieczko postanawia dok³adnie zbadaæ nowo zakupiony artefakt. Wynikiem bolesnego kopniaka w krocze Anusiak traci pamiêæ, nie poznaje ani kolegów ani Pani Fra³. Gdy ponownie dostaje "Suwenir¹" w g³owê, zamienia siê cia³em z And¿elik¹. (Przy okazji poznajemy zaniepokojonych rodziców And¿eliki i ich szybki wóz). Gdy znów pada cios na g³owê ch³opca wszystko wraca do normy, lecz niestety maczuga zostaje z³amana. Trudno powiedzieæ, czy wszystko zdarzy³o siê naprawdê, czy by³o tylko snem zatrutego kromk¹ Czesia Anusiaka. Odcinek koñczy siê w chwili, gdy autobus dociera do muzeum, a kierowca œmiertelnie przestrasza wychodz¹cych zeñ niemieckich turystów.
S01E12 Muze?um 14/03/2007 Odcinek jest kontynuacj¹ odcinka A³tobus i suwenira. Czesio zostaje przed muzeum uwiêziony w zbroi rycerza. Nieœwiadom tego przewodnik wyjaœnia dzieciom panuj¹ce w muzeum ¿elazne zasady: ubraæ papucie, nie dotykaæ eksponatów i nie przekraczaæ rozwieszonych czerwonych magicznych sznurków, chroni¹cych najcenniejsze eksponaty. Niepos³uszni ch³opcy organizuj¹c wyœcigi na filcowych papuciach oddalaj¹ siê nieco od grupy. Anusiak nie chce s³uchaæ zakazów, przekracza magiczny sznurek i znika – przenosi siê w czasie staj¹c siê baronem – pierwszym w³aœcicielem pa³acu, któremu s³u¿ba przynosi znakomit¹ szarlotkê. W tym czasie Czesio zniecierpliwiony czekaniem potyka siê, wpada do studni i odkrywa tajne przejœcie. B³¹dz¹c w podziemiach spotyka mi³ego Misia, który wkrótce pomo¿e wszystkim ch³opcom. Przy kolejnej sali poœwiêconej drugiemu w³aœcicielowi – wynalazcy, Maœlana, trochê przypadkiem, popycha Konieczkê na magiczny sznurek, powoduj¹c ku swojemu przera¿eniu znikniêcie kolegi. Konieczko jako drugi w³aœciciel pa³acu naprawia stoj¹c¹ w rogu pokoju maszynê do mielenia miêsa i zostaje do niej wci¹gniêty. Maœlana ca³y w nerwach chce prosiæ Pani¹ Fra³ o pomoc, jednak przewodnik bagatelizuje ca³¹ sprawê i opowiada o nastêpnej sali, gdzie zgromadzi³ wielki maj¹tek ostatni w³aœciciel. Le¿¹ca na pod³odze moneta sprawia, ¿e Maœlana zapomina siê na chwilê, przechodzi przez sznurek i zmuszony jest prze¿yæ los przes³uchiwanego przez NKWD trzeciego zarz¹dcy pa³acu. Zaniepokojona nieobecnoœci¹ ch³opców Pani Fra³ przez przypadek poznaje w podziemnej krypcie mroczn¹ prawdê przewodnika muzeum z Bractwa Filcowych Papuci i gdyby nie Czesio i jego Misio, podzieli³aby los biednych ch³opaków. I znów, tak jak w poprzednim odcinku wszystko okazuje siê tylko snem – tym razem snem Pani Fra³. Ta przestraszona koszmarem daje dzieciom do wyboru zwiedzanie muzeum albo weso³e miasteczko.
S02E01 Miko?ajki 21/03/2007 Nadchodz¹ Miko³ajki. Wszyscy myœl¹ tylko o prezentach i ¿yczeniach, które mo¿na napisaæ w listach do Miko³aja. Jednak Pani Fra³ chce, by dzieci wkroczy³y wreszcie w œwiat doros³ych, skoñczy³y z zabobonami i zdradza tajemnicê Miko³aja – wszystkie dzieci s¹ zdruzgotane. Pani Fra³ proponuje klasowe miko³ajki, urz¹dza losowanie i ka¿e dzieciom przynieœæ prezenty dla wylosowanych osób. Na przerwie ca³a zrozpaczona paczka topi losy w toalecie i namawia resztê klasy, by zignorowaæ klasowe miko³ajki. Chc¹c dowiedzieæ siê prawdy, ch³opcy ustalaj¹ te¿, ¿e namówi¹ rodziców, by im nic nie dawali – to jedyny sposób, aby wystawiæ na próbê Œwiêtego Miko³aja. Gdy nadchodzi 6 grudnia wszyscy z niecierpliwoœci¹ czekaj¹ na reakcjê nauczycielki, gdy ta odkryje, ¿e w pudle nie ma prezentów. Jednak do klasy wkracza Dobry Duch Szko³y, czyli przebrana za Miko³aja Higienistka i to ona z okrzykiem: Jasna dupa! odkrywa brak prezentów. Przed wœciek³oœci¹ Pani Fra³ ratuje klasê s¹siad Czesia z cmentarza – Marcel, który w przebraniu Œwiêtego rozdaje dzieciom piêknie opakowane prezenty – wykopane na cmentarzu niewypa³y. W tym odcinku poznajemy te¿ osobiœcie samego Œwiêtego Miko³aja, którego zachowanie i zasób s³ownictwa jest daleki od naszych wyobra¿eñ.
S02E02 Wykopki 28/03/2007 Ca³a klasa jedzie na wykopki. Anusiak, Maœlana, Konieczko i Czesio zamierzaj¹ urz¹dziæ na polu manewry bojowe i w tym celu przygotowuj¹ karbidow¹ megapetardê. W trakcie przygotowañ Czesio znajduje na kartoflisku butelkê z wódk¹ i czterej ch³opcy niechc¹cy upijaj¹ siê. Wszystko krêci ekipa telewizyjna, która otrzymuje Oscara za najlepszy film dokumentalny o wykorzystywaniu dzieci w Polsce przy ciê¿kich pracach rolnych. Postanowi³a równie¿ udzieliæ wywiadu osobie, która zebra³a najwiêcej wiader z ziemniakami. T¹ osob¹ okaza³ sie byæ Czesio.
S02E03 Karnawau 04/04/2007 Maœlana, Anusiak, Konieczko oraz Czesio s¹ pod wielkim wra¿eniem majora Kupricza; g³ównego bohatera nowego filmu DVD "Kosmiczni komandosi". W szkole zostaje zorganizowany bal karnawa³owy "Œnie¿ka i jej krasnoludki", jednak ch³opaki zamiast za krasnoludki przebieraj¹ siê za komandosów. Ich wyobraŸnia doprowadza do draki w szkole,dzieci traktuj¹ jak z³e mutanty zaœ pani¹ Fra³ jako super du¿ego potwora. Nie zapominaj¹ o broni kosmicznych komandosów.
S02E04 Romek i jego Fred 08/04/2007 Do Maœlany przyje¿d¿a jego piêtnastoletni kuzyn Romek. Zachowuje siê on doœæ dziwnie. Prze¿ywa on problemy okresu dojrzewania. Po ogl¹daniu ró¿nych scen erotycznych, wychodzi do toalety by "zmarszczyæ freda". Romek przejmuje bazê ch³opaków. Po rozmowie Maœlany z higienistk¹, ch³opcy dowiaduj¹ siê kto jest tym tajemniczym "fredem". Czesio oznajmia, ¿e on równie¿ rozmawia ze swoim "wackiem". Dziêki podstêpnemu planowi uczniom udajê siê nim znaleŸæ rozwi¹zanie problemu.
S02E05 Maksymalna kontrola 11/04/2007 Nowa pani dyrektor ma za zadanie przeprowadziæ w szkole wprowadzony przez Ministra Edukacji program Maksymalna kontrola zak³adaj¹cy m.in. kontrolê uczniów i pracowników systemem kamer video oraz przymusowe mundurki. Ch³opcy podejmuj¹ ró¿ne próby sabota¿u maj¹ce na celu obalenie nowego regulaminu. Ch³opcy zak³adaj¹ radio "Wolna Szko³a", którego hymnem jest psalm autorstwa Czesia: "B³ogos³awieni Ci, co lubi¹ móchy". Radio zyskuje popularnoœæ, na co nowa Pani Dyrektor zwo³uje apel, na którym szuka winnych. Wydaje ich Czesio, który chcia³ zdobyæ obiecan¹ nagrodê – czekoladê. Pani higienistka równie¿ bêd¹ca przeciwna nowym zasadom (zabraniaj¹cym jej m.in. graæ na gitarze w szkole i poza ni¹), leci do Warszawy, do ministerstwa oœwiaty. W budynku odkrywa tajny plan ministra, który produkowa³ androidy i mianowa³ je dyrektorami szkó³. Wokó³ sprawy rozpêtuje siê burza medialna, a program zostaje odrzucony.
S02E06 Radyjko Babci 18/04/2007 Anusiaka odwiedza babcia, która przyje¿d¿a wraz ze swoim ulubionym radyjkiem z Torunia. Bohaterowie wracaj¹ ze szko³y, by namówiæ babciê na zrobienie im piero¿ków. Udaje im siê to, ale babcia zamyka ich kuchni i zmusza do jedzenia coraz to nowych dañ. Nie omija to tak¿e Pani Fra³, która przychodzi do Pañstwa Anusiaków z interwencj¹. W czasie, gdy bohaterowie s¹ zamkniêci w kuchni, babcia s³ucha audycji w swoim radio, a potem chce, by dzieci te¿ jej s³ucha³y. Jednak¿e dziêki sprytowi Anusiaka, kieszeniom Konieczki i Maœlany oraz g³odnemu Czesiowi udaje siê wezwaæ na pomoc Higienistkê, która uwalnia ich z "pu³apki" oraz podmienia radyjko na discmana z p³yt¹ Boba Marleya. Zmiana ta powoduje zmianê zachowania siê babci Anusiaka.
S02E07 Druch Boróh 05/04/2007 Tym razem do klasy wmaszerowuje Druch Boróh, by m³odym obywatelom przekazaæ ideê harcerstwa. Maœlana i And¿elika nie chc¹ jednak zostaæ Zuchami i jechaæ na rajd. Drucha Boróha to nie zra¿a – pojad¹ i tak, bo dla cywili te¿ przewidziane bêd¹ zajêcia z Japoñczykiem. W czasie akcji Anusiak ma spore k³opoty z inhalatorem, Konieczko w ramach sprawnoœci poluje fink¹ na wiewiórki, Maœlana ciosem bokena powala mistrza uk³adania kwiatów - Pana Saito, zaœ Czesio podpala ca³y las. Do tego dochodzi w namiocie niespodziewana wizyta martwych zombie Marcela oraz Pana Pu³kownika, serce Boróha nie wytrzymuje.
S02E08 Barbakiu z Mruczusiem 02/05/2007 Szkolna higienistka straci³a swojego ulubionego kota - Mruczusia. Czesio, z powodu œpiewania na lekcji, nie dostaje urodzinowego cukierka od And¿eli, wiêc postanawia zrobiæ sobie cukierki sam. Ch³opcy s¹ zaproszeni na przyjêcie do And¿eliki - do rezydencji jej rodziców. W zwi¹zku z tym postanawiaj¹ w prezencie sprawiæ jej kota, którym jest w³aœnie martwy tytu³owy Mruczuœ. Niestety w wyniku eksperymentów z materia³ami pirotechnicznymi, na orbitê zostaje wystrzelona jego g³owa, wiêc ch³opcy zastêpuj¹ j¹ g³ow¹ ulepion¹ z czesiowych cukierków. And¿elika jednak¿e nigdy nie otrzymuje swojego prezentu, gdy¿ zostaje po¿arty przez jej psa.
S02E09 Mi? Przekliniak 09/05/2007 Czesio, chc¹c obejrzeæ swoj¹ ulubion¹ "bajuchê" urz¹dza sobie "skryjówkê". Spostrzega, ¿e telewizor (w rzeczywistoœci zwyk³a pralka) siê popsu³a. Postanawia œci¹gn¹æ na miejsce Konieczkê, w celu nareperowania telewizora. W tym czasie na skryjówkê Czesia jest napad. Miejscowy kloszard kradnie "bajuchê", fotel oraz Misia Przekliniaka. Miœ nie grzeszy kultur¹ oraz poprawnym s³ownictwem. Zamiast tego pos³uguje siê wulgaryzmami. W czasie sprz¹tania parku w ramach Dnia Ziemi ca³a paczka prowadzi œledztwo, maj¹ce wykryæ miejsce pobytu ukradzionego Czesiowi tytu³owego misia. Ch³opcy dostaj¹ identyfikatory elokoga. Kloszard (nazwany przez ch³opców Petronel) kradnie Maœlanie identyfikator, który okaza³ siê zwyciêskim losem. Petronel otrzymuje telewizor. Czesio i Miœ odnajduj¹ siê na wysypisku œmieci.
S02E10 Za kólisami 17/05/2007 Odcinek przypomina dodatki do filmów DVD - wywiady z aktorami, urywki filmowe, ciekawostki z planu filmowego... Postaci z serialu okazuj¹ siê doros³ymi aktorami - Miss Frau okazuje siê znan¹ pieœniark¹ i aktork¹ teatraln¹, Konyetchko - zwyk³ym aktorem filmowym, Anushyak okazuje siê homoseksualist¹, Mashylana – czyli znany "trwaldziel" polskiej sceny filmowej – daje siê zobaczyæ jako pokorny i uprzejmy cz³owiek, zaœ Tchesyo to w rzeczywistoœci rozpuszczony gwiazdor, dla którego wa¿ne s¹ tylko potrzeby materialne. S³uchamy te¿ opowieœci aktorki komediowej Higienist, opowiadaj¹cej zabawne zdarzenia z planu filmowego. W odcinku zaznaczona jest œmieræ Marcela, jednej z gwiazd serialu. Twórca obiecuje kreowaæ jego postaæ komputerowo.
S02E11 Pozytywna wibracja 24/05/2007 Higienistka diagnozuje u Pani Fra³ napiêcie niestety seksualne. Ch³opcy zaniepokojeni niezwyk³ym stanem Pani Fra³ staraj¹ siê jej pomóc, nasy³aj¹c na ni¹ s³awnego wujka Maœlany. Przy okazji potwierdza siê wczeœniejsza plotka o rozr¹bywaniu taboretów pewn¹ czêœci¹ cia³a... Graj¹c w Magicznych Wojowników w swojej tajnej bazie ch³opcy pokonuj¹ Pentdragona z pomoc¹ tajemniczego Paladyna.
S02E12 Mem?to Mori 31/05/2007 Czwórka g³ównych bohaterów postanawia zostaæ ministrantami. Gdy jednak siostra katechetka ekskomunikowa³a ich za wybryki w koœciele, zaczêli poszukiwaæ nowej religii. And¿elika poleca im Koœció³ Reformowany, do którego nale¿¹ ju¿ m.in. ona sama oraz Higienistka. Ch³opcom jednak szybko znudzi³ siê gospel, a wiêc rozpoczêli poszukiwania od nowa. Nastêpnie zaprzyjaŸnili siê z kierowc¹ autobusu, który odprawi³ z nimi "czarn¹ mszê". Maœlana, Anusiak, Konieczko i Czesio zostaj¹ przyjêci do piek³a, ale zaraz po tym s¹ z niego wyrzuceni. W tym samym czasie Marcel próbuje przeprosiæ Higienistkê za swoje samobójstwo. Ten nie odwa¿a siê na to, a Higienistka œmiertelnie obra¿a siê na zmar³ego mê¿a.
S03E01 Próchnica 02/09/2007
S03E02 Przypadek Czes?awa 09/09/2007
S03E03 Móndial 16/09/2007
S03E04 Prawda Ekranu 23/09/2007
S03E05 Motorynka i Myszykiszi 30/09/2007
S03E06 Fluder 07/10/2007
S03E07 Kosmata Demokrancja 14/10/2007
S03E08 Gigant 21/10/2007
S03E09 Ekskumancja 04/11/2007
S03E10 Czech, Cze? i Brambor 11/11/2007
S03E11 Deszcze Niespokojne 18/11/2007
S03E12 Szczypionka dla Frycka 25/11/2007
S03E13 Kompu - kompu 02/12/2007
S03E14 Piure dla s?onia 09/12/2007
S03E15 Jase?ki 19/12/2007
S04E01 Pochót 02/03/2008
S04E02 Mel 09/03/2008
S04E03 Kólik z Pruchem 16/03/2008
S04E04 Krfawy wtorek 23/03/2008
S04E05 Gangsta-Dewasta 30/03/2008
S04E06 P?dzioszczo?a i test z majzy 06/04/2008
S04E07 Mokre sny I 13/04/2008
S04E08 Mokre sny II 20/04/2008
S04E09 Bapki z piahu 27/04/2008
S04E10 Styl Brusliego 04/05/2008
S04E11 Moc Dzikih Ma?p 11/05/2008
S04E12 Kanau 18/05/2008
S05E01 Egzekócja 07/09/2008
S05E02 A?tomat 14/09/2008
S05E03 Bro? Bjologiczna 21/09/2008
S05E04 Dzie? Dziecka 28/09/2008
S05E05 ?miercicha i Cóksy 05/10/2008
S05E06 Ch?opacy czy Maczo 12/10/2008
S05E07 Olimiada Na?ukowa 19/10/2008
S05E08 Tajne oszcze samuraja 26/10/2008
S05E09 Zielona Haluna 02/11/2008
S05E10 H?opaki Stra?aki 09/11/2008
S05E11 Wprowadzenie Je?ro 16/11/2008
S05E12 Bódowa, Plecak i Splówa 23/11/2008
S05E13 Mistrzu Makratur 30/11/2008
S05E14 Festyn 07/12/2008
S05E15 Wioha 14/12/2008
S05E99 00/00/0000
S06E01 Óczucie wyszcze 01/03/2009
S06E02 Zemsta Zajjo 08/03/2009
S06E03 Noc rzywyh trupóf 15/03/2009
S06E04 Bo?e Halo 22/03/2009
S06E05 Kreha Rzycia 29/03/2009
S06E06 Pszesóhanie 05/04/2009
S06E07 Czarny pijar paparaczi 19/04/2009
S06E08 Jistny Cyrk 26/04/2009
S06E09 Letkoatletyka 03/05/2009
S06E10 Chjóston, ja pierdziu! 10/05/2009
S06E11 Klasowa Wiligila 17/05/2009
S06E12 Wizytancja 24/05/2009
S06E13 Rzu?ta koszulka i ?rubowkr?t 31/05/2009
S07E01 ?ospa wieczna 06/09/2009
S07E02 ?enadera Bochatera 13/09/2009
S07E03 Zima w Mie?dzie 20/09/2009
S07E04 Lodowiho 27/09/2009
S07E05 Ksionszka moim pszyjacielem 04/10/2009
S07E06 Magiczne moce 11/10/2009
S07E07 Ódópieni 18/10/2009
S07E08 Ch?opacy placu broniom 25/10/2009
S07E09 Cód motoryzancji 01/11/2009
S07E10 Peda?uwa 08/11/2009
S07E11 Matka Bosa 15/11/2009
S07E12 Bekana Prohibincja 22/11/2009
S07E13 Reis 29/11/2009
S07E14 Ani Siór Siór 06/12/2009
S07E15 Kurde 13/12/2009
S07E16 Pokóta 20/12/2009
S08E01 Zwie?ontko 28/02/2010
S08E02 Hore Mieho 07/03/2010
S08E03 Nie Jestem Cyfrom 14/03/2010
S08E04 Bonczek 21/03/2010
S08E05 Wu Wu Wu Maupa w Zoo 30/03/2010
S08E06 Zmiana Warty 25/04/2010
S08E07 Resocjalizancja Jusz 02/05/2010
S08E08 Cókier Kszepi 09/05/2010
S08E09 Klócz Bocianuf 16/05/2010
S08E10 Rze?ski Pierwiosnek 23/05/2010
S08E11 Nokalt 30/05/2010
S08E12 Gwu?? Do Trómny 06/06/2010
S08E13 Spiekua rodem 13/06/2010
S08E14 Ma?amysz 20/06/2010
S09E01 Mokra robota 08/05/2011
S09E02 Rzelazna kjerownica 15/05/2011
S09E03 Czerwony gózik 22/05/2011
S09E04 Mrófczy trut 29/05/2011
S09E05 Farmagedon 05/06/2011
S09E06 Hur wojuf 12/06/2011
S09E07 Ó ?ród?a 19/06/2011
S09E08 Mó?ynek Bambo 26/06/2011
S09E09 00/00/0000
S10E01 Paragon Czasowy 30/10/2011
S10E02 Dyrzór 06/11/2011
S10E03 Muj Tata 06/11/2011
S10E04 Chydro za gatka 13/11/2011
S10E05 Cho?, pokarzem Ci znaczki 13/11/2011
S10E06 Fikcja ?ycia 20/11/2011
S10E07 Du ju spik inglisz 20/11/2011
S10E08 Wajha bespiecze?stfa 27/11/2011
S10E09 Sko, flamaster i dom strachów 27/11/2011
S10E10 Dzie? lotnika 04/12/2011
S00E01 Jak powstaja Wlatcy Moch 00/00/0000
S00E02 Studio animacyjne - Mejking of 00/00/0000
S00E03 Nailepsieisze Debestofy Sezon I 25/05/2008
S00E04 Nailepsieisze Debestofy Sezon II 01/06/2008
S00E05 ?moki, Czopki i Mondzio?y 13/02/2009